Naiset tasa-arvon ongelmina ja asiantuntijoina : Puolueiden tasa-arvodiskurssit vuosien 1986 ja 1995 tasa-arvolakeja koskeneissa eduskuntakeskusteluissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11825
Title: Naiset tasa-arvon ongelmina ja asiantuntijoina : Puolueiden tasa-arvodiskurssit vuosien 1986 ja 1995 tasa-arvolakeja koskeneissa eduskuntakeskusteluissa
Author: Saarikoski, Terhi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2001-11-07
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11825
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielman tavoite on selvittää miten kansanedustajat ovat konstruoineet sukupuolten väliseen tasa-arvoon liitettyjä ongelmia tasa-arvolain säätämisen ja muuttamisen yhteydessä käydyissä eduskuntakeskusteluissa vuosina 1985-1986 sekä 1994-1995. Tutkimusmenetelmä perustuu Carol Lee Bacchin (1999) what's the problem -analyysimalliin. Tutkimus kuuluu diskurssianalyysin tutkimusalaan ja edustaa feminististä politiikan tutkimusta. Tutkimuksessa on käytetty aineistona vuosina 1985 ja 1986 sekä 1994 ja 1995 käytyjä eduskuntakeskusteluja, jotka koskivat tasa-arvolakia. Keskeisimpiä lähdeteoksia ovat Murray Edelmanin (1988) teos, joka koskee poliittisten ongelmien konstruoimista ja Carol Lee Bacchin teos Women, Policy and Politics. The construction of policy problems (1999). 1980-luvun ja 1990-luvun eduskuntakeskustelujen vertailu osoitti, että erilaiset käsitykset tasa-arvosta elivät rinnakkain kansanedustajien ja puolueiden diskursseissa. Keskusteluissa tasa-arvoistuminen voi tarkoittaa niin erilaisten ihmisten erilaisten ominaisuuksien arvostamista yhteiskunnassa kuin naisten muuttamista miesten kaltaisiksi. Puolueiden tavat puhua tasa-arvosta olivat monimuotoisia ja sisälsivät ristiriitaisiakin aineksia. Kuitenkin puolueiden väliset eroavaisuudet tasa-arvonäkemyksissä liittyivät niiden ideologisiin eroavaisuuksiin. Sekä 1980-luvulla että 1990-luvulla tasa-arvodiskurssissa keskeisiksi nousivat työnantajat tasa-arvoistumisen vastustajina, Suomen kansainvälinen maine tasa-arvomaana sekä yksilöiden tasa-arvoasenteet ja naisten ominaisuudet tasa-arvon ongelmina. Kokoomuksessa korostettiin tasa-arvon olevan yksilön ominaisuus ja yksilöiden asenteista riippuvaista. SKDL:ssä ja myöhemmin Vasemmistoliitossa tasa-arvoistuminen liitettiin yhteiskunnan demokratisoitumiseen. Tasa-arvottomuuden koettiin johtuvan yhteiskunnan rakenteista. SDP:ssä tasa-arvo liitettiin edistykseen ja modernisuuteen. Tasa-arvoisuuden koettiin olevan sekä ihmisten asenteista että yhteiskunnallisista käytännöistä riippuvainen. Erityisesti SDP:n naiskansanedustajat toivat keskustelujen piiriin feministisestä tutkimuksesta lähtöisin olevia ajatuksia naisten ja miesten suhteesta. Keskustapuolueessa tasa-arvo liitettiin naisten ja miesten yhteiseen ihmisyyteen, mutta korostettiin sukupuolten erilaisia tehtäviä yhteiskunnassa. Tasa-arvoisuus saavutettaisiin naisten ja miesten yhteistyöllä, rinnakkain toimimalla. Naisten kasvatustehtävä nostettiin erityisasemaan tasa-arvokehityksessä. Ne toiminnan mahdollisuudet, joita sukupuolilla yhteiskunnassa nähtiin olevan määrittivät yhdessä kansanedustajien puoluetaustojen kanssa niitä tapoja, joilla he puhuivat tasa-arvosta. Tasa-arvoistumisen koettiin usein olevan kiinni juuri naisten ominaisuuksista ja tehtävistä yhteiskunnassa. Monissa näkemyksissä naisten ominaisuuksien koettiin olevan tasa-arvon ongelma, mutta myös ongelman ratkaisu. Puolueiden tasa-arvoistumiseen liittämä ennakkoehto oli myös ihmisten tasa-arvoasenteiden muuttuminen. Kansanedustajien näkemykset lain ja ihmisten tasa-arvoasenteiden suhteesta vaihtelivat. Lain puolustajat kokivat lain muokkaavan asenteita ja vastustajat eivät uskoneet lain vaikuttavan asenteisiin vaan nostivat esim. kasvatuksen ja koulutuksen avainasemaan asenteiden muuttumisessa. 1990-luvulla naisten asema tasa-arvoasioiden asiantuntijoina sekä naisten ominaisuuksien positiivisten vaikutusten korostaminen oli tullut osaksi hegemonista tasa-arvodiskurssia. Erityisesti 1990-luvun eduskuntakeskusteluissa naiset toimivat eduskuntakeskustelussa tasa-arvon asiantuntijan subjektipositiossa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: tasa-arvo
tasa-arvolaki
puolueet
kansanedustajat - naiset
diskurssi
sukupuoli


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.31Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record