Julkista keskustelua verkossa : Helsingin Sanomien blogit poliittisen julkisuuden areenana

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/12255
Julkaisun nimi: Julkista keskustelua verkossa : Helsingin Sanomien blogit poliittisen julkisuuden areenana
Tekijä: Tervo, Monna Emilia
Muu tekijä: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Viestinnän laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kommunikationslära
Päiväys: 2008-05-12
Kieli: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12255
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Tämän tutkielman taustalla on kiinnostus internetin mahdollisuuksiin toimia demokratiaa edistävänä julkisen keskustelun foorumina. Olen tarkastellut internetiä uudenlaisena joukkoviestintävälineenä, jossa perinteinen journalistinen instituutio rakentaa julkista keskustelua. Tutkimuksen kohteena on kaikkiaan 14 Helsingin Sanomien politiikan toimituksen verkkopäiväkirjaa eli weblogia, jotka käsittelevät hoitajien työtaistelua syksyllä 2007. Blogien kirjoittajina on ollut sekä asiantuntijoita että journalisteja. Olen tutkimuksessani avannut näkökulmaa siihen, miten julkinen keskustelu rakentuu median ylläpitämissä blogeissa. Lisäksi pohdin laajemmin, kuinka hyvin blogeissa toteutuvat julkisen keskustelun laadulliset kriteerit. Blogit valikoituivat tutkimuskohteeksi, koska ne ovat saavuttaneet 2000-luvun alussa suuren suosion niin ammattijournalistien, poliitikkojen, erilaisten intressiryhmien kuin tavallisten kansalaistenkin keskuudessa. Tutkimuksen keskeisiä teoreettisia käsitteitä ovat osallistuminen, vuorovaikutus ja julkisuus, joita olen käyttänyt myös tutkimuskysymysten operationalisoimisessa. Olen lähestynyt käsitteitä pääasiassa Jürgen Habermasin julkisuusteorian pohjalta. Habermasin julkisuusteoriaa on käytetty paljon verkkodemokratiaan liittyvässä tutkimuksessa, ja internetissä on nähty mahdollisuus elvyttää Habermasin tarkoittama porvarillisen julkisuuden ideaali. Oman näkemykseni mukaan kyse on kuitenkin julkisuuden ihanteesta, joka antaa lähinnä suuntaviivoja sille, miten julkisuutta tulisi kehittää. Tutkimuksen yhteiskunnallista kehystä olen muotoillut pääasiassa Manuel Castellsin tietoyhteiskuntateorian pohjalta. Castellsin sosioteknologinen näkökulma on ollut keskeinen sillanrakentaja modernin yhteiskunnan traditiosta ponnistavan julkisuusteorian sovittamisessa tietoyhteiskunnan haasteisiin. Olen lähestynyt aineistoa määrällisen ja laadullisen analyysin avulla. Määrällisen kartoituksen tavoitteena on ollut selvittää blogeihin osallistumista yleisellä tasolla ja tarjota aineksia laadulliseen analyysiin. Varsinaisen laadullisen analyysin olen toteuttanut supistetulla aineistolla, joka käsitti kuusi blogikirjoitusta. Ne valikoituivat määrällisen analyysin perusteella. Tutkin vuorovaikutuksen rakentumista näissä blogikirjoituksissa soveltamalla institutionaalisen keskusteluntutkimuksen menetelmää. Mediainstituutio näyttäytyy aineistossa vahvana. Se luo voimakasta vastakkainasettelua työtaistelua puolustavien ja sitä vastustavien nimimerkkien ja blogeja kirjoittavien asiantuntijoiden välille. Havaintoni dialogin viriämisestä ja keskustelun argumentatiivisesta luonteesta tukevat näkemyksiä, joiden mukaan blogeissa rakentuu julkiseen järkeilyyn perustuvaa keskustelua. Tässä mielessä blogit voisivat muodostaa julkisen keskustelun sfäärin, jossa valtaapitävien tulisi legitimoida päätöksensä. Toisaalta keskustelijoiden pyrkimys yhteisymmärrykseen ja yleisen mielipiteen muotoilemiseen jäi vähäiseksi. Yleisen mielipiteen syntyminen olisi edellyttänyt blogeja ylläpitävältä medialta keskustelun analysoimista, tiivistämistä ja raportoimista sekä mahdollisesti blogikeskustelun tarkempaa ohjaamista television yleisökeskustelujen tapaan.
Kuvaus: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Avainsanat: viestintä
verkkoviestintä
demokratia
julkisuus
julkinen keskustelu


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
abstract.pdf 49.27KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot