Tutkielma ministerin poliittisesta ohjauksesta ministeriön hallinnonalaisissa pörssilistatuissa valtionyhtiöissä ja valtionosakkuusyhtiöissä : Tapauskohteena Liikenne- ja viestintäministeriö

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11993
Title: Tutkielma ministerin poliittisesta ohjauksesta ministeriön hallinnonalaisissa pörssilistatuissa valtionyhtiöissä ja valtionosakkuusyhtiöissä : Tapauskohteena Liikenne- ja viestintäministeriö
Author: Hiltunen, Johanna Maaria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2005-02-07
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11993
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen kohteena on ministerin poliittisen ohjauksen kartoittaminen tilanteessa, jossa ministeriön hallinnonalaisia valtionyhtiöitä on listattu pörssiin. Tutkielmassa tarkastellaan Suomen valtionhallinnon muuttumisen merkitystä yhden ministeriön osalta ja kartoitetaan pörssilistautumisen vaikutuksia valtionyhtiöiden ohjattavuuteen. Hermeneuttisen tiedonintressin mukaisesti pyritään ymmärtämään paremmin desentralisoitunutta valtionhallintoa eli 1990-luvulla toteutettujen uudistusten ulottuvuuksia. Laajemmassa kontekstissa tutkielma liittyy politiikan ja hallinnon välisen suhteen pohtimiseen. Tutkimuksen lähtökohtaisina oletuksina on, että nykyhallinnon markkinaperusteiset toiminnot ovat kasvaneet eikä vahvaan keskushallintoon perustuva byrokratia riitä valtionyhtiöiden ohjausperiaatteeksi 1990-luvulla alkaneen kehityksen jälkeen. Koska pörssi toimii vapailla markkinatalousohjeilla, tarkoituksena on tarkastella millä keinoilla ministeri voi tai ei voi johtaa osakeyhtiöitä, joita lainsäädännöllisesti velvoittavat valtionyhtiölaki, arvopaperimarkkinalaki, rahoitustarkastuksen ja Helsingin arvopaperipörssin ohjeet. Tutkimusstrategiana on yksittäinen tapaustutkimus, jonka kohteeksi on valittu liikenne- ja viestintäministeriö (LVM). Tapaustutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää liikenneministeriön kehitystä ajanjaksolla 1990-2004. Tutkielmassa perehdytään ministeriön nykytilanteeseen ja selvitetään, kuinka poliittinen ohjaus on järjestetty LVM:n hallinnonalaisissa virastoissa ja laitoksissa, liikelaitoksissa sekä valtionyhtiöissä. Kysymys on poikkileikkaustutkimuksessa, jossa liikutaan pääasiassa makrotasolla. Tarkasteluun ryhdytään laajalla kirjallisuuskatsauksella, jota tuetaan asiantuntijahaastatteluilla. Tutkimusmenetelmänä käytetään kvalitatiivista moniteorialähtöistä analyysia. Tutkimuskohdetta (LVM) lähestytään osaltaan kartoittavasti, toisaalta kuvailevasti ja selittävästi, sillä kyseessä on paljolti tutkimattoman ilmiön kartoittaminen. Tärkeimpänä tutkimustuloksena voidaan pitää havaintoa liikenneministeriön toiminnan joustavuudesta suhteessa yksityistämiskehitykseen. Ministerin poliittinen ohjauskeino mukautuu vallitsevaan tilanteeseen. Monopolitilanteessa harjoitetaan suoraa poliittista ohjausta. Vastaavasti yksityistämiskehityksen toisessa ääripäässä, pörssilistattujen osakeyhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden osalta, noudatetaan omistajaohjausta. LVM uudistui yleisen kehityksen tahdissa rakenne- ja järjestelmäuudistuskauden ajanjaksolla 1987-1995. Pörssiyhtiöittämisen läpiajon voidaan katsoa käynnistyneen vuonna 1995 jäykästä ministeriöjaosta luovuttaessa. Sysäyksen yksityistämiskehitykselle ministeriö on saanut Euroopan unionin yhdentymiskehitystä, EU:n kilpailulainsäädäntöä ja toimialaregulaatiota ennakoimalla. Vuoden 2004 loppuun mennessä valtiosta on tullut suurin suomalainen pörssiyhtiöiden omistaja. Tapauksena LVM antaa yhden esimerkin siitä, mitä valtionhallinnon kehitys voi rakenne- ja järjestelmäuudistuksen kauden jälkeen olla. Tutkimuksen tärkeimpiä lähteitä ovat hallinnon kehityksen tarkastelussa Pollittin ja Boukaertin (2000) teos "Public Management Reform" ja Lähdesmäen (2003) väitöskirja "New Public Management ja julkisen sektorin uudistaminen". Valtion omistajaohjauksen käsittelyssä Eilavaaran (1999) teos "Valtion omistajavalta". Analyysiosiossa Seppo Tiihosen (2004) teokset "From Governing to Governance", (2000) "From Uniform Administration to Governance and Management of Diversity" ja (2001) "Hallinta - kohti uutta mallia". Tutkielman tarkastelujakson arvioinnissa edellisten lisäksi Temmeksen ja Kiviniemen (1997) "Suomen hallinnon muuttuminen 1987-1995".
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: corporate governance
valtionhallinto
ministerit
liikenne- ja viestintäministeriö
valtionyhtiöt
pörssiyhtiöt


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.58Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record