Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 3784-3803 of 9915
 • Isoniemi, Merja; Paananen, Jaana (Kuluttajatutkimuskeskus, 2008)
  Kuluttajatutkimuskeskus. Työselosteita ja esitelmiä 113
 • Pikkarainen, Anna-Liisa (Merentutkimuslaitos, 2000)
  Meri 41
 • Matschoss, Kaisa (Kuluttajatutkimuskeskus, 2014)
  Kuluttajatutkimuskeskus. Tutkimuksia ja selvityksiä 9/2014
 • Laitakari, Erkki (Suomen metsätieteellinen seura, 1937)
 • Näykki, Teemu; Kyröläinen, Helena; Witick, Allan; Mäkinen, Irma; Pehkonen, Riitta; Väisänen, Tero; Sainio, Pirjo; Luotola, Marja (Suomen ympäristökeskus, 2013)
  Ympäristöhallinnon ohjeita 4/2013
  Suomen ympäristökeskus (SYKE) julkaisee laatusuositukset vedenlaaturekistereihin vietävälle tiedolle edistääkseen ympäristömittausten laatutason ja jäljitettävyyden parantamista. Rekisteritiedon laatuongelmia on havaittu muun muassa seurantojen EU-raportointien yhteydessä. Laatusuosituksilla pyritään edistämään eri toimijoiden rekistereihin tuottaman tiedon vertailukelpoisuutta. Suositusten taustalla ovat säädösten edellyttämät menettelytavat ja käytössä olevat standardimenetelmät. Ohjeessa on suosituksia vesistä tehtävien analyyttien menetelmien akkreditoinnille, määritysrajoille, mittausepävarmuuksille sekä näytteiden säilytysajoille ja -tavoille. Lisäksi on huomioitu sekä seurantatiedon raportoinnin tarpeita että Suomen ympäristön erityispiirteitä, kuten vesien luontaisesti pienet taustapitoisuudet. Suositusten laadintaa varten järjestettiin kysely rekisteriin tietoa tuottaville laboratorioille. Kyselyssä kartoitettiin nykyisiä käytäntöjä määritysrajan, mittausepävarmuuden ja näytteiden säilyttämisen osalta ja pyydettiin kommentteja suositusten luonnoksesta. Muun muassa jätevesistä tehtäville analyyteille ja orgaanisten haitta-aineiden analyyteille toivottiin laatusuosituksia. Jätevesien ominaisuudet ja ainepitoisuudet vaihtelevat suuresti kuormituslähteestä johtuen. Ohjeessa on annettu joitakin jätevesiä koskevia suosituksia, mutta ei yhtä kattavasti kuin luonnonvesille. Orgaanisten haitta-aineiden laatusuosituksia on käsitelty tässä ohjeessa vain yleisellä tasolla. Suositukset julkaistaan vain verkkoversiona ja ne tullaan päivittämään tarvittaessa, koska vesistöjen seurantatarpeet ja -vaatimukset muuttuvat. Lisäksi analytiikka kehittyy koko ajan ja menetelmästandardien päivitys on jatkuvaa.
 • Nuutinen, Jari; Rantakokko, Panu; Korhonen-Ylönen, Kaija (Suomen ympäristökeskus, 2014)
  Suomen ympäristökeskuksen raportteja 9/2014
  Profest SYKE järjesti pätevyyskokeen trihalometaanien määrityksistä juoma- ja uima-allasvesistä marraskuussa 2013. Vesinäytteiden lisäksi osallistujille toimitettiin synteettinen näyte. Pätevyyskokeeseen osallistui 10 laboratoriota. Näytteiden THM-pitoisuuksen vertailuarvoina käytettiin laskennallisia arvoja. Pätevyyden arvioinnissa käytettiin z-arvoa, mitä laskettaessa tuloksille sallittiin synteettisessä näytteessä (A1T) 15 %:n, juomavesinäytteessä (D2T) 25 % ja uima-allasvesissä (U3T ja UT4) 25 % poikkeama vertailuarvosta. Koko tulosaineistossa hyväksyttäviä tuloksia oli 73 %.
