Unga vuxnas identitetsutveckling och kausala orienteringar

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11917
Title: Unga vuxnas identitetsutveckling och kausala orienteringar
Author: Schultz, Sanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2008-04-14
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11917
Thesis level: master's thesis
Abstract: Syftet med denna pro gradu-avhandling var att undersöka identitetsutvecklingen bland unga vuxna i dagens Finland. Specifikt undersöktes vilken inverkan identitetsutvecklingen har på motivation. Som en skild grupp inom samplet undersöktes studerande i socialt arbete och deras identitetsutveckling beträffande yrkesval samt dess samband med motivation. Den empiriska delen av studien utgjordes av en survey-undersökning bland svenskspråkiga studerande på en yrkeshögskola och en universitetsenhet i huvudstadsregionen under våren och hösten 2006. (N=121, 77 %). Studerandena var i åldern 18-43 år och deras medelålder var 22 år. Gruppen studerande i socialt arbete bestod av 53 studerande med medelåldern 22 år. Identitetsutveckling undersöktes med utgångspunkt i Marcias (1966) teori om fyra identitetsstadier; uppnådd identitet, moratorium, lånad identitet och identitetsförvirring. Identitetsstadierna undersöktes med hjälp av EOM-EIS-II-skalan (Bennion & Adams, 1986). Motivation undersöktes utgående ifrån Deci och Ryans (1985) motivationsteori med GCOS-skalan. Teorin beskriver tre kausala orienteringar; autonom, kontrollerad och opersonlig, som beskriver till vilken grad individen upplever sig själv kunna påverka skeenden i sitt liv. Identitet inom yrkesval bland studerande i socialt arbete undersöktes med hjälp av frågorna angående yrkesval på EOM-EIS-II-skalan. Frågor om religion och sällskapande på EOM-EIS-II-skalan beaktades inte i analysen av resultaten, eftersom frågorna visade sig förvränga fördelningen mellan identitetsstadierna. Betydelsen av kulturellt kontext diskuterades som en orsak till att frågorna inte passade in. De förväntade sambanden hittades, utgående från Soenens m.fl. (2005), mellan en längre hunnen identitetsutveckling och ett mer autonomt sätt att attribuera. En del samband var endast nästan signifikanta. Ett undantag var att moratorium inte korrelerade med någon av de kausala orienteringarna. Kön påverkade inte sambandet mellan identitetsstadium och motivation. Det förväntade positiva sambandet mellan ålder och identitetsutveckling hittades inte. Hypotesenligt fanns inga signifikanta skillnader i mäns och kvinnors identitetsutveckling. Av studerandena i socialt arbete befann sig största delen i moratoriet. Ett svagt positivt samband hittades mellan moratorium och opersonlig kausal orientering. Resultaten diskuteras i förhållande till tidigare forskning. Handledning under praktikperioden i socialt arbete diskuteras som ett viktigt stöd för en lyckad övergång till arbetslivet. De viktigaste källorna var: Abramova 2007, Adams 1998, Bennion och Adams 1986, Bergh och Erling 2005, Deci och Ryan 1985, Karvinen-Niinikoski m.fl. 2007, Marcia 1966, Soenens m.fl. 2005.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: identitet
utveckling
motivation
unga vuxna
studerande
yrkeshögskolor
högskolor


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.03Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record