Arvojen ja arvokongruenssin yhteys työyksikköön sitoutumiseen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11963
Title: Arvojen ja arvokongruenssin yhteys työyksikköön sitoutumiseen
Author: Löfman, Ville Vesa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2005-04-29
URI: http://hdl.handle.net/10138/11963
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksessa tarkastelin poliisien arvojen ja arvokongruenssin yhteyttä työyksikköön sitoutumiseen. Lisäksi tutkin poliisien työyksikköön sitoutumisen voimakkuutta. Tutkimusotteeni oli kvantitatiivinen ja menetelmänä käytin korrelaatioiden laskemista arvojen ja sitoutumisen sekä toisaalta arvokongruenssin ja sitoutumisen välillä. Tutkimuksen teoreettisena pohjana oli Schwartzin arvoteoria ja Allenin ja Meyerin kehittämä sitoutumisen kolmikomponenttimalli jossa sitoutuminen jaetaan affektiiviseen, normatiiviseen ja jatkuvuus -ulottuvuuteen. Teoreettisessa osassa olen esitellyt näitä teorioita sekä arvokongruenssia ilmiönä. Tutkimusaineistoni oli laaja (n= 7327) joten saamiani tuloksia voi pitää luotettavina ja se on kerätty poliisiorganisaatiossa tehdyllä henkilöstökyselyllä vuonna 1999. Saamani tulokset tukivat Schwartzin teoriaa siitä, että samalle arvoulottuvuudelle sijoittuvat arvot korreloivat keskenään positiivisesti, sekä että ne myös korreloivat samansuuntaisesti selitettävien muuttujien, eli tässä tapauksessa sitoutumismuuttujien kanssa. Selvimmin tämä näkyi perinteiden, yhdenmukaisuuden ja turvallisuuden korkeissa keskinäisissä korrelaatioissa, sekä näiden kolmen samalle säilyttämisen ulottuvuudelle sijoittuvan arvon korrelaatioissa jatkuvuussitoutumisen kanssa. Ne olivat samansuuntaisia ja lähes yhtä voimakkaita. Perinteiden ja turvallisuuden positiivinen korreloiminen poliiseilla oli odotettavaa, sillä poliisin tehtävänä on turvata yhteiskuntarauha. Poliisien sitoutuminen työyksikköön oli yllättävän heikkoa saamieni tulosten valossa. Kysymyksenasettelun ongelma oli, että työyksikköön sitoutumista mittaavien kysymysten avulla ei välttämättä saada selville koko poliisiorganisaatioon sitoutumista, sillä työyksikköön sitoutumiseen voivat vaikuttaa monet muutkin tekijät kuin yhteiset arvot. Poliisien keskuudessa arvokongruenssi oli korkeaa, mutta arvokongruenssi ja sitoutuminen eivät korreloineet keskenään merkittävissä määrin. Tämä oli yllättävää, useissa tutkimuksissa on havaitttu että jos arvot ovat jossain työyksikössä yhteensopivia eli kongruenssissa, se vaikuttaa työyksikköön sitoutumiseen positiivisesti. Pohdinnassa käsittelin tähän ristiriitaan mahdollisesti liittyviä tekijöitä. Tärkeimmät tutkimuksessa käytetyt lähteet olivat Schwartzin arvoteoriaa kuvanneet melko tuoreet artikkelit sekä Allenin ja Meyerin kirjoittama sitoutumista kattavasti käsittelevä teos.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: arvot
arvokongruenssi
sitoutuminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.82Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record