 • Korhonen-Ylönen, Kaija; Näykki, Teemu; Sarkkinen, Mika; Sara-Aho, Timo; Leivuori, Mirja; Tervonen, Keijo; Lanteri, Sari; Ilmakunnas, Markku; Väisänen, Ritva (Suomen ympäristökeskus, 2014)
  Suomen ympäristökeskuksen raportteja 3 / 2014
  Proftest SYKE järjesti pätevyyskokeen alkaliniteetti-, nitriitti-, nitraatti- ja ammoniumtypen, sulfaatin, kloridin, fluoridin, kalsiumin, kaliumin, magnesiumin, natriumin, kovuuden, raudan, mangaanin, pH-arvon, sekä sähkönjohtavuuden määrittämiseksi talous- ja raakavesistä lokakuussa 2013. Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 50 laboratoriota. Määritettävän yhdisteen pitoisuuden vertailuarvona käytettiin teoreettista (laskennallista) pitoisuutta tai osallistujien tulosten robustia keskiarvoa. Tulosten arviointi tehtiin z-arvon avulla ja sen laskemisessa kokonaishajonnan tavoitearvoksi asetettiin pH-määrityksessä 0,2 pH-yksikköä, ja muissa määrityksissä 5–15 %. Pätevyyskokeen tuloksista oli hyväksyttäviä 88 %.
 • Björklöf, Katarina; Leivuori, Mirja; Näykki, Teemu; Sarkkinen, Mika; Sara-Aho, Timo; Tervonen, Keijo; Lanteri, Sari; Ilmakunnas, Markku (Suomen ympäristökeskus, 2014)
  Suomen ympäristökeskuksen raportteja 16/2014
  Proftest SYKE järjesti pätevyyskokeen maaliskuussa 2014. Pätevyyskokeessa määritettiin BOD7, CODCr, CODMn, kiintoaine, Na ja TOC jätevesistä. Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 67 laboratoriota. Mittaussuureen vertailuarvona käytettiin teoreettista (laskennallista) pitoisuutta tai osallistujien tulosten robustia keskiarvoa. Määrityksestä ja näytteestä riippuen tuloksissa sallittiin 10 - 25 %:n poikkeama vertailuarvosta. Koko aineistossa hyväksyttäviä tuloksia oli 90 %.
 • Leivuori, Mirja; Tyrväinen, Sami; Näykki, Teemu; Björklöf, Katarina; Koivikko, Riitta; Tervonen, Keijo; Lanteri, Sari; Ilmakunnas, Markku (Suomen ympäristökeskus, 2015)
  Suomen ympäristökeskuksen raportteja 12/2015
  Proftest SYKE järjesti pätevyyskokeen helmikuussa 2015 uima-allasvesien määrityksistä: kokonaiskloori, sitoutunut kloori, vapaa kloori, KMnO4, NO3, pH, sameus ja urea. Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 25 laboratoriota. Määrityksen vertailuarvona käytettiin ureamäärityksessä laskennallista pitoisuutta ja muulloin osallistujien tulosten robustia keskiarvoa. Tulosten arviointi tehtiin z-arvon perusteella, jolloin pH-määrityksessä sallittiin 0,2 pH-yksikön ja muissa määrityksissä 8–30 %:n poikkeama vertailuarvosta. Koko aineistossa hyväksyttäviä tuloksia oli 89 %.
 • Koivikko, Riitta; Leivuori, Mirja; Näykki, Teemu; Sarkkinen, Mika; Sara-Aho, Timo; Tervonen, Keijo; Lanteri, Sari; Väisänen, Ritva; Ilmakunnas, Markku (Suomen ympäristökeskus, 2015)
  Suomen ympäristökeskuksen raportteja 24/2015
  Proftest SYKE järjesti pätevyyskokeen maaliskuussa 2015 jätevesiä analysoiville laboratorioille. Testattavina suureina olivat BOD7, CODCr, CODMn, kiintoaine, Na ja TOC synteettisestä näytteestä, viemärilaitoksen sekä massa- ja paperiteollisuuden jätevesistä. Lisäksi määritettiin BOD7 luonnonvedestä. Pätevyyskokeesessa oli yhteensä 61 osallistujaa. Koko tulosaineistossa hyväksyttäviä tuloksia oli 89 % kun vertailuarvosta sallittiin 10-25 % poikkeama. Osallistujien pätevyyden arviointi tehtiin z-arvon avulla. Mittaussuureen vertailuarvona käytettiin teoreettista (laskennallista) pitoisuutta tai osallistujien tulosten robustia keskiarvoa.
