"Tää on kovaa, mutta kivaa" - Työhön sitoutuminen ja työssä jaksaminen uusmedia-alalla

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11903
Title: "Tää on kovaa, mutta kivaa" - Työhön sitoutuminen ja työssä jaksaminen uusmedia-alalla
Author: Airila, Auli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Date: 2001-09-05
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11903
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää uusmedia-alan työntekijöiden sitoutumista, sen luonnetta ja suhdetta työssä jaksamiseen. Uusmedia-ala on ollut julkisuudessa esillä nimenomaan työn vaatiman sitoutumisen vuoksi ja työntekijät on kuvattu vahvasti sitoutuneiksi. Toisaalta ala on ollut esillä myös työssä jaksamisen ongelmista keskusteltaessa. Tutkimus on tapaustutkimus yhdestä uusmedia-alan yrityksestä. Tutkimusaineisto koostuu 15 työntekijän teemahaastatteluista. Haastateltavista 6 on naisia ja 9 miehiä, ja he ovat 25?44-vuotiaita, keski-iältään 30 vuotta. Tausta-aineistona on käytetty myös yrityksestä saatuja lehtiä ja kyselytutkimuksia sekä lehtiartikkeleita (n > 100), joissa käsitellään uusmedia-alaa, alan yrityksiä ja työkulttuuria. Tutkimuksen analysoinnissa on sovellettu grounded theoryn periaatteita. Tutkimus osoittaa uusmedia-alan työntekijöiden olevan hyvin sitoutuneita. Heidän sitoutumisensa on luonteeltaan hetkellistä, mikä on uutta verrattuna moniin aikaisempiin tutkimuksiin, joissa korostetaan sitoutumisen pitkäaikaisuutta. Hetkellisyydestään huolimatta sitoutuminen on erittäin vahvaa: työntekijät voivat omistautua työllensä täydellisesti. Työntekijät ovat sitoutuneet ennen kaikkea omaan työhönsä ja työtehtäviinsä, eivät niinkään siihen yritykseen, jossa he työskentelevät. Sitoutumisen logiikka poikkeaakin totutusta. Projektityö on oivallinen mekanismi, joilla yritykset pyrkivät vahvistamaan työntekijöidensä sitoutumista. Yritysten sitouttamiskeinot eivät kuitenkaan liiemmin vaikuta työntekijöiden sitoutumiseen. Sitoutuminen on pitkälti työntekijöiden oma valinta: he haluavat menestyä ja toteuttaa itseään ja voivat siksi uhrata työlleen suuren osan vapaa-ajastaan. Tutkimus osoittaa puheen uupuvista tietotyöläisistä osittain vääräksi. Ainoastaan yksi haastatelluista oli uupunut. Varmasti se, että työntekijät sitoutuvat työhönsä vapaaehtoisesti, selittää osan siitä, miksi uupuneita on vähän. Toisaalta riskit uupumukseen ovat suuret ja erilaisia oireita esiintyy. Sitoutumisella ei olekaan pelkästään positiivisia vaikutuksia työntekijöiden hyvinvointiin. Sitoutuminen ei kuitenkaan yksin aiheuta jaksamisen ongelmia. "Liiallisen" sitoutumisen lisäksi työntekijöitä kuormittavat jatkuva muutos, alan epävarmuus sekä vakiintuneiden toimintatapojen ja rutiinien puute. Tutkimuksen keskeisimmät lähteet ovat Michel Maffesolin (1995) "Maailman mieli. Yhteisöllisen tyylin muodoista", Richard Sennettin (1998) "The Corrosion of Character. The Personal Consequences of Work in the New Capitalism" sekä Arlie Hochschildin (1997) "The Time Bind ? When Work Becomes Home and Home Becomes Work", joissa kaikissa pohditaan sitoutumisen luonnetta nyky-yhteiskunnassa. Analysoinnin loppuvaiheessa erityisesti sosiologian klassikon Max Weberin (1980) teos "Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki" sekä Daniel Yankelovichin (1981) tutkimus "New Rules. Searching for Self-Fulfillment in a World Turned Upside Down" tulivat olennaisiksi.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject (ysa): sitoutuminen
työntekijät
uusmedia
jaksaminen
tietotyö
työuupumus
haastattelututkimus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.29Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record