Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 3210-3229 of 8566
 • Isoniemi, Merja; Paananen, Jaana (Kuluttajatutkimuskeskus, 2008)
 • Matschoss, Kaisa (Kuluttajatutkimuskeskus, 2014)
 • Laitakari, Erkki (Suomen metsätieteellinen seura, 1937)
 • Näykki, Teemu; Kyröläinen, Helena; Witick, Allan; Mäkinen, Irma; Pehkonen, Riitta; Väisänen, Tero; Sainio, Pirjo; Luotola, Marja (Suomen ympäristökeskus, 2013)
  Suomen ympäristökeskus (SYKE) julkaisee laatusuositukset vedenlaaturekistereihin vietävälle tiedolle edistääkseen ympäristömittausten laatutason ja jäljitettävyyden parantamista. Rekisteritiedon laatuongelmia on havaittu muun muassa seurantojen EU-raportointien yhteydessä. Laatusuosituksilla pyritään edistämään eri toimijoiden rekistereihin tuottaman tiedon vertailukelpoisuutta. Suositusten taustalla ovat säädösten edellyttämät menettelytavat ja käytössä olevat standardimenetelmät. Ohjeessa on suosituksia vesistä tehtävien analyyttien menetelmien akkreditoinnille, määritysrajoille, mittausepävarmuuksille sekä näytteiden säilytysajoille ja -tavoille. Lisäksi on huomioitu sekä seurantatiedon raportoinnin tarpeita että Suomen ympäristön erityispiirteitä, kuten vesien luontaisesti pienet taustapitoisuudet. Suositusten laadintaa varten järjestettiin kysely rekisteriin tietoa tuottaville laboratorioille. Kyselyssä kartoitettiin nykyisiä käytäntöjä määritysrajan, mittausepävarmuuden ja näytteiden säilyttämisen osalta ja pyydettiin kommentteja suositusten luonnoksesta. Muun muassa jätevesistä tehtäville analyyteille ja orgaanisten haitta-aineiden analyyteille toivottiin laatusuosituksia. Jätevesien ominaisuudet ja ainepitoisuudet vaihtelevat suuresti kuormituslähteestä johtuen. Ohjeessa on annettu joitakin jätevesiä koskevia suosituksia, mutta ei yhtä kattavasti kuin luonnonvesille. Orgaanisten haitta-aineiden laatusuosituksia on käsitelty tässä ohjeessa vain yleisellä tasolla. Suositukset julkaistaan vain verkkoversiona ja ne tullaan päivittämään tarvittaessa, koska vesistöjen seurantatarpeet ja -vaatimukset muuttuvat. Lisäksi analytiikka kehittyy koko ajan ja menetelmästandardien päivitys on jatkuvaa.
 • Nuutinen, Jari; Rantakokko, Panu; Korhonen-Ylönen, Kaija (Suomen ympäristökeskus, 2014)
  Profest SYKE järjesti pätevyyskokeen trihalometaanien määrityksistä juoma- ja uima-allasvesistä marraskuussa 2013. Vesinäytteiden lisäksi osallistujille toimitettiin synteettinen näyte. Pätevyyskokeeseen osallistui 10 laboratoriota. Näytteiden THM-pitoisuuksen vertailuarvoina käytettiin laskennallisia arvoja. Pätevyyden arvioinnissa käytettiin z-arvoa, mitä laskettaessa tuloksille sallittiin synteettisessä näytteessä (A1T) 15 %:n, juomavesinäytteessä (D2T) 25 % ja uima-allasvesissä (U3T ja UT4) 25 % poikkeama vertailuarvosta. Koko tulosaineistossa hyväksyttäviä tuloksia oli 73 %.
 • Korhonen-Ylönen, Kaija; Näykki, Teemu; Sarkkinen, Mika; Sara-Aho, Timo; Leivuori, Mirja; Tervonen, Keijo; Lanteri, Sari; Ilmakunnas, Markku; Väisänen, Ritva (Suomen ympäristökeskus, 2014)
  Proftest SYKE järjesti pätevyyskokeen alkaliniteetti-, nitriitti-, nitraatti- ja ammoniumtypen, sulfaatin, kloridin, fluoridin, kalsiumin, kaliumin, magnesiumin, natriumin, kovuuden, raudan, mangaanin, pH-arvon, sekä sähkönjohtavuuden määrittämiseksi talous- ja raakavesistä lokakuussa 2013. Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 50 laboratoriota. Määritettävän yhdisteen pitoisuuden vertailuarvona käytettiin teoreettista (laskennallista) pitoisuutta tai osallistujien tulosten robustia keskiarvoa. Tulosten arviointi tehtiin z-arvon avulla ja sen laskemisessa kokonaishajonnan tavoitearvoksi asetettiin pH-määrityksessä 0,2 pH-yksikköä, ja muissa määrityksissä 5–15 %. Pätevyyskokeen tuloksista oli hyväksyttäviä 88 %.
