Setlementtien työntekijöiden käsityksiä maahanmuuttajien akkulturaatiosta, integraatiosta, kotoutumisesta ja sopeutumisesta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12205
Title: Setlementtien työntekijöiden käsityksiä maahanmuuttajien akkulturaatiosta, integraatiosta, kotoutumisesta ja sopeutumisesta
Author: Laaksonen, Anna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2005-05-02
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12205
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimus oli osa Suomen Setlementtiliiton vuonna 2003 käynnistämää MamuSet-projektia, joka on valtakunnallinen setlementtien maahanmuuttajatyön arviointi- ja kehittämisprojekti. Projektiin osallistui eri puolilta Suomea kahdeksan setlementtiä, joissa on maahanmuuttajatyötä tekeviä projekteja. Tutkimuksen aineistona käytettiin kymmentä setlementtien työntekijöiden keskuudessa tehtyä teemahaastattelua. Analyysimenetelmänä käytettiin laadullista sisällönanalyysia, jossa tutkimuskysymyksiin vastattiin aineistosta muodostettujen luokkien avulla. Tutkimuksen kohteena olivat setlementtien työntekijöiden käsitykset maahanmuuttajien akkulturaatiosta, integraatiosta, kotoutumisesta ja sopeutumisesta. Tutkimuskysymyksiä oli kaksi, joista ensimmäinen koski sitä, miten setlementtien maahanmuuttajatyötä tekevät työntekijät puhuivat akkulturaatiosta ja akkulturaatiostrategioista sekä erityisesti integraatiosta. Kysymyksen taustalla olivat Snauwaertin kollegoineen (2003) nimeämät eri tutkijoiden esittämät kolme tapaa käsittää akkulturaatiostrategiat: kontaktikäsitys, kulttuurin omaksumiskäsitys ja samastumiskäsitys. Näiden käsitysten mukaan akkulturaatiossa voidaan painottaa kontakteja valtaväestöön ja osallistumista yhteiskuntaan, kulttuurin omaksumista tai samastumista valtaväestöön. Integraatio voidaan näiden eri käsitysten perusteella nähdä kontakteina valtaväestöön ja yhteiskuntaan osallistumisena omaa kulttuuria samalla ylläpitäen, kahden kulttuurin yhdistämisenä tai kaksikulttuurisen identiteetin omaksumisena. Toinen tutkimuskysymys koski sitä, millaisia käsityksiä setlementtien työntekijöillä oli parhaista uuteen kulttuuriin sopeutumisen tavoista ja minkälaisten asioiden katsottiin edistävän tai ehkäisevän maahanmuuttajien sopeutumista. Taustateorioiden mukaisesti setlementtien työntekijät puhuivat akkulturaatiostrategioista monella eri tavalla, ja akkulturaation lopputulosta kuvattiin monin tavoin yhdenkin haastattelun aikana. Haastateltavat kuvasivat akkulturaatiota eriasteiseksi osallistumiseksi suomalaiseen yhteiskuntaan, vuorovaikutukseksi suomalaisten kanssa, omien juurten säilyttämiseksi sekä suomalaisten tapojen oppimiseksi. Myös kaksikulttuurisen tai suomalaisen identiteetin rakentuminen nähtiin mahdollisena akkulturaation seurauksena, mutta tämä näkökulma ei ollut aineistossa kovin vallitseva. Aineistossani akkulturaation kontaktikäsitys ja kulttuurin omaksumiskäsitys saivat eniten tukea. Kaikki haastateltavat pitivät integraatiostrategiaa maahanmuuttajien sopeutumista parhaiten edistävänä akkulturaatiostrategiana. Haastateltavat mainitsivat kymmeniä asioita, jotka heidän mielestään vaikuttavat maahanmuuttajien sopeutumiseen. Nämä sopeutumista kuvaavat sekä sitä edistävät ja ehkäisevät tekijät jakaantuivat analyysissa neljään luokkaan: kaksikulttuurinen kotoutuminen, yhteiskunnan tuki sopeutumiselle, sosiaalinen tuki sekä yksilökohtaiset tekijät. Integraatio, kotoutuminen ja sopeutuminen ovat teoreettisesti erilaisia käsitteitä, mutta niiden merkitys tutkimuksessa, maahanmuuttopolitiikassa tai julkisessa keskustelussa ei aina ole yksiselitteinen. Käsitteet esiintyivät haastateltavien puheessa osittain samoissa ja osittain eri merkityksissä. Kotoutuminen esiintyi kahdessa merkityksessä toisaalta integraation ja kaksisuuntaisuuden synonyymina ja toisaalta sopeutumisen ja oman paikan löytämisen synonyymina.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: setlementit - työntekijät
maahanmuuttajat
akkulturaatio
integraatio
kotoutuminen
sopeutuminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.20Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record