Henkilöstöhallinnon organisoinnin uudet vaihtoehdot : Henkilöstötoimintojen ulkoistaminen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11864
Title: Henkilöstöhallinnon organisoinnin uudet vaihtoehdot : Henkilöstötoimintojen ulkoistaminen
Author: Puikkonen, Terhi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2004-05-03
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11864
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen kohteena on henkilöstöhallintoon kuuluvien toimintojen ulkoistaminen. Virtuaalinen henkilöstöhallinto tarkoittaa verkostopohjaista, yhteistyöhön ja kumppanuuksiin perustuvaa henkilöstöhallinnon rakennetta. Tätä määritelmää voidaan pitää lähtökohtana työssä ymmärretylle ulkopuolisten palvelutoimittajien osallistumiselle organisaation henkilöstöhallintoon. Ulkoistamisen lisääntymisen taustalla on organisaatioiden toimintaympäristössä tapahtunut muutos. Muun muassa kiristynyt kilpailu on vaikuttanut myös henkilöstöhallinnon toimintatapojen muutokseen. Ulkoistaminen on levinnyt laajimmalle yksityisellä sektorilla, mutta myös julkisella sektorilla ulkoistaminen ja palveluiden ostaminen ovat yleistymässä. Työn tarkoitus on kartoittaa niitä tekijöitä, joiden pohjalta päätökset henkilöstöhallinnon toimintojen ulkoistamisesta tehdään sekä tarkastella henkilöstöhallinnon erilaisten roolien sekä eri toimintojen ominaisuuksien vaikutusta näihin päätöksiin. Lisäksi työssä tarkastellaan palvelutoimittajan valintaan liittyviä kysymyksiä. Henkilöstöhallinnon organisointia koskevaa teoriaa on yhdistetty ulkoistamisesta esitettyyn kirjallisuuteen ja muodostettu näiden pohjalta viitekehys, jonka avulla pyritään kuvaamaan nimenomaan henkilöstöhallinnon toimintojen ulkoistamista. Henkilöstöhallinnon rooleja ja toimintojen tasoja ryhmitelleiden kirjoitusten perusteella henkilöstöhallinnon toiminnot on tarkastelua varten jaettu työssä kolmeen ryhmään. Nämä ryhmät ovat strateginen henkilöstöjohtaminen, lisäarvotoiminnot sekä rutiinitoiminnot. Tämän jaottelun perusteella ulkoistamista on voitu tarkastella systemaattisemmin näiden eri ryhmien osalta. Ulkoistamisen yleistymistä on selitetty kahden teorian avulla. Nämä ovat resurssipohjainen näkökulma, jossa ulkoistamista perustellaan ydintoimintoihin keskittymisellä, sekä taloudellinen näkökulma, jossa taustaksi nähdään mittakaavaetujen tavoittelu sekä transaktiokustannusten minimointi. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että viitekehyksenä käytetty teoria toimii hyvin henkilöstöhallinnon ulkoistamisen selittämisessä. Niin resurssipohjainen näkökulma kuin taloudellisetkin tekijät selittävät henkilöstöhallinnon toimintojen ulkoistamista. Työssä on tehty yhteenveto aiemmasta, lähinnä yhdysvaltalaisesta henkilöstöhallinnon ulkoistamista koskevasta tutkimuksesta. Tässä kirjallisuuskatsauksessa esitettävää tietoa on syvennetty asiantuntijahaastatteluin, jotka muodostavat työn empiirisen osuuden. Haastattelut on toteutettu teemahaastatteluina. Henkilöstöhallinnon ulkoistamisen taustalla olevat tavoitellut hyödyt ovat suurimmaksi osaksi samoja, joita myös muiden toimintojen ulkoistamisella tavoitellaan. Kustannustehokkuuden parantaminen, joustavuuden kasvu, laajan asiantuntemuksen ja edistyneen tekniikan saaminen käyttöön, keskittyminen ydinosaamisiin, henkilöstön motivointi ja urakehitys sekä toiminnan virtaviivaistaminen ja parantunut laatu ovat niitä hyötyjä, joita tutkimuksen mukaan henkilöstöhallinnon toimintoja ulkoistettaessa tavoitellaan. Henkilöstöhallinnon strategiset, lisäarvo- ja rutiinitoiminnot eroavat toisistaan siinä, miten herkästi niitä ulkoistetaan ja millä tekijöillä niiden ulkoistamista perustellaan. Strateginen henkilöstöjohtaminen pidetään yleensä organisaation sisäisenä tehtävänä, lisäarvopalveluiden ulkoistamisessa on suuria organisaatiokohtaisia eroja, kun taas rutiinitoiminnot ovat useimmin ulkoistamisen kohteena.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: henkilöstöhallinto
strateginen henkilöstöjohtaminen
ulkoistaminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.26Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record