Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 8711-8730 of 8805
 • Cajander, A. K. (Suomen metsätieteellinen seura, 1922)
 • Cajander, A. K. (Suomen metsätieteellinen seura, 1921)
 • Lönnroth, Erik (Suomen metsätieteellinen seura, 1934)
 • Aaltonen, V. T. (Suomen metsätieteellinen seura, 1923)
 • Cajander, A. K. (Suomen metsätieteellinen seura, 1921)
 • Komppa, Gust. (Suomen metsätieteellinen seura, 1934)
 • Auer, Väinö (Suomen metsätieteellinen seura, 1921)
 • Paasio, Ilmari (Suomen metsätieteellinen seura, 1940)
 • Linkola, K. (Suomen metsätieteellinen seura, 1929)
 • Palmgren, Alvar (Suomen metsätieteellinen seura, 1922)
 • Paasio, Ilmari (Suomen metsätieteellinen seura, 1941)
 • Kuusela, Kullervo (Suomen metsätieteellinen seura, 1953)
 • Lindeberg, J. W. (Suomen metsätieteellinen seura, 1926)
 • Konšel, Jos. (Suomen metsätieteellinen seura, 1928)
 • Niemi, Maarit; Vepsäläinen, Milja; Simpanen, Suvi; Erkomaa, Kirsti; Münster, Uwe (Suomen ympäristökeskus, 2004)
 • Unknown author (Svenska handelshögskolan, 2015)
  Hankens långsiktiga strategi siktar på att utveckla Hanken som en forskningsintensiv och internationell handelshögskola med nära samarbete med näringslivet. Under 2011 har vi stärkt vår kapitalbas, introducerat nya incitament för att höja kvaliteten på forskningen och undervisningen samt löst utmaningar som den allt större konkurrensen på utbildningsmarknaden ställer. Efter den nyligen avslutade fundraisingkampanjen är vår ekonomi bättre än någonsin. Vid utgången av juni 2011, då perioden för statens matchning löpte ut, hade 15,7 miljoner euro externt insamlade medel inbetalats. Hanken överträffade inte bara det monetära målet på 10 miljoner euro som ställts upp i kampanjens början - högskolan överträffade dessutom sitt mål på 1 000 donatorer, då utfallet var över 1 200. Med statens kontribution ger kampanjen en ökning av Hankens grundkapital med cirka 55 miljoner euro. Enligt Hankens strategi skall undervisningen vara forskningsbaserad, och år 2020 skall Hanken vara en ledande autonom handelshögskola i Nordeuropa. En sådan position innebär att forskningen kvalitativt skall vara högtstående. Hanken har redan introducerat många incitament för att ytterligare höja forsknings- och undervisningskvaliteten och redan nu kan positiva resultat urskiljas. Även ökad studietakt bör främjas, även om universitetens påverkningsmöjligheter är begränsade. Analyser av studiernas uppbyggnad har inte pekat på direkta flaskhalsar som skulle bromsa studietakten. Vid Hanken är många incitament redan i bruk, såsom Rector’s List Scholarships som infördes 2011 för de allra bästa studerandena. Hanken välkomnar ytterligare incitament från offentligt håll, såsom finansiella morötter för ökad studietakt, eftersom dessa kan ge en verkning vida effektivare än universitetens egna åtgärder. Hanken är redan, enligt många mått, ett av Finlands mest internationella universitet. Ekonomer från Hanken arbetar betydligt oftare utomlands, deras studier inkluderar en obligatorisk internationell studie- eller praktikperiod, och en stigande andel av Hankens forskare har internationell bakgrund och erfarenhet. Ökad internationalisering har dock inneburit krav på fler studerandestipendier, utländska alumnevenemang och kommer att ställa ökade krav på bland annat så kallade entry-services för inkommande forskare, samt på en konkurrenskraftig infrastruktur för forskning och utbildning. Ökad internationalisering påverkar och utsätter tryck också på Hankens fortbildning. Framtiden är full av utmaningar på utbildningsmarknaden där allt hårdare konkurrens och högre internationalisering råder. Trots, och tack vare sin lilla storlek har Hanken en stark ställning i Norden och Nordeuropa. Högskolan har, inte minst tack vare sin stabila ekonomi, alla möjligheter att utvecklas i linje med strategin för 2012.
 • Unknown author (Svenska handelshögskolan, 2015)
  År 2012 var synnerligen gynnsamt för Hanken. Högskolan fortsatte med att fullfölja sin strategi som tar fasta på forskning, internationalisering och nära koppling till näringslivet, och kunde göra så utgående från en stabil ekonomisk ställning. Den externa evalueringen av Hankens forskning, genomförd av en panel bestående av framstående internationella forskare, bekräftade min uppfattning om att Hankens forskning på många områden ligger på internationell toppnivå. Det gläder mig också att se att de satsningar som gjorts på forskningen har burit frukt redan nu. Ett tecken på detta är att antalet av Hankenforskare publicerade artiklar i högklassiga internationella refereepublikationer nästan fördubblades jämfört med föregående år. Hankens starka fokus på forskning kommer att fortsätta och som ett led i detta tillsatte Hanken år 2012 sin första tvååriga forskningsprofessur, en satsning som högskolan strävar efter att fortsätta med också under kommande år. Högskolan har medvetet satsat på att försnabba studietakten med hjälp av personlig handledning, uppsökande verksamhet och införande av olika incentivsystem vilket resulterade i att både antalet magister- och kandidatexamina överskred sina målsättningar. Hanken har även arbetat intensivt med uppföljningen av studerandenas inlärning och inför år 2013 tillsatt en arbetsgrupp för att ytterligare höja kvaliteten på undervisningen. Glädjande är även att internationaliseringen av både högskolans forskarkår och studerande utvecklats positivt. Hanken nådde år 2012 sin målsättning på att över 20 procent av personalen skall ha internationell bakgrund. Hankens satsning på att införa en obligatorisk utlandsvistelse har visat sig vara ett utmärkt val vilket syns tydligt i att antalet utresande och inkommande utbytesstuderande stiger jämnt liksom även antalet studiepoäng som hankeiterna avlägger utomlands. Tack vare det engagemang som visades för fundraisingkampanjen HANKEN 100 kunde högskolan inleda år 2012 med en stark balans. Vid årets slut hade tillgångarna i balansen stigit ytterligare och de placerade donationsmedlen visade en synnerligen bra avkastning. Glädjande är att det externa engagemanget inte tagit slut vid kampanjen utan att högskolan under året fick motta donationer på ett totaltbelopp om cirka 310 000 €. Dessa medel har allokerats till modernisering av studiemiljön och till startstipendier inom ramen för Hankens forskarskola. Jag vill tacka högskolans personal, donatorer, samarbetspartners och studerande för ett framgångsrikt år och hoppas att detta goda samarbete skall fortsätta och fördjupas under år 2013!