Yrityksen yhteiskuntavastuun rakentuminen sidosryhmädialogina : diskurssianalyysi Oy Metsä-Botnia Ab:n sellutehdashankkeesta Uruguayn Fray Bentosissa

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära sv
dc.contributor.author Kurittu, Hanna-Riitta Elina
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:51:23Z
dc.date.available 2009-09-08T09:51:23Z
dc.date.issued 2008-04-18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/12215
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Pro gradu -tutkimukseni tarkastelee suomalaisen Oy Metsä-Botnia Ab:n Uruguayn Fray Bentosissa Argentiinan rajan tuntumassa vuosina 2005–2007 toteutettua sellutehdashanketta yrityksen yhteiskuntavastuuta käsittelevien teorioiden viitekehyksessä. Tutkimuksen keskeinen tutkimusongelma on, miten yrityksen yhteiskuntavastuun merkitys on kyseisessä tapauksessa rakentunut. Tutkimuksen tausta-ajatuksena on ymmärrys yrityksen yhteiskuntavastuusta sosiaalisesti konstruoituna käsitteenä, jonka merkitys ja sisältö rakentuvat yrityksen ja sen sidosryhmien diskursiivisten prosessien kautta. Hanke on suurin suomalainen investointi ulkomaille, minkä lisäksi tapauksesta tekee mielenkiintoisen erityisesti hankkeen aiheuttama vastustus argentiinalaisten taholta sekä sen aikaansaama diplomaattinen kriisi Uruguayn ja Argentiinan välillä. Pro gradu -tutkielma perustuu kvalitatiiviseen tutkimukseen, jossa diskurssianalyysin avulla analysoidaan hanketta toteuttaneen Metsä-Botnian sekä yrityksen toimintaa kritisoineen sidosryhmän, argentiinalaisen ihmisoikeus- ja ympäristöjärjestö CEDHAn (Fundación Centro de Derechos Humanos y Ambiente) hanketta koskevia lausuntoja. Tutkimus tuo esille, millaisia diskursseja näistä lausunnoista on mahdollista erottaa ja millaiseksi yrityksen yhteiskuntavastuu diskursseissa kuvataan. Yrityksen diskursseista erottuvat taloudellisen vastuun diskurssi, kehityksen diskurssi (vastuu kehitysvaikutusten ja filantropian kautta) sekä tieteellisyyden ja sääntöjen noudattamisen diskurssi. Sidosryhmän lausunnoista on mahdollista erottaa sidosryhmien marginalisoinnin diskurssi, legitimiteetin puutteen ja laittomuuden diskurssi sekä diskurssi taloudellisen voiton tavoittelusta yhteiskunta- ja ympäristönäkökulmien kustannuksella. Tutkimus kartoittaa yrityksen yhteiskuntavastuusta käytyä teoreettista ja tieteellistä keskustelua jaotellen teoriat taloudellisia näkökulmia painottaviin instrumentaalisiin teorioihin sekä integroiviin, poliittisiin ja eettisiin teorioihin, minkä lisäksi tutkimus käsittelee sidosryhmien ja erityisesti normatiivisen sidosryhmäteorian merkitystä yrityksen yhteiskuntavastuun rakentumisessa. Tutkimus jäsentää diskurssianalyysin kautta esille tulleita yhteiskuntavastuun diskursseja teorioiden nelikentässä, jossa yritys sijoittuu instrumentaalisten ja integroivien teorioiden ja sidosryhmä poliittisten ja eettisten teorioiden välimaastoon. Tutkimuksen keskeisenä päätelmänä on, että yrityksen ja sidosryhmän käsitys yrityksen yhteiskuntavastuusta perustuu erilaiseen teoreettiseen ymmärrykseen käsitteen merkityksestä. Näkemysten ristiriitaa selittää lisäksi diskurssien taustalla ja välillä vaikuttavat valtasuhteet, mistä johtuen sidosryhmälle ei annettu oikeutta osallistua diskurssiin hankkeen valmistelusta ja mistä johtuen ulkomaisia investointeja suosiva kehityksen diskurssi sai hankkeen toteutumisen myötä valta-aseman. en
dc.language.iso fi
dc.subject yritykset fi
dc.subject yhteiskuntavastuu fi
dc.subject Metsä-Botnia fi
dc.subject Uruguay fi
dc.title Yrityksen yhteiskuntavastuun rakentuminen sidosryhmädialogina : diskurssianalyysi Oy Metsä-Botnia Ab:n sellutehdashankkeesta Uruguayn Fray Bentosissa fi
dc.identifier.laitoskoodi 711
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.06Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record