"Towards the Majority" : An Analysis of the Rapprochement between the European People's Party and the European Democrat Union

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12084
Title: "Towards the Majority" : An Analysis of the Rapprochement between the European People's Party and the European Democrat Union
Author: Metsola, Ukko Elias
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2000-04-19
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/12084
Thesis level: Master’s thesis
Abstract: Tutkimuksessa analysoidaan kahden keskusta-oikeistolaisen puolueorganisaation, Euroopan kansanpuolueen (EPP) sekä Euroopan demokraattisen unionin (EDU), yhdentymisprosessia. Teoreettisena viitekehyksenä käytetään Karl Magnus Johanssonin väitöskirjassaan “Transnational Party Alliances. Analysing the Hard-Won Alliance Between Conservatives and Christian Democrats in the European Parliament” (1997) kehittämää teoriaa ylikansallisten puolueliitojen synnystä. Tutkimuksen empiirisenä tavoitteena on selvittää EPP:n ja EDU:n väliseen yhdentymiseen vaikuttaneet tekijät. Järjestöjen välisten suhteiden ymmärtäminen edellyttää niiden synnyn ja kehityksen esittelyä. Prosessin yksityiskohtainen tarkastelu on kuitenkin rajattu alle kahden vuoden jaksoon: lähtökohtana on huhtikuussa 1998 pidetty EDU:n puoluejohtajien konferenssi, jossa hyväksyttiin Euroopan keskusta-oikeistolaisten voimien yhdistämiseen tähtäävä “Towards the Majority” –julkilausuma. Analyysi päättyy EDU:n ja EPP:n välisen yhteistyösopimuksen syntyyn helmikuussa 2000. Teoreettisena tavoitteena on arvioida ja kehittää Johanssonin viitekehystä, jonka peruskäsitteitä ovat kolme prosessimekanismia: “mahdollisuudet”, “motiivit” sekä “ehkäisevät tekijät” ylikansallisten puolueliittojen synnyssä. Tutkimuksen taustalla vaikuttaa kolme teoreettista suuntausta: transnationalismi, neofunktionalismi sekä valtioiden sisäpolitiikan merkitystä kansainvälisessä politiikan tutkimuksessa korostava lähestymistapa. Empiirinen aineisto koostuu 28 haastattelusta, EPP:n ja EDU:n yhdentymistä käsittelevästä dokumenttiaineistosta sekä suorasta havainnoinnista järjestöjen kokouksissa. Kvalitatiivinen aineisto koodattiin matriisiin, jonka pääkategoriat olivat prosessikategoria (kuinka lähentyminen tapahtui) sekä lähestymisen syitä koskeva kategoria (miksi se tapahtui). Jälkimmäinen jaoteltiin Johanssonin viitekeyksen mukaisesti mahdollisuuksiin, motiiveihin sekä ehkäiseviin tekijöihin, joiden alle luokiteltiin prosessiin vaikuttaneet tekijät. EPP:n ja EDU:n välistä lähetymistä edistäneiksi tekijöiksi osoittautuivat EU:n laajeneminen; EPP:n sisäisen valtatasapainon muuttuminen; käytännölliset ja taloudelliset tekijät; EU:n parlamenttivaalien tulos; järjestöjen jäsenpuolueiden enemmistön oppositioasema; keskeisten puoluejohtajien omistautuminen asialle; ideologisten vastakkainasettelujen laimeneminen puolueiden välillä; EU:n institutionaaliset muutokset (parlamentin vallan kasvu); sekä keskustaoikeiston sisäiset valtapelit. Prosessia ehkäisseet tekijät olivat EPP:n ja EDU:n jäsenpuolueiden ideologiset erot; Eurooppalaisen ja kotimaisen politiikan kongruenssiongelmat; järjestöjen välinen kilpailu; sekä henkilökohtaiset intressit.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: puolueet - integraatio - Eurooppa
porvarilliset puolueet - konservatismi
Euroopan kansanpuolue
Euroopan demokraattinen unioni


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.19Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record