Suomalainen pormestari - poliitikko vai virkamies? Kuntapormestarimallien vertailu strukturaalis-funktionalistisesta ja eurooppalaisesta näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11918
Title: Suomalainen pormestari - poliitikko vai virkamies? Kuntapormestarimallien vertailu strukturaalis-funktionalistisesta ja eurooppalaisesta näkökulmasta
Author: Katainen, Mervi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2005-10-10
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11918
Thesis level: master's thesis
Abstract: Kuntien johtamisjärjestelmän uudistamisesta on käyty viime vuosina runsaasti keskustelua ja useissa Suomen kunnissa on esitetty pormestarimalliin siirtymistä. Toistaiseksi kuitenkin vain Tampereella on tehty päätös pormestarimallin käyttöönottamisesta. Pormestarikeskustelua ovat haitanneet etenkin ihmisten vaihtelevat käsitykset pormestarimallin sisällöstä ja pormestarimalleista tehdyn tieteellisen tutkimuksen vähäisyys. Tutkielman "Suomalainen pormestari - poliitikko vai virkamies" tavoitteena on selvittää, mitkä olisivat pormestarin funktiot Suomessa esillä olleissa pormestarimalleissa. Lisäksi tutkielmassa pohditaan, ratkaisisiko pormestarimallin käyttöönotto kuntien johtamisjärjestelmän ongelmia. Tutkielmassa pormestarimalleista muodostettiin kaksi kokonaisuutta: virkamiespormestarimalli ja poliittisen pormestarin malli. Virkamiespormestarimallissa pormestari korvaisi kunnanjohtajan ja hoitaisi lisäksi joko kunnanhallituksen tai -valtuuston puheenjohtajan tehtäviä - tai molempia. Poliittinen pormestari puolestaan olisi luottamushenkilöjohtaja, jonka hoidettaviksi tulisivat kunnanhallituksen ja -valtuuston puheenjohtajuudet. Pormestarimalleille tehdyn strukturaalis-funktionalistisen analyysin perusteella todettiin, että virkamiespormestari olisi sekä poliittisesti että hallinnollisesti vahva johtaja, jonka keskeisinä funktioina olisivat päätöksenteko-organisaation ja hallinto-organisaation välisen yhteyden parantaminen, järjestelmän sisäisen integraation tiivistäminen, poliittisen johtajuuden vahvistaminen ja järjestelmän kansanvaltaisuuden lisääminen. Virkamiespormestarimallissa valta keskittyisi pormestarille, mikä selkiyttäisi toimijoiden välisiä valta- ja vastuusuhteita ja lisäisi järjestelmän tehokkuutta. Poliittinen pormestari puolestaan olisi vahva poliittinen johtaja, jonka keskeisiä funktioita olisivat luottamushenkilöiden vallan kasvattaminen, päätöksenteko- ja hallinto-organisaatioiden perinteisten roolien palauttaminen, poliittisen johtajuuden vahvistaminen ja päätöksentekojärjestelmän tehokkuuden lisääminen. Luottamushenkilöpormestarimallissa poliittinen johtajuus henkilöityisi pormestariin, mikä selkiyttäisi toimijoiden välisiä valta- ja vastuusuhteita ja lisäisi järjestelmän kansanvaltaisuutta ja läpinäkyvyyttä ja mahdollisesti myös kuntalaisten kiinnostusta päätöksentekojärjestelmää kohtaan. Vertailtaessa virkamiespormestarimallia ja poliittisen pormestarin mallia eurooppalaisiin pormestarijärjestelmiin, todettiin kaikkien mallien korostavan poliittista johtajuutta, vaikka pormestarin tehtävät ja asema vaihtelevatkin eri malleissa melko paljon. Muualla Euroopassa tyypillistä on kunnanvaltuuston roolin korostaminen, pormestarin toimiminen valtuuston puheenjohtajana ja johtamisjärjestelmän yksipäisyys. Vertailussa muuhun Eurooppaan nousi esille suomalaisen kuntien johtamisjärjestelmän omalaatuisuus ja erityisesti kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan poikkeuksellisen vahva asema paikallishallinnossa. Pormestarimallille asetettujen tavoitteiden todettiin olevan oikean suuntaisia ja pormestarimallien ratkaisevan monia johtamisjärjestelmän ongelmia. Toisaalta todettiin, ettei ole realistista olettaa, että kaikki ongelmat voitaisiin ratkaista pormestarimalliin siirtymisellä, vaan kuntien organisaatio vaatisi kokonaisvaltaista uudistamista. Pormestarimallien osalta on syytä miettiä, halutaanko tulevaisuudessa muodostaa yksi niin sanottu suomalainen pormestarimalli, joka otettaisiin käyttöön kaikkialla, vai onko jatkossakin järkevämpää kehittää ja käyttää useita erilaisia malleja.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: pormestarit
kuntajohtajat
paikallishallinto - kunnallishallinto
johtaminen - kunnat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.22Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record