"Tää on hyvä juttu, tää yrittäjyys." : Naisten kokemuksia äitiydestä ja yrittäjyydestä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12062
Title: "Tää on hyvä juttu, tää yrittäjyys." : Naisten kokemuksia äitiydestä ja yrittäjyydestä
Author: Matinlauri, Satu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2007-05-14
URI: http://hdl.handle.net/10138/12062
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaiseksi naisyrittäjät kokevat roolinsa naisina, äiteinä ja yrittäjinä sekä millä tavoilla he pyrkivät sovittamaan nämä roolit yhteen. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää, keitä tahoja naisyrittäjien sosiaaliseen verkostoon kuuluu sekä mikä on eri tahojen rooli ja merkitys. Tutkimushenkilöinä oli 12 naispuolista, pääkaupunkiseudulla toimivaa yrittäjää. He edustivat useita eri toimialoja ja ikäryhmiä ja olivat lapsiperheellisiä. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin puolistrukturoituja teemahaastatteluita. Suurin osa haastateltavista koki äitiyden olevan heidän tärkein roolinsa. Äitiyteen liittyi kuitenkin monen haastateltavan kohdalla voimakkaita syyllisyydentunteita. Kommentit naiseudesta olivat hyvin monentyyppisiä. Osa ei ollut pohtinut naiseuden merkitystä ollenkaan ja osa näki sen tuoneen mukanaan hyviä asioita. Haastateltavien puheessa omasta roolistaan yrittäjänä oli sen sijaan löydettävissä taloudellisen näkökulman lisäksi myös henkinen ja sosiaalinen näkökulma. Lähes kaikki haastateltavat kertoivat tehneensä ratkaisuja työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi. Ratkaisuja oltiin tehty sekä itsenäisesti että käyttämällä apuna toisia ihmisiä. Osa ratkaisuista oli luonteeltaan konkreettisia ja osa puolestaan mielensisäisiä ajattelutapoja. Vaikka moni naisyrittäjä käyttää hyväkseen ulkopuolista apua kotitöiden ja lastenhoidon suhteen, joidenkin haastateltavien kohdalla ulkopuolisen avun hyödyntämistä voi kuitenkin rajoittaa ja jopa estää syyllisyyden tunne, joka nostaa epäilyjä omasta riittävyydestä äitinä ja puolisona. Osa haastateltavista korosti naiseuden, äitiyden ja yrittäjyyden olevan vaikea ja rankka yhdistelmä, jonka ylläpitäminen edellyttää priorisoimista, sillä kaikkia rooleja ei voi toteuttaa tasapainoisesti. Osa heistä puolestaan koki, että eri roolit sopivat hyvin yhteen ja että niitä kaikkia tarvitaan. Voidakseen toimia tasapainoisesti eri rooleissa naisyrittäjä voi hyödyntää sosiaalisen verkostonsa resursseja. Monen haastateltavan verkostossa tuttavat ja ystävät sekä yrityksen henkilöstö ja asiakkaat kietoutuvat yhdeksi ja samaksi kokonaisuudeksi, mikä kuvastaa hyvin yrittäjänä toimimisen kokonaisvaltaisuutta: yrittäjyyden myötä syntyneet ihmissuhteet nivoutuvat osaksi naisyrittäjän muuta elämää ja henkilökohtaisia ihmissuhteita. Naisyrittäjän suhteet yrityksensä henkilöstöön ja asiakkaisiin näyttäisivät olevan vahvoja suhteita, toisin kuin aiemmassa kirjallisuudessa on esitetty. Tärkeimpiä lähteitä olivat: Cohen, S. & Syme, S. L. (toim.) (1985). Social support and health; Kinnunen, M. & Korvajärvi, P. (toim.) (1996). Työelämän sukupuolistavat käytännöt; Vesala, K. (1996). Yrittäjyys ja individualismi. Relationistinen linjaus. Lisäksi olen hyödyntänyt lukuisia kansainvälisiä lehtiartikkeleita.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: yrittäjyys
yrittäjät
naiseus
naiset
äitiys
äidit
sosiaalinen tuki
sosiaaliset verkostot
työelämä
perhe-elämä


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.25Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record