Tuoko se sitten bisnestä? - Internetiin ja virtuaaliseen oppimisympäristöön asennoituminen pk-yrityksissä

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/11994
Titel: Tuoko se sitten bisnestä? - Internetiin ja virtuaaliseen oppimisympäristöön asennoituminen pk-yrityksissä
Författare: Matikainen, Janne
Medarbetare: Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Socialpsykologiska institutionen
Datum: 2002-08-30
Språk: fi
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/11994
Nivå: Doktorsavhandling
Abstrakt: Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella puheessa ilmaistavia asenteita. Perinteinen asennetutkimus sisältää kiistanalaisen oletuksen, että asenne on yksilön stabiili ominaisuus. Vaihtoehtoisia lähtökohtia asennetutkimukseen tarkastellaan diskursiivisen sosiaalipsykologian, sosiaalisten representaatioiden tutkimuksen, retorisen sosiaalipsykologian ja laadullisen asennetutkimuksen kautta, joille kaikille on yhteistä kielellinen ja kontekstuaalinen painotus. Tutkimuksen perustana on asennetutkimuksen kaksi yleistä lähtökohtaa: arvottavuus ja kohteellisuus. Asenne on jostakin kohteesta esitetty arvottava tulkinta. Tässä tutkimuksessa asennoituminen tulkitaan kontekstuaaliseksi: asennoituminen liittyy asenteen esittäjän toimintakontekstiin. Asenteen ilmaisussa turvaudutaan erilaisiin tulkintarepertuaareihin, joilla tarkoitetaan diskursiivisia resursseja. Tämän tutkimuksen kohteena olivat pk-yritysten henkilöstö ja yrittäjät, joten huomio kiinnittyi erityisesti yrittäjyyden ja pk-yrityksen toimintakontekstiin. Tulkintarepertuaarit puolestaan nousivat esiin analyysin kautta. Asennoitumisen kohteiksi täsmennettiin Internet-tietoverkko ja virtuaalinen oppimisympäristö. Teoreettisista lähtökohdista katsottuna laadulliset menetelmät sopivat hyvin tutkimuksen kokonaisasetelmaan. Tutkimusaineisto kerättiin ryhmä- ja yksilöhaastatteluin viidestä eri toimialoja edustavasta pk-yrityksestä. Haastatteluaineisto kerättiin kahdessa vaiheessa: aluksi suoritettiin viisi ryhmähaastattelua, joiden analyysin pohjalta neljä yksilöhaastattelua. Tuloksissa hahmottui neljä yleisluontoista asennoitumista kuvaavaa arvottamisen dimensiota. Keskeistä näissä dimensioissa oli se, että Internetiin suhtauduttiin yleisellä tasolla positiivisesti, mutta oman yrityksen tasolla negatiivisesti. Lisäksi Internetiä pidettiin pitkällä aikavälillä tärkeänä, mutta lyhyellä aikavälillä Internetin merkitystä ei nähty suurena. Positiivinen ja negatiivinen asennoituminen määrittyi sen mukaan, mihin tulkintarepertuaareihin puhe sijoittui. Liiketaloudellisessa repertuaarissa Internetiä arvotettiin negatiivisesti, kun taas tietoyhteiskuntaan liittyvissä repertuaareissa arvottaminen oli positiivista. Tutkimuksessa hahmottui kaikkiaan kahdeksan erilaista repertuaaria, joiden puitteissa Internetistä ja virtuaalisesta oppimisympäristöstä puhuttiin. Esitetty laadullinen kontekstuaalisuutta painottava lähestymistapa asennetutkimukseen osoittautui empiirisesti päteväksi ja ratkoi perinteisen asennetutkimuksen ongelmia.
Beskrivning: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: asenteet
Internet
kvalitatiivinen tutkimus
pienet ja keskisuuret yritykset
virtuaalinen oppimisympäristö


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
abstract.pdf 48.96Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post