Ylikapasiteetti alalle tulon esteenä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11978
Title: Ylikapasiteetti alalle tulon esteenä
Alternative title: Excess Capacity as Entry Deterrence
Author: Konttinen, Juuso
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2002-04-17
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11978
Thesis level: master's thesis
Abstract: Työn tavoitteena oli tutkia ylikapasiteetin roolia alalle tulon esteenä. Alalla jo toimivilla yrityksillä on syy pyrkiä estämään uusien tulokkaiden pääsy alalle, koska tämä johtaisi tarjonnan lisääntymiseen ja laskisi alalla jo toimivien yritysten voittoja. Alalla toimivilla yrityksillä voi olla käytössään useita erilaisia välineitä joilla ne voivat pyrkiä estämään alalle tulon. Yksi tällainen väline on ylikapasiteetti. Ylikapasiteetilla voidaan estää alalle tulo jos markkinoiden kysyntä ei kasva tarpeeksi ja alalla toimiva yritys pystyy alentamaan hintojaan säilyttääkseen oman toimitustasonsa. Tämä tilanne aiheuttaa riskin alalle tulijalle alhaisemmista voitoista, tai mahdollisista tappioista, ja vähentää alalle tulon houkuttelevuutta sille. Tässä työssä tutkittiin ylikapasiteetin roolia alalle tulon esteenä kolmen teoreettisen mallin sekä kirjallisuudesta löytyneen empiirisen tutkimuksen avulla. Lisäksi työssä esitettiin teoreettinen malli joka kuvaa ylikapasiteettia alalle tulon kannustimena. Käytetyt mallit olivat kaksi- sekä kolmivaiheiset duopoli-mallit sekä oligopoli-malli. Duopoli-mallit käsittivät yhden alalle pyrkivän ja yhden alalla toimivan yrityksen. Oligopoli-malli käsitti alalle pyrkivän yrityksen sekä erilaisia toimialoja jotka olivat luokiteltuja joko löysiksi tai tiukoiksi oligopoleiksi. Ylikapasiteetin kannustavaa roolia tutkiva malli käsitti monopsonin sekä useita tuotannontekijän tuottajia. Analysoidun empiirisen tutkimuksen otos käsitti 38 kemiallisen teollisuuden tuotetta 20 vuoden kattavuudella. Tutkimuksen päätulos oli että ylikapasiteettia voidaan käyttää alalle tulon esteenä tietyissä olosuhteissa. Duopoli-malleissa kolmivaiheisen pelin havaittiin tarjoavan enemmän mahdollisuuksia estää alalle tulo. Oligopoli-mallissa alalle tulon estäminen havaittiin mahdolliseksi jos alalle pyrkijät eivät pysty erottamaan löysiä oligopoleja tiukoista oligopoleista jotka omaavat ylikapasiteettia. Ylikapasiteetin havaittiin myös toimivan alalle tuloa kannustavana tekijänä tietyissä olosuhteissa. Merkittävää empiiristä evidenssiä ylikapasiteetin käytöstä alalle tulon estämiseksi ei tutkimuksessa löydetty.The objective of the study was to examine the role of excess capacity as an entry deterrence instrument. The firms operating in industries have an incentive to deter entry of new competitors because the entry would lead to increased supply and bring down the profits of the established firms. There are several different instruments that firms can use to prevent the entry and one of these instruments can be excess capacity. The excess capacity can prevent entry when the market demand is not growing sufficiently to accommodate the new entrant and the incumbent is able to cut prices to maintain output levels. This situation leads to a risk of lower profits or losses for the entrant due to the lower prices and creates unwillingness to enter. The study examined the role of excess capacity as an entry deterrence instrument with three theoretical models and empirical evidence found from the literature. In addition to these, the study presented an alternative approach to excess capacity as an instrument to promote entry. The theoretical models presented included a two-stage duopoly model, a three-stage duopoly model and an oligopoly model. The duopoly models included an entrant and incumbent and oligopoly model entrant and industries which were either tight or loose oligopolies. The model suggesting excess capacity as an entry promoter was a model with monopsonist buying an input from large number of suppliers. The empirical evidence was based on the study that analysed the data sample of 38 chemical products with 20 years coverage. Main findings of the study were that excess capacity can be used to prevent entry in certain circumstances. Among the duopoly models, three-stage model was found to imply a larger set of technologies in which entry deterrence is possible. In oligopoly model entry deterrence was found to be possible if entrants cannot separate loose oligopolies and tight oligopolies with excess capacity from each other. Excess capacity was also found to be effective entry promoter in certain circumstances. No significant empirical evidence concerning excess capacity as entry deterrence was found from the literature.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: ylikapasiteetti
alalle tulon esteet
excess capacity
entry deterrence
entry barriers


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_fi.pdf 48.62Kb PDF View/Open
abstract_en.pdf 48.58Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record