Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 5128-5147 of 9136
 • Dukes, Anthony; Gal-Or, Esther (2001)
  1
  We develop a theoretical model to examine advertising choices by producers in a differentiated product duopoly. The model includes the media (referred to as stations) that sell advertising space to producers and broadcast advertising messages to consumers. Producers and stations enter bilateral negotiations to determine the price of advertising space. We show that more differentiated media stations and improved effectiveness of primetime advertising yield higher levels of advertising and lower profit margins for producers as well as stations. In contrast, more differentiated product markets enhance the profitability of both the media and the product markets. We further examine the impact on advertising choices of stations offering exclusivity contracts. In the presence of exclusivity contracts, producers’ incentive to advertise is lower than without such contracts.
 • Laitakari, Erkki (Suomen metsätieteellinen seura, 1934)
 • Raulo, Jyrki; Sirén, Gustaf (Suomen metsätieteellinen seura, 1978)
 • Peltomäki, Pasi (Ympäristöministeriö, 2007)
  Ympäristöministeriön raportteja 17/2006
  Tässä hankkeessa kehiteltiin internetpohjainen asukaspalautejärjestelmä – AsukasNet. Hankkeessa mukana olleet aravavuokrataloyhtiöt kehittivät yhdessä konsultin kanssa nettijärjestelmän. Asukas-Net -järjestelmä perustuu kyselylomakkeeseen, johon asukkaat voivat vastata suoraan netin kautta. Kyselylomake voidaan toimittaa asukkaille myös perinteisenä paperiversiona, josta vastaukset viedään yhtiön henkilökunnan toimesta järjestelmässä olevaan yhteiseen tietokantaan. Järjestelmästä on mahdollista saada raportteja yhtiön käyttöön. Yhtiöt voivat myös vertailla oman yhtiönsä tietoja hankkeeseen osallistuneiden yhtiöiden yhteiseen tietokantaan. Palautelomakkeessa kartoitettiin asukkaiden mielipiteitä ja tyytyväisyyttä mm. asuinympäristöstä, isännöinnistä, kiinteistönhoidosta, siivouksesta, kunnossapidosta ja osallistumisesta asukasdemokratiatoimintaan. Raportissa on yhteenveto asukastyytyväisyyskyselyn tuloksista.
 • Forsman, Maria; Solitander, Nikodemus (Svenska handelshögskolan, 2003)
  Working Papers
  Both management scholars and economic geographers have studied knowledge and argued that the ability to transfer knowledge is critical to competitive success. Networks and other forms for cooperation are often the context when analyzing knowledge transfer within management research, while economic geographers focus on the role of the cluster for knowledge transfer and creation. With the common interest in knowledge transfer, few attempts to interdisciplinary research have been made. The aim of this paper is to outline the knowledge transfer concepts in the two strands of literature of management and economic geography (EG). The paper takes an analytical approach to review the existing contributions and seek to identify the benefits of further interaction between the disciplines. Furthermore, it offers an interpretation of the concepts of cluster and network, and suggests a clearer distinction between their respective definitions. The paper posits that studies of internal networks transcending national borders and clusters are not necessarily mutually exclusive when it comes to transfer of knowledge and the learning process of the firm. Our conclusion is that researchers in general seem to increasingly acknowledge the importance of studying both the effect of and the need for geographical proximity and external networks for the knowledge transfer process, but that there exists equivocalness in defining clusters and networks.
 • Tallberg, Teemu (Svenska handelshögskolan, 2003)
  Working Papers
  Research on men’s networks and homosociality in and around organisations can produce knowledge on organisational power relations, and contribute to the efforts to promote equality in working life. The search for a conceptual framework to study these issues arises in this paper from my ongoing work on men's social networks and gendered power in and around organisations. Men give each other social support through networks in which formal and informal relationships intermingle, but networks are also contexts of competition and oppression, and of construction of masculinities that are in hierarchical relations with each other and with femininities. For studying the networks men have with each other in work organisations I suggest a broader starting point that contextualises these homosocial networks with men’s other personal relations, and integrates different perspectives deriving from social network analysis, critical studies on men and organisational studies.