 • Björklöf, Katarina; Leivuori, Mirja; Näykki, Teemu; Sarkkinen, Mika; Sara-Aho, Timo; Tervonen, Keijo; Lanteri, Sari; Ilmakunnas, Markku (Suomen ympäristökeskus, 2014)
  Proftest SYKE järjesti pätevyyskokeen maaliskuussa 2014. Pätevyyskokeessa määritettiin BOD7, CODCr, CODMn, kiintoaine, Na ja TOC jätevesistä. Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 67 laboratoriota. Mittaussuureen vertailuarvona käytettiin teoreettista (laskennallista) pitoisuutta tai osallistujien tulosten robustia keskiarvoa. Määrityksestä ja näytteestä riippuen tuloksissa sallittiin 10 - 25 %:n poikkeama vertailuarvosta. Koko aineistossa hyväksyttäviä tuloksia oli 90 %.
 • Korhonen-Ylönen, Kaija; Leivuori, Mirja; Näykki, Teemu; Tervonen, Keijo; Lanteri, Sari; Ilmakunnas, Markku; Väisänen, Ritva (Suomen ympäristökeskus, 2014)
  Proftest SYKE järjesti pätevyyskokeen jätevesiä analysoiville laboratorioille joulukuussa 2013. Testattavina suureina olivat ravinteet, kloridi, sulfaatti, pH ja sähkönjohtavuus. Näytteinä olivat synteettinen vesinäyte, viemärilaitoksen sekä massa- ja paperiteollisuuden jätevedet. Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 71 laboratoriota. Mittaussuureen vertailuarvona käytettiin laskennallista arvoa tai osallistujien tulosten robustia keskiarvoa. Pätevyyden arvioimisessa käytettiin z-arvoa ja sitä laskettaessa tulokselle sallittiin pH-määrityksessä 0,2–0,3 pH-yksikön ja muissa määrityksissä 5–15 %:n poikkeama vertailuarvosta. Kokonaisuudessaan hyväksyttäviä tuloksia oli 89 %.
 • Korhonen-Ylönen, Kaija; Leivuori, Mirja; Näykki, Teemu; Tervonen, Keijo; Lanteri, Sari; Ilmakunnas, Markku; Väisänen, Ritva (Suomen ympäristökeskus, 2013)
  Proftest SYKE järjesti pätevyyskokeen jätevesiä analysoiville laboratorioille marraskuussa 2012. Testattavina suureina olivat alkaliniteetti, ravinteet, pH, sähkönjohtavuus ja väri. Näytteinä olivat synteettinen vesinäyte, viemärilaitoksen sekä massa- ja paperiteollisuuden jätevedet. Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 66 laboratoriota. Määrityksen vertailuarvona käytettiin laskennallista arvoa (synteettisen näytteen ravinteet), mediaania (väri-1), keskiarvoa (väri-2) tai osallistujien tulosten robustia keskiarvoa. Pätevyyden arvioimisessa käytettiin z-arvoa ja sitä laskettaessa tulokselle sallittiin pH-määrityksessä 0,2–0,3 pH-yksikön ja muissa määrityksissä 5–30 %:n poikkeama vertailuarvosta. Kokonaisuudessaan hyväksyttäviä tuloksia oli 87 %.