 • Björklöf, Katarina; Leivuori, Mirja; Näykki, Teemu; Sara-Aho, Timo; Sarkkinen, Mika; Tervonen, Keijo; Lanteri, Sari; Ilmakunnas, Markku (Suomen ympäristökeskus, 2016)
  Suomen ympäristökeskuksen raportteja 3/2016
  Proftest SYKE järjesti pätevyyskokeen talous- ja pintavesien testisuureille. Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 46 osallistujaa. Tuloksia arvioitiin z-arvon avulla käyttäen kokonaishajonnan tavoitearvoina pH-määrityksissä 0,2 pH-yksikköä ja muissa määrityksissä 5–20 %. Koko tulosaineistossa hyväksyttäviä tuloksia oli 90 %. Hyväksyttävien tulosten määrä oli samaa tasoa kuin edellisessä talousvesivertailussa. Menetelmävertailussa todettiin tilastollisesti merkitsevät erot synteettisellä näytteellä Mnmäärityksessä ja ammoniumtypen määrityksessä CFA- tai FIA- menetelmien ja muiden käytettyjen menetelmien välillä, mutta suoranaista eri tulosta antavaa eri menetelmää ei voitu osoittaa. Näytteistä testattiin homogeenisuus ja ne todettiin homogeenisiksi. Huonosti säilyvien testisuureiden (pH, alkaliniteetti, NNH4 ja CODMn) säilyvyyttä seurattiin. Säilyvyystestin mukaan näytteiden alkaliniteetissä ei tapahtunut pätevyysarviointiin vaikuttavaa muutosta kuljetuksen aikana. Pintavesinäytteen ammoniumtyppipitoisuudessa sekä talousveden pH arvossa saattoi tapahtua muutosta. Myös CODMn säilyvyystestauksessa stabiilisuuskriteeri ei täyttynyt mutta havaittu vaihtelu on kuitenkin määrityksen mittausepävarmuuden sisällä.
 • Korhonen-Ylönen, Kaija; Leivuori, Mirja; Näykki, Teemu; Tervonen, Keijo; Lanteri, Sari; Ilmakunnas, Markku; Väisänen, Ritva (Suomen ympäristökeskus, 2014)
  Suomen ympäristökeskuksen raportteja 5/2014
  Proftest SYKE järjesti pätevyyskokeen jätevesiä analysoiville laboratorioille joulukuussa 2013. Testattavina suureina olivat ravinteet, kloridi, sulfaatti, pH ja sähkönjohtavuus. Näytteinä olivat synteettinen vesinäyte, viemärilaitoksen sekä massa- ja paperiteollisuuden jätevedet. Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 71 laboratoriota. Mittaussuureen vertailuarvona käytettiin laskennallista arvoa tai osallistujien tulosten robustia keskiarvoa. Pätevyyden arvioimisessa käytettiin z-arvoa ja sitä laskettaessa tulokselle sallittiin pH-määrityksessä 0,2–0,3 pH-yksikön ja muissa määrityksissä 5–15 %:n poikkeama vertailuarvosta. Kokonaisuudessaan hyväksyttäviä tuloksia oli 89 %.
 • Korhonen-Ylönen, Kaija; Leivuori, Mirja; Näykki, Teemu; Tervonen, Keijo; Lanteri, Sari; Ilmakunnas, Markku; Väisänen, Ritva (Suomen ympäristökeskus, 2013)
  Suomen ympäristökeskuksen raportteja 12/2013
  Proftest SYKE järjesti pätevyyskokeen jätevesiä analysoiville laboratorioille marraskuussa 2012. Testattavina suureina olivat alkaliniteetti, ravinteet, pH, sähkönjohtavuus ja väri. Näytteinä olivat synteettinen vesinäyte, viemärilaitoksen sekä massa- ja paperiteollisuuden jätevedet. Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 66 laboratoriota. Määrityksen vertailuarvona käytettiin laskennallista arvoa (synteettisen näytteen ravinteet), mediaania (väri-1), keskiarvoa (väri-2) tai osallistujien tulosten robustia keskiarvoa. Pätevyyden arvioimisessa käytettiin z-arvoa ja sitä laskettaessa tulokselle sallittiin pH-määrityksessä 0,2–0,3 pH-yksikön ja muissa määrityksissä 5–30 %:n poikkeama vertailuarvosta. Kokonaisuudessaan hyväksyttäviä tuloksia oli 87 %.
