Transnationaaliset intressit Euroopan yhteisössä : Japanilaisten autoalan suuryhtiöiden vaikutuskanavat autojen vientiä rajoittavan sopimuksen neuvotteluprosessin aikana vuonna 1991

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/11912
Julkaisun nimi: Transnationaaliset intressit Euroopan yhteisössä : Japanilaisten autoalan suuryhtiöiden vaikutuskanavat autojen vientiä rajoittavan sopimuksen neuvotteluprosessin aikana vuonna 1991
Tekijä: Diktonius, Jessica Tea
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Päiväys: 2005-04-04
Kieli: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11912
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Tutkimuksen kohteena ovat japanilaisten autoalan suuryritysten vaikutuskanavat Euroopan yhteisön (EY) päätöksentekoprosessissa. Tapaustutkimuksen kohteena on kauppapoliittinen neuvottelu Euroopan yhteisön ja Japanin välillä. Neuvottelu koski japanilaisten autojen vientiä vapaaehtoisesti rajoittavaa sopimusta, joka solmittiin osapuolten kesken 31.7.1991. Tutkimuksen tarkoituksena on selittää, miksi vapaaehtoinen vientiä rajoittava sopimus oli mahdollinen Euroopan yhteisön ja Japanin välillä vuonna 1991. Jotta liberaalin talouspolitiikan näkemysten vastainen vapaaehtoinen vientiä rajoittava sopimus olisi solmimisen arvoinen sopimuksen osapuolille, täytyy sopimuksen ehtojen olla hyväksyttävissä. Sopimusehtoja voidaan muokata monin tavoin. Tutkimuksen tutkimuskysymyksenä on, miten ja miksi japanilaisten suuryritysten intressit pystyivät vaikuttamaan vientiä rajoittavasta sopimuksesta käytyyn neuvotteluprosessiin ja sitä kautta sopimuksen sopimusehtoihin. Tutkimuksen hypoteesina on, että japanilaiset autoalan suuryritykset osasivat tehokkaasti käyttää nationalistista lobbaustaktiikkaa edistäessään etujaan Euroopan yhteisössä. Nationalistisen taktiikan välineenä oli Iso-Britannia, joka edisti japanilaisten autoalan suuryhtiöiden intressejä EY:n päätöksentekoprosessissa. Tutkimuskysymykseen vastataan analysoimalla millaisia vaikutuskeinoja japanilaiset autoalan suuryhtiöt käyttivät ajaakseen intressiään sopimuksen neuvotteluprosessin aikana. Käytännössä tutkimus rakentuu niin, että ensin todennetaan japanilaisten autoalan suuryhtiöiden intressi. Toiseksi seurataan tämän intressin suodattumista Euroopan yhteisön sisäisessä neuvottelupelissä käyttäen näkökulmana vaikuttamisen teoriaa. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu päätöksentekoa teoretisoivista malleista. Tutkimuksessa testataan transnationaalisen näkökulman selitysvoimaa päätöksenteon peliteoreettiseen asetelmaan. Ottamalla tutkimuksen mukaan transnationaalisen toimijan, eli japanilaisten autoalan suuryhtiöiden intressin, tutkimuksessa testataan Risse-Kappenin kehittämää mallia kolmitasoisesta neuvottelupelistä. Näin ollen pyritään kehittämään Putnamin muotoilemaa klassista "kaksitasoinen peli" -peliteoreettista mallia. Aineiston analyysin avulla saatu lopputulos tuki tutkimuksessa asetettua nationalistista strategiaa korostavaa tutkimushypoteesia. Nationalistisen lobbaamisstrategian kautta japanilaiset autoalan suuryhtiöt kykenivät Iso-Britannian avulla tehokkaasti ajamaan omia intressejään ja vaikuttamaan Euroopan yhteisön päätöksentekoon. Tutkimus myös kehitti Putnamin teoriaa todentamalla miten transnationaaliset toimijat pystyvät vaikuttamaan päätöksentekoprosessiin kansallisvaltion avulla. Lisäksi tapauksen antaman informaation valossa määriteltiin, miten ja millä ehdoin kansallinen ja kansainvälinen politiikka määräävät toisiaan.
Kuvaus: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Avainsanat: päätösteoria
lobbaus
kauppasuhteet
Euroopan yhteisö
Japani


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
abstract.pdf 48.98KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot