Difficultatem facit doctrina: Tutkimus opettajan professiokehityksestä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11799
Title: Difficultatem facit doctrina: Tutkimus opettajan professiokehityksestä
Author: Huhtala, Paula
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Date: 2000-05-02
URI: http://hdl.handle.net/10138/11799
Thesis level: Licentiate thesis
Abstract: Tutkimuksessa analysoidaan opettajan pätevyysvaatimusten ja työn sisällön kehitystä kolmella ammatillisen koulutuksen alueella: kotitalousala, sosiaaliala ja terveydenhuoltoala. Enemmistö sekä opettajista että opiskelijoista näillä koulutusaloilla on naisia. Tutkimuksen teoriana käytetään uusweberiläistä professioteoriaa. Teorian mukaan professio koostuu kahdesta dimensiosta: ammatin monopoli- ja autonomia-asema. Ammatin harjoittajien pyrkimys on saavuttaa monopoliasema, jolloin muilla kuin tutkinnon suorittaneilla ei ole lupaa harjoittaa ammattia. Ammatin harjoittajien pyrkimyksenä on myös saavuttaa autonomia-asema, sillä se takaa laajan päätäntävallan työssä. Uusweberiläinen teoria korostaa myös niitä keinoja, joita käyttämällä ammatti voi saavuttaa professioaseman. Tutkimuksessa analysoidaan professiokehityksen etenemistä ja saavutettua professioasemaa. Tutkimuksessa tarkastellaan myös, miten ammatillisen koulutuksen kehitys ja yhteiskuntakehitys ovat yhteydessä opettajan professiokehitykseen. Tutkimuksessa tarkastellaan myös, miten valtiovalta on edistänyt professiokehitystä ja miten opettajat itse ovat vaikuttaneet professiokehitykseensä. Tutkimus on sosiologista historiantutkimusta. Tutkimuksessa tarkastellaan vuosien 1879 ja 1990 välistä aikaa. Tutkimusmateriaali koostuu niistä laeista ja asetuksista, jotka ovat säätäneet opettajan asemaa ja työtä sekä näiden valmisteluasiakirjoista. Opettajat eivät olleet saavuttaneet professioasemaa tarkastelujakson lopussa. Opettajien monopoliasema on kasvanut tarkastelujakson aikana, mutta autonomia-asema on kaventunut. Useat syyt ovat vaikuttaneet siihen, että opettajat eivät ole saavuttaneet professioasemaa. Syitä voidaan etsiä opettajan työn luonteesta, ammatillisen koulutuksen myöhäsyntyisyydestä ja yhteiskuntakehityksestä. Valtiovalta on tukenut monopoliaseman kehittymistä mutta ei autonomia-aseman kehittymistä. Myös opettajien oma aktiivisuus professioaseman saavuttamiseksi on ollut vähäistä. Ammatillisen koulutuksen opettajan työn luonne on sellainen, että ammatin ei ole mahdollista saavuttaa professioasemaa, joka on määritelty uusweberiläisen teorian mukaan. Tarkastelujakson lopussa on tultu kehitysvaiheeseen, jossa professiokäsite on määriteltävä uudella tavalla.The aim of this study is to analyze the development of competence and the work contents of vocational teachers in three vocational education areas: home economics field, social field and care field. The majority of teachers and students in these fields are women. The theory of this study is based on neoweberian profession theory. This theory includes two dimensions: the monopoly and the autonomy of the vocation. The goal of the vocation is to achieve monopoly, when the practising of the vocation is not possible without competence. The goal of the vocation is also to achieve autonomy, because the competence having have a wide command to their work. The neoweberian theory emphasis also the means to achieve monopoly. This study analyzes, how the profession development goes on and what is the terminal of the development. This study examines also, how the development of vocational education and the development of society have been connected to the profession development of teachers. Furthermore, this study also examines, how the government has promoted the profession development and how the teachers self have influenced on their profession development. This study is by character history of sociology. The research period is 1879-1990. Research material consists of laws and degrees, which have defined the position and the work of teachers and the preparation documents of these statutes. Teachers have not reached the profession position at the end of the research period. The monopoly position of teachers has increased but the autonomy position has decreased during the research period. There has been many reasons, which have set limits to the profession development of teachers. We can search reasons from the role of teachers' work, from the last birth of vocational education and from the development of society. The government advanced the progress to reach the monopoly position but not the autonomy position. Also teachers' own activity to advance their profession development has been minimal. The content of the work of vocational teachers makes it impossible to achieve profession position defined at neoweberian way. At the end of the research period we have come to the situation, that the profession must define in a new way.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: professionalismi - ammattiryhmät
ammatillinen koulutus - opettajat
työnsosiologia - professiot
vocation - professionalism
vocational education - teachers
sociology of work - professions


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_fi.pdf 48.72Kb PDF View/Open
abstract_en.pdf 48.60Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record