Tavoittelun mutkikas moraali : yrittäjävoitto maatalouden monialayrittäjien asenteissa

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalipsykologian laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Socialpsykologiska institutionen sv
dc.contributor.author Helimäki, Saara
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:53:25Z
dc.date.available 2009-09-08T09:53:25Z
dc.date.issued 2006-11-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/12287
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Työn lähtökohtana on käsitys voitontavoittelun merkittävyydestä yrittäjän päämääränä ja yrittäjän tavoittelun onnistumisen mittarina, jota lähtökohtaa vasten työssä on tutkittu maatalouden monialayrittäjiä. Työn kontekstina on kolmannen vuosituhannen alun suomalainen maatalousyrittäjäkulttuuri ja yhteiskunta, joita kumpaakin on kuvattu työn alussa. Tämän jälkeen työn teoreettiseksi viitekehykseksi esiteltiin näkökulmia yrittäjyyteen. Näkökulmien todettiin usein rakentuvan Smithin (1791/1973) kapitalismiteoriasta juontuvan neoklassisen ihmiskuvan perustalle. Työn teoreettista taustaa jatkettiin tämän jälkeen esittelemällä neoklassismin kritiikille rakentuva Etzionin (1988) sosioekonomisen ”minä ja me” –teorian ihmiskuva. Työn empiirisessä osassa haastateltiin 40 maatalouden monialayrittäjää laadullisen asennetutkimuksen väittämämenetelmällä. Työssä analysoitiin voitonmaksimointia ja toiminnan laajentamista yrittäjätavoitteena koskevaa väittämää, joka oli esitetty haastatelluille osana yrittäjäidentiteetin ja asiakassuuntautuneisuuden merkityksiä monialaisilla maatiloilla koskevaa laajempaa tutkimusta vuonna 2002. Aineisto analysoitiin Vesalan ja Rantasen (1996, 2005) kehittämän laadullisen asennetutkimuksen lähestymistavan viitoittamalla tavalla. Laadullinen asennetutkimus on relationistiseen metateoriaan (Ritzer ja Gindoff 1992; Israel 1979) nojaava tutkimuksellinen lähestymistapa, jossa tutkimustekstiä lähestytään argumentatiivisena ilmiönä ja tulkitaan ja jäsennetään asennekäsitteen näkökulmasta. Asennoitumisten tarkastelussa menetelmä rakentuu Billigin (1987/1996) retoriselle asennekäsitteen tulkinnalle. Puheen sosiaalisuutta, puhetilanteiden erilaisia kehyksiä ja yhteisöllisiä sidonnaisuuksia korostavissa painotuksissa menetelmä nojaa lähinnä Batesonin (1972) ja Goffmanin (1974) ajatteluun. Aiemman tutkimuksen perusteella oli tiedossa, että maatalouden monialayrittäjien yrittäjäidentiteetti ei tavoittelun ominaisuuden osalta eroa valtavirtayrittäjistä (Vesala 2002). Työn keskeinen tulos on, ettei voitontavoittelu kuitenkaan näyttäytynyt tälle joukolle yrittäjyyteen liitetyn suorittamisen piirteen kaltaisena individualistisena, muut tavoitteet alleen jyräävänä itsestäänselvyytenä, vaan moniulotteisena ja monella tapaa moraalisen pohdinnan, tunteiden ja yhteisöllisyyden olemassaolon läpäisemänä asiakokonaisuutena. Tulos tukee Vesalan (1996) esittämää relationaalista yrittäjäkuvaa ja Etzionin (1988) piirtämää ihmiskuvaa. Keskeisimmät lähdeteokset: Suomalainen yhteiskunta ja maatalousyrittäjyys; Alasuutari (1996), Toinen tasavalta - Suomi 1956-1994. Yrittäjätutkimus; relationistinen yrittäjätutkimus; Vesala (1996), Yrittäjyys ja individualismi. Sosioekonomia; Etzioni (1988), The Moral Dimension – Toward a New Economics. Laadullinen asennetutkimus; Vesala ja Rantanen (painossa), Argumentaatio ja tulkinta - laadullisen asennetutkimuksen lähestymistapa. en
dc.language.iso fi
dc.subject maatalousyrittäjät fi
dc.subject asenteet fi
dc.subject asennetutkimus fi
dc.subject yrittäjyys fi
dc.subject tunteet fi
dc.title Tavoittelun mutkikas moraali : yrittäjävoitto maatalouden monialayrittäjien asenteissa fi
dc.identifier.laitoskoodi 706
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.21Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record