 • Melders, K. (Suomen metsätieteellinen seura, 1929)
 • Jarva, Maija; Tervahauta, Arja (Suomen metsätieteellinen seura, 1989)
 • Luukkanen, Olavi; Räsänen, Pentti K.; Yli-Vakkuri, Paavo (Suomen metsätieteellinen seura, 1971)
 • Raitio, Hannu (Suomen metsätieteellinen seura, 1987)
 • Lämsä, R; Santalahti, P; Haravuori, H; Pentinmikko, A; Tuulio-Henriksson, A; Huurre, T; Marttunen, M (Kela, 2015)
  Työpapereita 78
  Lapsia ja nuoria ohjautuu aiempaa enemmän psykiatriseen erikoissairaanhoitoon, ja yhä useampi nuori saa Kelan hoitotukea mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöihin. Myös aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön hoitoon käytettyjen lääkkeiden käyttö on lisääntynyt paljon 2000-luvulla. Samalla nuorten hoitoon ohjautumisessa ja psyykelääkkeiden käytössä on Suomessa suuria alueellisia eroja. Selvityksessä tarkastellaan neuropsykiatrisesti oireilevien nuorten palvelujen käyttöä ja heille tarjolla olevia erikoissairaanhoidon palveluja eri sairaanhoitopiireissä. Se tarjoaa ajantasaista tietoa toiminnan kehittämiseksi niin neuropsykiatrista kuntoutusta rahoittavalle Kelalle kuin eri toimijoille erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa ja kolmannella sektorilla. Aineistona olivat hoitoilmoitusrekisteristä kerätyt tiedot neuropsykiatrisesti oireilevien nuorten palveluiden käytöstä erikoissairaanhoidossa. Lisäksi haastateltiin 23 lastenneurologian ja nuorisopsykiatrian ylilääkäriä sekä 66 kolmannen sektorin palveluntarjoajaa. Selvityksen rahoitti Kela ja se toteutettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Lasten ja nuorten mielenterveysyksikössä keväällä 2014. Tulosten mukaan neuropsykiatrisen diagnoosin saaneiden nuorten määrä erikoissairaanhoidossa puolitoistakertaistui vuodesta 2008 vuoteen 2012. Sairaanhoitopiireissä on kehitetty toimintatapoja: Hoitoa viedään nuoren arkiympäristöön ja painopistettä siirretään ryhmämuotoiseen toimintaan. Haastatellut lääkärit kokevat työskentelytavat tehokkaiksi, vaikka niiden vaikuttavuudesta on vain vähän tutkittua tietoa. Resursseista ei koeta olevan hälyttävää pulaa. Hoidon organisointitavoissa, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisessä työnjaossa sekä potilaiden, käyntien ja hoitojaksojen määrissä on kuitenkin suurta valtakunnallista vaihtelua. Sairaanhoitopiireissä on huoli kuntoutuksen ja seurannan toteutumisesta kunnissa. Erikoissairaanhoito joutuu toimimaan kunkin alueensa kunnan kanssa erikseen. Kolmannen sektorin toimijoista on joillakin alueilla pulaa, ja erikoissairaanhoidon ja kolmannen sektorin yhteistyö on vähentynyt kiireen vuoksi. Erikoissairaanhoidon lääkärit eivät aina tiedä tarpeeksi kolmannen sektorin tai Kelan palveluista. Kelan toiminnalta toivotaan paikallisuutta: sopeutumisvalmennuskursseja pitäisi järjestää lähempänä perheitä maantieteellisesti ja toiminnallisesti niin, että niillä olisi jatkuvuutta perheen arjessa. Organisaatiotasolla tulisi kiinnittää huomiota henkilökunnan pysyvyyteen ja varmistaa tietotaidon säilyminen henkilökunnan vaihtuessa. Järjestelmätasolla tarvitaan uudistuksia, jotka parantavat kansalaisten maantieteellistä tasa-arvoa, varmistavat katkeamattoman hoitoketjun perustasolta erikoissairaanhoitoon ja takaisin, integroivat hoidon ja kuntoutuksen sekä selkeyttävät monitahoista rahoitusjärjestelmää.
 • Yli-Vakkuri, Paavo (Suomen metsätieteellinen seura, 1954)
 • Mattila, Henri (Kela, 2004)
  Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 64
  Viranomaisten neuvonnasta valitetaan ja kannellaan oikeusasiamiehelle ja oikeuskanslerille vuosi vuodelta enemmän, mutta laillisuudenvalvojien Kelalle antamien huomautusten määrä ei ole noussut samassa suhteessa. Tuoreessa Kelan julkaisemassa katsauksessa selvitetään, missä kulkee asiakkaan tarpeellisen neuvonnan ja liiallisen avustamisen raja. Kelan neuvontavelvollisuutta arvioidaan oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisujen perusteella. Aineistossa on mukana lähes 70 ratkaisua Kelaa koskeviin kanteluihin vuosilta 1991 2003. Katsauksessa käydään läpi useita ratkaisuja perusteluineen. Useissa ratkaisuissa laillisuuden valvojat toteavat, että toimihenkilön on oltava oma-aloitteinen, jotta asiakkaan lakisääteisten oikeudet toteutuvat. Monessa ratkaisussa korostetaan myös toimihenkilöltä vaadittavaa huolellisuutta, palvelualttiutta, asiakkaan huomioimista sekä kunnioittavaa käytöstä. Viranomaisten neuvontavelvollisuus laajeni tämän vuoden alussa uuden hallintolain myötä. Viranomaisen on nyt muun muassa selvitettävä asiakkaalle asiaan liittyviä vaihtoehtoja yleisellä tasolla. Asiakkaalle on myös annettava tietoja käsittelyyn vaikuttavista seikoista kuten esimerkiksi viranomaisen ratkaisukäytännöstä tai vakiintuneesta oikeuskäytännöstä. Toimihenkilön on kohdeltava asiakkaita yhdenvertaisesti ja jätettävä lopullisesta vaihtoehdosta päättäminen asiakkaalle itselleen.
