Kohti koordinoidumpaa ohjausta : kuntien ehkäisevän toimeentulotuen valtion ohjaus vuosina 1993-2005

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11872
Title: Kohti koordinoidumpaa ohjausta : kuntien ehkäisevän toimeentulotuen valtion ohjaus vuosina 1993-2005
Author: Tikkanen, Eija Katariina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2006-08-31
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11872
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tutkitaan kuntien ehkäisevän toimeentulotuen valtion ohjausta vuosina 1993-2005. Tarkoituksena on selvittää miten valtio on ohjannut ehkäisevän toimeentulotuen myöntämistä kunnissa vuosina 1993-2005 sekä onko valtion ohjauksessa tapahtunut muutoksia tutkimusajankohtana.Tutkielmassa kuvataan erityisesti ehkäisevän toimeentulotuen valtion ohjauksessa käytettyjä ohjauskeinoja, vaikka huomiota kiinnitetään myös ohjauksen määrään ja sisältöön. Tutkielman tutkimusstrategiana on tapaustutkimus. Tutkielmassa ehkäisevä toimeentulotuki nähdään tapauksena yksilölle muina kuin subjektiivisina oikeuksina taatuista kunnallisista sosiaalipalveluista ja –etuuksista. Tutkielman loppuosaan on rakennettu suppea vertailu, jossa ehkäisevän toimeentulotuen valtion ohjausta vertaillaan kuntien omaishoidon tuen ja sosiaalipäivystyksen valtion ohjaukseen tutkimusajankohtana. Vertailun perusteella pyritään osoittamaan, voidaanko ehkäisevän toimeentulotuen valtion ohjauksen perusteella sanoa jotain yleisempää myös muiden ei-subjektiivisina oikeuksina taattujen kunnallisten sosiaalipalvelujen ja –etuuksien valtion ohjauksesta vuosina 1993-2005. Tutkielman tutkimusmenetelmänä käytetään laadullista sisällön erittelyä. Sisällön erittelyssä tutkimusaineisto jaetaan sisältöluokkiin tutkielmassa hyödynnettävän teoreettisen viitekehyksen perusteella. Kuntien ehkäisevän toimeentulotuen valtion ohjausta hahmotetaan tutkielmassa ohjauskeinojen kolmijaon perusteella. Sen mukaan keskushallinnon käyttämien ohjauskeinojen katsotaan olevan tiivistettävissä normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaukseen. Jos valtion ohjaus ei ole yhdistettävissä sisältöominaisuuksiltaan aikaisemmassa tutkimuksessa kehiteltyihin ohjauskeinoihin, tulkitaan tämä tutkielman tulosten kannalta siten, että valtio on alkanut ohjaamaan kuntia uudella ohjauskeinolla. Tässä pro gradu-tutkielmassa osoitetaan, että kuntien ehkäisevän toimeentulotuen valtion ohjaus on muuttunut vuosina 1993-2005. Kun ehkäisevää toimeentulotukea koskeva valtion ohjaus on muodostunut vuosina 1993-1999 määrältään varsin vähäisestä ja heikosti koordinoidusta normi- ja informaatio-ohjauksesta, on ehkäisevän toimeentulotuen valtion ohjaus vuosina 2000-2005 lisääntynyt, yksityiskohtaistunut sekä muuttunut aiempaa koordinoidummaksi. Tutkielman keskeisimpiin tuloksiin lukeutuu se, että kuntien ehkäisevän toimeentulotuen ohjauksessa on 2000-luvun taitteessa otettu käyttöön uusi ohjauskeino, hankeohjaus. Ehkäisevän toimeentulotuen valtion ohjaus on vuosina 2000-2005 rakentunut lähes täysin hankeohjauksen ympärille. Hankeohjauksessa palvelujen järjestämistä ohjataan projektin tai ohjelman muodossa. Vahvan ohjelmaluonteisuuden lisäksi hankeohjauksen erottaa muista ohjauskeinoista valtion ohjauksen noudattamiseksi myönnetyt kohdennetut valtionavustukset sekä hankeohjauksessa korostuva valtion ohjauksen toteutumisen seuranta ja arviointi. Ehkäisevän toimeentulotuen, omaishoidon tuen ja sosiaalipäivystyksen valtion ohjauksen vertailu osoittaa, että hankeohjauksesta on 2000-luvulla tullut dominoiva ohjauskeino ehkäisevän toimeentulotuen valtion ohjauksen lisäksi myös muiden ei-subjektiivisina oikeuksina turvattujen kunnallisten sosiaalipalvelujen ja –etuuksien valtion ohjaukseen. Hankeohjausta on toteutettu kunnallisten sosiaalipalvelujen ja –etuuksien valtion ohjauksessa vuosina 2000-2005 sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelman ja sosiaalialan kehittämishankkeen muodossa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: toimeentulotuki
sosiaalipalvelut
kunnat
sosiaalietuudet


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.11Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record