Yrityksen yhteiskuntavastuun rakentuminen sidosryhmädialogina : diskurssianalyysi Oy Metsä-Botnia Ab:n sellutehdashankkeesta Uruguayn Fray Bentosissa

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/12215
Titel: Yrityksen yhteiskuntavastuun rakentuminen sidosryhmädialogina : diskurssianalyysi Oy Metsä-Botnia Ab:n sellutehdashankkeesta Uruguayn Fray Bentosissa
Författare: Kurittu, Hanna-Riitta Elina
Medarbetare: Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Datum: 2008-04-18
Språk: fi
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/12215
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Abstrakt: Pro gradu -tutkimukseni tarkastelee suomalaisen Oy Metsä-Botnia Ab:n Uruguayn Fray Bentosissa Argentiinan rajan tuntumassa vuosina 2005–2007 toteutettua sellutehdashanketta yrityksen yhteiskuntavastuuta käsittelevien teorioiden viitekehyksessä. Tutkimuksen keskeinen tutkimusongelma on, miten yrityksen yhteiskuntavastuun merkitys on kyseisessä tapauksessa rakentunut. Tutkimuksen tausta-ajatuksena on ymmärrys yrityksen yhteiskuntavastuusta sosiaalisesti konstruoituna käsitteenä, jonka merkitys ja sisältö rakentuvat yrityksen ja sen sidosryhmien diskursiivisten prosessien kautta. Hanke on suurin suomalainen investointi ulkomaille, minkä lisäksi tapauksesta tekee mielenkiintoisen erityisesti hankkeen aiheuttama vastustus argentiinalaisten taholta sekä sen aikaansaama diplomaattinen kriisi Uruguayn ja Argentiinan välillä. Pro gradu -tutkielma perustuu kvalitatiiviseen tutkimukseen, jossa diskurssianalyysin avulla analysoidaan hanketta toteuttaneen Metsä-Botnian sekä yrityksen toimintaa kritisoineen sidosryhmän, argentiinalaisen ihmisoikeus- ja ympäristöjärjestö CEDHAn (Fundación Centro de Derechos Humanos y Ambiente) hanketta koskevia lausuntoja. Tutkimus tuo esille, millaisia diskursseja näistä lausunnoista on mahdollista erottaa ja millaiseksi yrityksen yhteiskuntavastuu diskursseissa kuvataan. Yrityksen diskursseista erottuvat taloudellisen vastuun diskurssi, kehityksen diskurssi (vastuu kehitysvaikutusten ja filantropian kautta) sekä tieteellisyyden ja sääntöjen noudattamisen diskurssi. Sidosryhmän lausunnoista on mahdollista erottaa sidosryhmien marginalisoinnin diskurssi, legitimiteetin puutteen ja laittomuuden diskurssi sekä diskurssi taloudellisen voiton tavoittelusta yhteiskunta- ja ympäristönäkökulmien kustannuksella. Tutkimus kartoittaa yrityksen yhteiskuntavastuusta käytyä teoreettista ja tieteellistä keskustelua jaotellen teoriat taloudellisia näkökulmia painottaviin instrumentaalisiin teorioihin sekä integroiviin, poliittisiin ja eettisiin teorioihin, minkä lisäksi tutkimus käsittelee sidosryhmien ja erityisesti normatiivisen sidosryhmäteorian merkitystä yrityksen yhteiskuntavastuun rakentumisessa. Tutkimus jäsentää diskurssianalyysin kautta esille tulleita yhteiskuntavastuun diskursseja teorioiden nelikentässä, jossa yritys sijoittuu instrumentaalisten ja integroivien teorioiden ja sidosryhmä poliittisten ja eettisten teorioiden välimaastoon. Tutkimuksen keskeisenä päätelmänä on, että yrityksen ja sidosryhmän käsitys yrityksen yhteiskuntavastuusta perustuu erilaiseen teoreettiseen ymmärrykseen käsitteen merkityksestä. Näkemysten ristiriitaa selittää lisäksi diskurssien taustalla ja välillä vaikuttavat valtasuhteet, mistä johtuen sidosryhmälle ei annettu oikeutta osallistua diskurssiin hankkeen valmistelusta ja mistä johtuen ulkomaisia investointeja suosiva kehityksen diskurssi sai hankkeen toteutumisen myötä valta-aseman.
Beskrivning: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: yritykset
yhteiskuntavastuu
Metsä-Botnia
Uruguay


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
abstract.pdf 49.06Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post