Työn psykososiaaliset tekijät ja mielenterveys

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/11886
Titel: Työn psykososiaaliset tekijät ja mielenterveys
Författare: Talala, Kirsi Marjaana
Medarbetare: Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Socialpsykologiska institutionen
Datum: 2003-02-03
Språk: fi
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/11886
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Abstrakt: Tiivistelmä - ReferatTutkimuksen päätarkoituksena oli selvittää, ovatko psykososiaaliset työtekijät työn vaativuus ja hallinta sekä organisaation relationaalinen ja proseduaalinen oikeudenmukaisuus yhteydessä mielenterveyden oireiluun. Lisäksi selvitettiin sosiaalisen tuen ja vaikeiden elämäntapahtumien yhteyttä mielenterveyden oireiluun sekä sitä, vaikuttavatko nämä tekijät psykososiaalisten työtekijöiden ja mielenterveyden yhteyteen. Vakioituina taustatekijöinä olivat ikä, siviilisääty, ammattiasema, kotitalouden tulot, haittaava pitkäaikaissairaus ja vaikeat lapsuuden tapahtumat.Mielenterveyden mittarina oli Goldbergin (1972) kehittämä itseraportoidun koetun mielenterveyden mittari GHQ-12 (General Health Questionnaire). Mittari soveltuu akuutin, lievän, ahdistus- ja masennustyyppisen mielenterveyden oireilun mittaamiseen. Käytettynä teoreettisena lähtökohtana olivat Warrin (1987) kuvaamat mielenterveyteen vaikuttavat psykososiaaliset ympäristötekijät sekä Karasekin (1979) työn vaatimukset - työn hallinta -malli (job control - job demand -model). Organisaation oikeudenmukaisuuden tarkastelussa käytettiin relationaalisen ja proseduaalisen oikeudenmukaisuuden ulottuvuuksia (Elovainio ym. 2002). Käytetty aineisto oli Helsingin kaupungin työntekijöitä koskevasta tutkimusprojektista. Kyseinen tutkimus (Helsinki Health Study) selvittää kaupungin palveluksessa olevien 40 vuotta täyttäneiden työntekijöiden terveydentilaa ja hyvinvointia. Tämä tutkimus tehtiin vuoden 2001 kyselytutkimusaineistosta (N 3065). Tutkimuksessa käytettiin kvantitatiivisia tilastollisia menetelmiä. Käytetty tilasto-ohjelma oli SPSS-10.0 ohjelma. Monimuuttuja-analyysina käytettiin logistista regressioanalyysia. Tutkimuksessa mielenterveydeltään oireilevia oli naisista 25 % ja miehistä 24 %. Naisilla psykososiaalisista työtekijöistä työn vaativuus ja vähäinen proseduaalinen oikeudenmukaisuus olivat merkittävimmät tekijät yhteydessä mielenterveyteen. Vähäinen sosiaalinen tuki ja vaikeat elämäntapahtumat olivat työn ulkopuolisina tekijöinä merkittäviä riskitekijöitä. Miehillä työn vaativuus ja vähäinen relationaalinen oikeudenmukaisuus olivat tärkeimmät tekijät yhteydessä mielenterveyden oireiluun sekä vähäinen sosiaalinen tuki ja vaikeat elämäntapahtumat työn ulkopuolisina tekijöinä. Psykososiaaliset työtekijät olivat tässä tutkimusasetelmassa sosiaalisesta tuesta ja vaikeista elämäntapahtumista pääosin riippumattomia tekijöitä.
Beskrivning: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: GHQ-12
mielenterveys
työ
vaatimukset
hallinta
organisaatio
oikeudenmukaisuus
sosiaalinen tuki
vaikeat elämäntapahtumat


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
abstract.pdf 48.82Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post