"Kiva tulla töihin" - Tutkimus työntekijöiden työtyytyväisyydestä ja sitoutuneisuudesta suomalaisessa myyntiorganisaatiossa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12214
Title: "Kiva tulla töihin" - Tutkimus työntekijöiden työtyytyväisyydestä ja sitoutuneisuudesta suomalaisessa myyntiorganisaatiossa
Author: Sallanen, Tarja Johanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Date: 2006-02-06
URI: http://hdl.handle.net/10138/12214
Thesis level: master's thesis
Abstract: Pro gradu -tutkielman lähtökohtana oli selvittää henkilöstökoulutuksen vaikutusta työntekijöiden työtyytyväisyyteen ja sitoutuneisuuteen. Nämä olivat tutkimuksen selitettävät muuttujat. Nykypäivänä työelämässä on meneillään paljon muutoksia, jotka kytkeytyvät markkinoiden muutokseen ja globalisoitumiseen sekä yrityksen pyrkimyksiin sopeutua muuttuvien ja eriytyvien markkinoiden vaatimuksiin. Tämä on asettanut työpaikoille vaatimuksen työhyvinvoinnista huolehtimisesta. Kovassa kilpailussa yrityksen yksi kilpailuvaltti on hyvinvoiva ja osaava henkilöstö. Tutkimus tehtiin monikansallisessa myyntiorganisaatiossa, Suomen yksikösssä. Tutkimusaineisto pohjautuu survey-kyselyyn, jota on käsitelty tilastollisin menetelmin SPSS-tilasto-ohjelmalla. Kyselyssä oli kysymyspatteristot koskien sitoutuneisuutta, yleistä työtyytyväisyyttä ja yrityksessä järjestettyä henkilöstökoulutusta. Tutkimuksessa käytettiin menetelminä ristiintaulukointia, faktorianalyysiä summamuuttujien luomiseksi ja monimuuttujamenetelmänä logistista regressioanalyysiä. Merkittävin tutkimustulos oli, että työnhallinta on tärkein tekijä työtyytyväisyyteen ja sitoutuneisuuteen vaikutettaessa. Työnhallinnan summamuuttujaksi tässä tutkimuksessa otettiin mukaan faktorianalyysin perusteella seuraavat vastausvaihtoehdot: työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa työn sisältöön, työ antaa työntekijälle tyydytystä, työntekijä on omalla alallaan, työntekijä voi samaistua työpaikalla vallitseviin arvoihin, työtehtävät vastaavat työntekijän taitoja, työntekijän on mahdollista saavuttaa tavoitteet ja työntekijä kokee työn riittävän haasteelliseksi. Nämä ovat asiat, jotka myös mainitaan useissa työtyytyväisyyden määritelmissä. Esimiestuella ja tiimihengellä oli myös vaikutusta työtyytyväisyyteen ja sitoutuneisuuteen. Esimiestuki vaikuttaa työnhallinnan kautta eli esimiestuki lisää työntekijän työnhallintaa. Samoin koulutuksen tuloksellisuus ja motivoivuus -muuttujat vaikuttivat työnhallintaan ja sen kautta työntekijän työtyytyväisyyteen ja sitoutuneisuuteen. Suoraan ei tutkimustulosten perusteella voi sanoa, että koulutus vaikuttaisi työtyytyväisyyteen ja sitoutuneisuuteen. Mutta oletettavasti koulutuksella voi vaikuttaa molempiin selitettäviin muuttujiin, koska koulutuksen avulla voidaan tukea työntekijän ammattitaitoa ja työnhallintaa. Tärkeimmät tutkimuskirjat ovat Viitala Riitta: Johda osaamista!; Argyle Michael: The social psychology of work; Asp Erkki ja Peltonen Matti: Työelämän sosiologia; Varila Juha & Viholainen Taija: Työnilo tutkimuksen kohteeksi.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: työtyytyväisyys
työmotivaatio
myyntityö
sitoutuminen - työ
koulutus
henkilöstökoulutus
kyselytutkimus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.01Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record