Elämänpoliittiset orientaatiot nuorten koulutusvalintojen taustalla

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11893
Title: Elämänpoliittiset orientaatiot nuorten koulutusvalintojen taustalla
Author: Nummela, Sari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Date: 2001-03-01
URI: http://hdl.handle.net/10138/11893
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen kohdejoukkona ovat yhdeksäsluokkalaiset nuoret. Tutkimusta varten olen haastatellut kahdeksaatoista oppilasta kahdesta pääkaupunkiseudun eri koulusta. Haastattelut olivat muodoltaan strukturoimattomia. Haastatteluissa oppilaita on pyydetty kertomaan ajatuksiaan jatkokoulutuksen valintaan vaikuttaneista tekijöistä. Tutkimuksen tarkoituksena on hahmottaa koulutussuunnitelmien taustalla vaikuttavia elämänpolitiikoita ja niiden yhteisiä piirteitä. Elämänpolitiikalla tarkoitetaan periaatetta, joka ohjaa elämää koskevia valintoja. Elämänpolitiikka on elämää koskevien päätösten politiikkaa. Päätöksillä viitataan tässä yhteydessä sellaisiin päätöksiin, jotka liittyvät itseidentiteettiin (self-identity). Elämänpolitiikan käsite on noussut voimakkaasti esiin 1990-luvun sosiologisessa keskustelussa. Käsitteen tunnetuin kehittäjä on ollut Anthony Giddens. Teoksessa Modernity and Self-Identity (1991) Giddens hahmottelee elämänpolitiikan keskeiset piirteet. Giddensin teos on tutkimukseni keskeisin lähde. Muita tärkeitä lähteitä ovat Colin Campbellin teos The Romantic Ethic and Modern Consumerism sekä Zygmund Baumannin teokset. Aineiston analysoinnissa olen käyttänyt kvalitatiivisia menetelmiä. Haastattelut olen jakanut teemoittain osiin, jonka jälkeen olen analysoinut jokaisen osion tarkemmin grounded theorya soveltaen. Grounded tehory tähtää kvalitatiivisessa aineistossa teorian luomiseen tiukkoja menettelysääntöjä noudattaen. Analyysissa aineistostani löytyi useita nuorten koulutusvalintoja ohjaavia elämänpoliittisia periaatteita. Kutsun näitä valinnoille yhteisiä piirteitä elämänpoliittisiksi orientaatioiksi. Yksi yhteinen piirre tulevaisuuden suunnittelulle oli sovinnaisuus. Sovinnaisuus syntyy nuorten sosiaalistuessa yhteiskunnan arvoihin, joista yksi on työhön orientoituminen. Kaikkien haastattelemieni oppilaiden päämäränä oli työelämään mukaan pääsy. Sen toteuttamisen keinoksi nähtiin kouluttautuminen. Kaikki tutkimuksen nuoret olivat hakeutumassa jatkokoulutukseen. Sovinnaisen ratkaisun taustalla vaikuttivat vanhemmat, opettajat ja kaverit. Toisen esiin nousseen orientaation olen nimennyt rationaaliseksi laskelmoinniksi. Nuoret laskelmoivat sitä, minne kannattaa hakea, jotta koulutus olisi hyvää, mielekästä, riittävän lähellä tai minne ylipäätään on todennäköistä päästä. Kaikkein selvimmin laskelmointi näkyi menestyksen tavoittelijoiden kohdalla. Koulutusta valittaessa keskeiseksi kriteeriksi nousi myös koulutuksen kiinnostavuus. Tätä elämänpoliittista orientaatiota nimitän hedonistiseksi nautinnon etsinnäksi. Nuorten suunnitelmista voidaan lisäksi löytää moderneja ja postmoderneja piirteitä. Modernia on ambivalenssia kaihtava elämän tarkka suunnittelu ja postmodernia ratkaisujen jättäminen avoimiksi ja sitoutumisen välttäminen. Nuorten elämänpolitiikoissa edellä mainitut piirteet sekoittuvat keskenään. Kenenkään elämänpoliittiset valinnat eivät perustuneet vain yhteen periaatteseen. Erilaiset teoreettisesti toisistaan erotetut piirteet muodostavat ikään kuin kudoksen, jossa erilaiset piirteet kulkevat lomittain ja rinnakkain. Tämän vuoksi on perusteltua puhua pikemminkin elämänpoliittisista orientaatioista kuin elämänpolitiikoista.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: elämänpolitiikka
koulutusvalinnat
nuoret


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.33Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record