En kritisk-händelse-studie av avdelningsskötarnas upplevelser av rolloklarhet, rollöverlastning och rollkonflikt

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11972
Title: En kritisk-händelse-studie av avdelningsskötarnas upplevelser av rolloklarhet, rollöverlastning och rollkonflikt
Author: Nyman, Vivan
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2008-02-18
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/11972
Thesis level: master's thesis
Abstract: I pro gradu-avhandlingen undersöktes hur snabbt föränderliga krav och förväntningar på arbetsplatsen inverkade på upplevda rollproblem. Syftet med denna undersökning var att studera avdelningsskötarnas upplevelser av rolloklarhet, rollöverlastning och rollkonflikt. Ytterligare ett syfte med undersökningen var att belysa vilka lösningsstrategier avdelningsskötarna hade för de olika rollproblemen. De studerade rollproblemen utgick från Joseph McGraths rollproblemteori. I jämförelse med andra rollteorier har McGrath skapat en mer nyanserad syntes på rollproblemen. Denna teori hade en central ställning i undersökningen. Materialet samlades in genom strukturerade intervjuer med åtta kvinnliga avdelningsskötare från en hälsovårdscentral i huvudstadsregionen. Avdelningsskötarna var i åldern 35-60 år och var från tre olika sjukhusområden, som hörde till samma enhet. Kritisk-händelse-metoden valdes i denna undersökning som utgångspunkt för både datainsamling och analys. Utgående från de upplevda kritiska händelserna kunde olika kärnproblem upptäckas. Resultaten visade att även om avdelningsskötarnas upplevda kritiska händelser fördelade sig jämnt mellan de tre rollproblemen fanns det skillnader i förekomsten av de olika typerna inom rollproblemen. Utifrån materialet kunde olika kärnproblem upptäckas. Kärnproblemen kan ses som konkreta exempel på olika upplevda rollproblemsituationer. De kärnproblem som placerades under rolloklarhet var omorganisering, föregående tjänsteinnehavare och vänskapsförhållanden. I rollöverlastningssituationer betonades budgeten, övertidsarbete, arbetstimmar hemma och dubbla roller. I rollkonfliktsituationer förekom det mera av de intrapsykiska rollkonflikterna, i vilka det betonades egna värderingar, principer och arbetsmängden. Av de tre rollkonflikterna upplevdes motstridiga förväntningar från ledningen och underordnade minst, vilket var ett överraskande fynd. Rollkonfliktsituationer kunde ses som det mest oroväckande rollproblemet i och med att inga lösningsmöjligheter framkom från berättelserna. Både inom rolloklarhet- och rollöverlastningssituationer kunde olika lösningsstrategier urskiljas. De viktigaste källorna i undersökningen var: Israel (1963); Katz & Kahn (1978); Olsen (1992); McGrath (1984).
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: hälsovårdspersonal
avdelningsskötare
roller
kritisk-händelse-metod


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.83Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record