Bildskärmsarbetarens primära arbetsmiljö : orsakssamband till utmattning ochmuskuloskeletala besvär

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12087
Title: Bildskärmsarbetarens primära arbetsmiljö : orsakssamband till utmattning ochmuskuloskeletala besvär
Author: Engström, J Jakob
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2008-01-21
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/12087
Thesis level: master's thesis
Abstract: Arbete med datorer blir allt vanligare. De flesta kontorsarbetare idag jobbar med bildskärmsarbete största delen av arbetsdagen, vilket innebär att man sitter på samma plats en stor del av sin tid. Därför är det viktigt att man fäster uppmärksamhet på bildskärmsarbetarens primära arbetsomgivning. I och med att bildskärmsarbete blivit vanligare har också förekomsten av utmattning ökat. Likaså har förekomsten av muskuloskeletetala besvär, speciellt problem i nacke och axlar tilltagit. Tidigare undersökningar har också visat ett starkt samband mellan dessa. Utmattning antas i flera undersökningar starkt korrelera med muskuloskeletala besvär. Dessutom förknippas såväl utmattning som muskuloskeletala besvär ofta med låg arbetstillfredställelse, sämre arbetseffektivitet och långa sjukledigheter. Bildskärmsarbetarens primära arbetsmiljö innefattar många faktorer som antas påverka individens hälsa. Såväl psykosociala faktorer, såsom arbetets krav, egenkontroll och socialt stöd, och fysiska faktorer, såsom luftkvalitet och ergonomi, antas påverka förekomsten av ohälsa. Därför är det viktigt att utreda sambanden mellan dessa faktorer. Syftet med undersökningen är att påvisa hur faktorer i den psykosociala arbetsmiljön i samband med upplevelsen av den fysiska arbetsmiljön hos bildskärmarbetare påverkar utmattning och muskuloskeletala besvär. Problemet undersöks genom fyra hypoteser. Först utreds hur kombinationer av de psykosociala faktorerna, arbetskrav, egenkontroll och socialt stöd, samvarierar med utmattning genom variansanalys. Därefter undersöks sambandet mellan den psykosociala arbetsmiljön och den fysiska arbetsmiljön och deras inverkan på utmattning och muskuloskeletala besvär. Till sist granskades variansen mellan utmattning och muskuloskeletala besvär. Undersökningen är en tvärsnittsundersökning gjord bland personer som huvudsakligen arbetar med bildskärmsarbete inom Helsingfors universitets administration och på Folkpensionanstalten i Päijät-Tavastland. Tillsammans deltog 286 personer i undersökningen. Resultatet av undersökningen visar signifikanta samband mellan såväl den psykosociala som den fysiska arbetsmiljön och utmattning samt muskuloskeletala besvär. I denna undersökning förklarar psykosociala faktorer en större del av förekomsten av utmattning och muskuloskeletala besvär än fysiska faktorer. Däremot påverkar de fysiska faktorerna sambandet ytterligare.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: bildskärmarbete
arbetsmiljö
psykosocial arbetsmiljö
fysisk arbetsmiljö
utmattning
muskuloskeletala besvär
rörelseorganens sjukdomar
ergonomi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.78Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record