 • Mikhailov, L. E. (Suomen metsätieteellinen seura, 1974)
 • Ekholm, Anders (Svenska handelshögskolan, 2001)
  Working Papers
  This study contributes to our knowledge of how information contained in financial statements is interpreted and priced by the stock market in two aspects. First, the empirical findings indicate that investors interpret some of the information contained in new financial statements in the context of the information of prior financial statements. Second, two central hypotheses offered in earlier literature to explain the significant connection between publicly available financial statement information and future abnormal returns, that the signals proxy for risk and that the information is priced with a delay, are evaluated utilizing a new methodology. It is found that the mentioned significant connection for some financial statement signals can be explained by that the signals proxy for risk and for other financial statement signals by that the information contained in the signals is priced with a delay.
 • Lepistö, Ahti; Huttula, Timo; Bärlund, Ilona; Granlund, Kirsti; Härmä, Pekka; Kallio, Kari; Kiirikki, Mikko; Kirkkala, Teija; Koponen, Sampsa; Koskiaho, Jari; Kotamäki, Niina; Lindfors, Antti; Malve, Olli; Pyhälahti, Timo; Tattari, Sirkka; Törmä, Markus (Finnish Environment Institute, 2008)
  Reports of the Finnish Environment Institute 15/2008
 • Kivisalo, Väinö (Hämeen kansa, 1939)
 • Hertz, Martti (Suomen metsätieteellinen seura, 1925)
 • Heliölä, Janne; Pöyry, Juha (Suomen ympäristökeskus, 2008)
  Suomen ympäristö 34/2008
  Maatalouden tehostumisen vuoksi runsaslajisia niittyjä ja luonnonlaitumia on jäljellä enää hyvin vähän, mikä on johtanut lukuisten kasvi- ja hyönteislajien jyrkkään taantumiseen. Voimayhtiöiden säännöllisesti raivaamat johtoaukeat voivat edustavimmilta osiltaan toimia korvaavana elinympäristönä monille niittylajeille. Arvokkaat linjaosuudet on kuitenkin saatava paikallistettua, jotta niiden hoitoon voidaan kiinnittää erityishuomiota. Tässä työssä pyrittiin kehittämään kaukokartoitusmenetelmiin perustuvaa menetelmää, jonka avulla lajistoltaan arvokkaat johtoaukeat voitaisiin selvittää kustannustehokkaasti laajoilta alueilta. Lisäksi laajennettiin tietämystä ympäristömuuttujista, jotka kuvastavat johtoaukean laatua niittylajistolle. Tutkimuksessa havaittiin, että käytettävissä olevien kaukokartoitusaineistojen erotustarkkuus ei riitä niittylajistoltaan merkittävien osuuksien tunnistamiseen johtoaukeilta. Tämä selittynee ennen kaikkea arvokkaiden elinympäristölaikkujen pääsääntöisesti pienellä koolla. Maastoselvitys osoitti, että moni visuaalisesti lupaavakin kohde oli niittykasvillisuudeltaan köyhä, ja runsaslajisten alueiden rajaaminen oli vaikeaa. Aineistot tuottivat silti lisätietoa niittykasvillisuuden lajirunsautta selittävistä johtoaukean ominaisuuksista. Niittykasvillisuus oli rikkaampaa maatalousmaan tai asutuksen läheisyydessä sekä etelän ja lännen välille avautuvilla rinteillä. Uudenmaan ja Pirkanmaan johtoaukeille osui kaikkiaan 15 inventoitua perinnebiotooppia, sekä Hertta-uhanalaisrekisterin perusteella ainakin 13 uhanalaisen niittylajin esiintymää. Näiden kohteiden luonnonhoitotoimia olisi mahdollista rahoittaa myös maatalouden ympäristötuen erityistukien avulla. Suurin ongelma on löytää lähialueelta hoidosta kiinnostunut viljelijä tai yhdistys. Tietämystä niittylajistolle merkittävistä johtoaukeista olisi syytä tarkentaa esimerkiksi tekemällä tarkempia maastoinventointeja tutkimuksessa rajatuilla lupaavimmilla voimalinjaosuuksilla.