 • Korhonen, Kaija; Näykki, Teemu; Järvinen, Olli; Eklin, Tero; Tervonen, Keijo; Ilmakunnas, Markku (Suomen ympäristökeskus, 2008)
  Suomen ympäristökeskuksen raportteja 20/2008
 • Korhonen, Kaija; Näykki, Teemu; Järvinen, Olli; Tervonen, Keijo; Lanteri, Sari; Ilmakunnas, Markku (Suomen ympäristökeskus, 2009)
  Suomen ympäristökeskuksen raportteja 14/2009
 • Korhonen, Kaija; Näykki, Teemu; Järvinen, Olli; Leivuori, Mirja; Tervonen, Keijo; Ilmakunnas, Markku; Lanteri, Sari (Suomen ympäristökeskus, 2010)
  Suomen ympäristökeskuksen raportteja 9/2010
 • Korhonen-Ylönen, Kaija; Näykki, Teemu; Järvinen, Olli; Leivuori, Mirja; Tervonen, Keijo; Lanteri, Sari; Ilmakunnas, Markku; Väisänen, Ritva (Suomen ympäristökeskus, 2011)
  Suomen ympäristökeskuksen raportteja 13/2011
 • Korhonen-Ylönen, Kaija; Leivuori, Mirja; Näykki, Teemu; Järvinen, Olli; Tervonen, Keijo; Lanteri, Sari; Ilmakunnas, Markku; Väisänen, Ritva (Suomen ympäristökeskus, 2012)
  Suomen ympäristökeskuksen raportteja 15/2012
 • Korhonen-Ylönen, Kaija; Tyrväinen, Sami; Leivuori, Mirja; Näykki, Teemu; Tervonen, Keijo; Lanteri, Sari; Ilmakunnas, Markku (Suomen ympäristökeskus, 2013)
  Suomen ympäristökeskuksen raportteja 15/2013
  Proftest SYKE järjesti pätevyyskokeen helmikuussa 2013 uima-allasvesien määrityksistä: kokonaiskloori, sitoutunut kloori, vapaa kloori, KMnO4, NO3, pH, sameus ja urea. Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 29 laboratoriota. Määrityksen vertailuarvona käytettiin ureamäärityksessä laskennallista pitoisuutta ja muulloin osallistujien tulosten robustia keskiarvoa. Tulosten arviointi tehtiin z-arvon perusteella, jolloin pH-määrityksessä sallittiin 0,2 pH-yksikön ja muissa määrityksissä 8–30 %:n poikkeama vertailuarvosta. Koko aineistossa hyväksyttäviä tuloksia oli 86 %.
 • Leivuori, Mirja; Tyrväinen, Sami; Korhonen-Ylönen, Kaija; Näykki, Teemu; Tervonen, Keijo; Lanteri, Sari; Ilmakunnas, Markku (Suomen ympäristökeskus, 2014)
  Suomen ympäristökeskuksen raportteja 13/2014
  Proftest SYKE järjesti pätevyyskokeen helmikuussa 2014 uima-allasvesien määrityksistä: kokonaiskloori, sitoutunut kloori, vapaa kloori, KMnO4, NO3, pH, sameus ja urea. Pätevyyskokeeseen osallistui yhteensä 30 laboratoriota. Määrityksen vertailuarvona käytettiin ureamäärityksessä laskennallista pitoisuutta ja muulloin osallistujien tulosten robustia keskiarvoa. Tulosten arviointi tehtiin z-arvon perusteella, jolloin pH-määrityksessä sallittiin 0,2 pH-yksikön ja muissa määrityksissä 8 - 35 %:n poikkeama vertailuarvosta. Koko aineistossa hyväksyttäviä tuloksia oli 86 %.