Julkista keskustelua verkossa : Helsingin Sanomien blogit poliittisen julkisuuden areenana

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Viestinnän laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kommunikationslära sv
dc.contributor.author Tervo, Monna Emilia
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:52:57Z
dc.date.available 2009-09-08T09:52:57Z
dc.date.issued 2008-05-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/12255
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tämän tutkielman taustalla on kiinnostus internetin mahdollisuuksiin toimia demokratiaa edistävänä julkisen keskustelun foorumina. Olen tarkastellut internetiä uudenlaisena joukkoviestintävälineenä, jossa perinteinen journalistinen instituutio rakentaa julkista keskustelua. Tutkimuksen kohteena on kaikkiaan 14 Helsingin Sanomien politiikan toimituksen verkkopäiväkirjaa eli weblogia, jotka käsittelevät hoitajien työtaistelua syksyllä 2007. Blogien kirjoittajina on ollut sekä asiantuntijoita että journalisteja. Olen tutkimuksessani avannut näkökulmaa siihen, miten julkinen keskustelu rakentuu median ylläpitämissä blogeissa. Lisäksi pohdin laajemmin, kuinka hyvin blogeissa toteutuvat julkisen keskustelun laadulliset kriteerit. Blogit valikoituivat tutkimuskohteeksi, koska ne ovat saavuttaneet 2000-luvun alussa suuren suosion niin ammattijournalistien, poliitikkojen, erilaisten intressiryhmien kuin tavallisten kansalaistenkin keskuudessa. Tutkimuksen keskeisiä teoreettisia käsitteitä ovat osallistuminen, vuorovaikutus ja julkisuus, joita olen käyttänyt myös tutkimuskysymysten operationalisoimisessa. Olen lähestynyt käsitteitä pääasiassa Jürgen Habermasin julkisuusteorian pohjalta. Habermasin julkisuusteoriaa on käytetty paljon verkkodemokratiaan liittyvässä tutkimuksessa, ja internetissä on nähty mahdollisuus elvyttää Habermasin tarkoittama porvarillisen julkisuuden ideaali. Oman näkemykseni mukaan kyse on kuitenkin julkisuuden ihanteesta, joka antaa lähinnä suuntaviivoja sille, miten julkisuutta tulisi kehittää. Tutkimuksen yhteiskunnallista kehystä olen muotoillut pääasiassa Manuel Castellsin tietoyhteiskuntateorian pohjalta. Castellsin sosioteknologinen näkökulma on ollut keskeinen sillanrakentaja modernin yhteiskunnan traditiosta ponnistavan julkisuusteorian sovittamisessa tietoyhteiskunnan haasteisiin. Olen lähestynyt aineistoa määrällisen ja laadullisen analyysin avulla. Määrällisen kartoituksen tavoitteena on ollut selvittää blogeihin osallistumista yleisellä tasolla ja tarjota aineksia laadulliseen analyysiin. Varsinaisen laadullisen analyysin olen toteuttanut supistetulla aineistolla, joka käsitti kuusi blogikirjoitusta. Ne valikoituivat määrällisen analyysin perusteella. Tutkin vuorovaikutuksen rakentumista näissä blogikirjoituksissa soveltamalla institutionaalisen keskusteluntutkimuksen menetelmää. Mediainstituutio näyttäytyy aineistossa vahvana. Se luo voimakasta vastakkainasettelua työtaistelua puolustavien ja sitä vastustavien nimimerkkien ja blogeja kirjoittavien asiantuntijoiden välille. Havaintoni dialogin viriämisestä ja keskustelun argumentatiivisesta luonteesta tukevat näkemyksiä, joiden mukaan blogeissa rakentuu julkiseen järkeilyyn perustuvaa keskustelua. Tässä mielessä blogit voisivat muodostaa julkisen keskustelun sfäärin, jossa valtaapitävien tulisi legitimoida päätöksensä. Toisaalta keskustelijoiden pyrkimys yhteisymmärrykseen ja yleisen mielipiteen muotoilemiseen jäi vähäiseksi. Yleisen mielipiteen syntyminen olisi edellyttänyt blogeja ylläpitävältä medialta keskustelun analysoimista, tiivistämistä ja raportoimista sekä mahdollisesti blogikeskustelun tarkempaa ohjaamista television yleisökeskustelujen tapaan. en
dc.language.iso fi
dc.subject viestintä fi
dc.subject verkkoviestintä fi
dc.subject demokratia fi
dc.subject julkisuus fi
dc.subject julkinen keskustelu fi
dc.title Julkista keskustelua verkossa : Helsingin Sanomien blogit poliittisen julkisuuden areenana fi
dc.identifier.laitoskoodi 709
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.27Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record