 • Korhonen, Kaija; Näykki, Teemu; Järvinen, Olli; Eklin, Tero; Tervonen, Keijo; Ilmakunnas, Markku (Suomen ympäristökeskus, 2008)
 • Korhonen, Kaija; Näykki, Teemu; Järvinen, Olli; Tervonen, Keijo; Lanteri, Sari; Ilmakunnas, Markku (Suomen ympäristökeskus, 2009)
 • Korhonen, Kaija; Näykki, Teemu; Järvinen, Olli; Leivuori, Mirja; Tervonen, Keijo; Ilmakunnas, Markku; Lanteri, Sari (Suomen ympäristökeskus, 2010)
 • Korhonen-Ylönen, Kaija; Näykki, Teemu; Järvinen, Olli; Leivuori, Mirja; Tervonen, Keijo; Lanteri, Sari; Ilmakunnas, Markku; Väisänen, Ritva (Suomen ympäristökeskus, 2011)
 • Korhonen-Ylönen, Kaija; Leivuori, Mirja; Näykki, Teemu; Järvinen, Olli; Tervonen, Keijo; Lanteri, Sari; Ilmakunnas, Markku; Väisänen, Ritva (Suomen ympäristökeskus, 2012)
 • Korhonen-Ylönen, Kaija; Tyrväinen, Sami; Leivuori, Mirja; Näykki, Teemu; Tervonen, Keijo; Lanteri, Sari; Ilmakunnas, Markku (Suomen ympäristökeskus, 2013)
  Proftest SYKE järjesti pätevyyskokeen helmikuussa 2013 uima-allasvesien määrityksistä: kokonaiskloori, sitoutunut kloori, vapaa kloori, KMnO4, NO3, pH, sameus ja urea. Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 29 laboratoriota. Määrityksen vertailuarvona käytettiin ureamäärityksessä laskennallista pitoisuutta ja muulloin osallistujien tulosten robustia keskiarvoa. Tulosten arviointi tehtiin z-arvon perusteella, jolloin pH-määrityksessä sallittiin 0,2 pH-yksikön ja muissa määrityksissä 8–30 %:n poikkeama vertailuarvosta. Koko aineistossa hyväksyttäviä tuloksia oli 86 %.
 • Leivuori, Mirja; Tyrväinen, Sami; Korhonen-Ylönen, Kaija; Näykki, Teemu; Tervonen, Keijo; Lanteri, Sari; Ilmakunnas, Markku (Suomen ympäristökeskus, 2014)
  Proftest SYKE järjesti pätevyyskokeen helmikuussa 2014 uima-allasvesien määrityksistä: kokonaiskloori, sitoutunut kloori, vapaa kloori, KMnO4, NO3, pH, sameus ja urea. Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 30 laboratoriota. Määrityksen vertailuarvona käytettiin ureamäärityksessä laskennallista pitoisuutta ja muulloin osallistujien tulosten robustia keskiarvoa. Tulosten arviointi tehtiin z-arvon perusteella, jolloin pH-määrityksessä sallittiin 0,2 pH-yksikön ja muissa määrityksissä 8 - 35 %:n poikkeama vertailuarvosta. Koko aineistossa hyväksyttäviä tuloksia oli 86 %.
 • Koivikko, Riitta; Leivuori, Mirja; Björklöf, Katarina; Näykki, Teemu; Tervonen, Keijo; Lanteri, Sari; Väisänen, Ritva; Ilmakunnas, Markku (Suomen ympäristökeskus, 2015)
  Proftest SYKE järjesti marras-joulukuussa 2014 pätevyyskokeen jätevesiä analysoiville laboratorioille. Testattavina suureina olivat alkaliniteetti, ravinteet, pH, sähkönjohtavuus ja väri synteettisestä näytteestä, viemärilaitoksen sekä massa- ja paperiteollisuuden jätevesistä. Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 66 laboratoriota. Koko tulosaineistossa hyväksyttäviä tuloksia oli 89 %, kun vertailuarvosta sallittiin pH-määrityksissä 0,2 pH-yksikön ja muissa määrityksissä 5–25 %:n poikkeama. Osallistujien pätevyyden arviointi tehtiin z-arvon avulla. Mittaussuureen vertailuarvona käytettiin laskennallista pitoisuutta, osallistujien tulosten robustia keskiarvoa, keskiarvoa tai mediaania. Hyväksyttävien tulosten määrä oli samaa tasoa kuin edellisessä vastaavassa vertailussa, jolloin hyväksyttäviä tuloksia oli 87 %.
 • Korhonen, Kaija; Järvinen, Olli; Näykki, Teemu; Mäkinen, Irma; Tervonen, Keijo; Ilmakunnas, Markku (Suomen ympäristökeskus, 2007)
 • Meissner, Kristian; Hynynen, Juhani (Suomen ympäristökeskus, 2009)
 • Korhonen, Kaija; Näykki, Teemu; Järvinen, Olli; Sara-Aho, Timo; Leivuori, Mirja; Tervonen, Keijo; Lanteri, Sari; Ilmakunnas, Markku (Suomen ympäristökeskus, 2010)