Delaktighet för personer med utvecklingsstörning i en forsknings- och omsorgskontext granskat ur ett medborgarperspektiv

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12285
Title: Delaktighet för personer med utvecklingsstörning i en forsknings- och omsorgskontext granskat ur ett medborgarperspektiv
Author: Lindqvist, Ann-Marie Sigrid Irene
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen
Date: 2008-04-30
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/12285
Thesis level: Licentiate thesis
Discipline: Social Work
Sosiaalityö
Socialt arbete
Abstract: Utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv beskrivs hur vuxna personer med utvecklingsstörning upplever sin delaktighet på vardagens olika arenor och i forskning. Avhandlingen bidrar med ökad kunskap om förutsättningar och hinder för deras delaktighet i en omsorgsmiljö och i själva forskningsprocessen. Syftet är att förankra erfarenheterna från forskningen för att öka brukarorienteringen inom det praktiska omsorgsarbetet. Medborgarskap används som ett paraplybegrepp för delaktighet, empowerment och autonomi. Begreppet delaktighet används som ett operativt begrepp, utgående från beskrivningen i International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Delaktighet studeras i så nära relation som möjligt med brukarna. Forskningen är kvalitativ och deltagarorienterad och inspirerad av en hermeneutisk fenomenologiskt metod. Forskningens stödgrupp, som består av personer med utvecklingsstörning, har deltagit i utformningen av intervjuguiden för temaintervjuerna och frågeformuläret med standardiserade frågor, gett förslag på informanter, bidragit med sina egna erfarenheter av delaktighet, bidragit till en del vid tolkningen av datamaterialet och fungerat som ett resonansbräde under forskningsprocessen. Undersökningen innehåller temaintervjuer med fem personer med utvecklingsstörning och en intervjustudie med elva brukare som har intervjuats av brukare. Materialet har analyserats med tematisk innehållsanalys. Undersökningen visar att inom den organisation där personerna får service finns formella strukturer för delaktighet genom rådgivande kommissioner, individuella planer och säsongsamtal. Utmaningen är att förstärka dessa strukturer. Delaktighet är en politisk fråga om demokrati och mänskliga rättigheter. Personer med utvecklingsstörning behöver få information i lättillgänglig form om deras rättigheter och skyldigheter och vad deras funktionsnedsättning innebär. Undersökningen visar på konkreta förslag som underlättar hindren för delaktighet i vardagen. Professionella har ett ansvar att skapa förutsättningar för att det sker en dialog innan beslut fattas i brukarnas vardag. Ökad medvetenhet och information är centrala för delaktighet. Genom att brukaren har möjlighet att uttrycka sig föds en ny medvetenhet om sig själv och sitt förhållande till omvärlden. Delaktighet sker i interaktion mellan personen och miljön och är beroende av faktorer både hos personen och omgivningen. Delaktighet är framför allt en gemensam läroprocess hos brukaren och professionella.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: delaktighet
medborgarskap
brukarorienterad forskning
utvecklingsstörning


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.99Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record