The Quality of Social and Health Care Services from the Perspective of Elderly People Belonging to Ethnic Minorities

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/12308
Titel: The Quality of Social and Health Care Services from the Perspective of Elderly People Belonging to Ethnic Minorities
Författare: Hämäläinen, Taija
Upphovmannens organisation: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Datum: 2004-10-08
Språk: eng
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/12308
Nivå: Pro gradu -avhandling
Abstrakt: This study aimed at researching the quality of social and health care services from minority ethnic older persons' perspective. This was done by identifying the dimensions of the services where quality was experienced as poorest as well as studying the factors that influenced the experienced quality of the services. The client based quality was analysed as the congruence between the clients' expectations and perceptions. The information gathered from elderly people belonging to ethnic minorities was compared with data from social and health care service personnel. With the help of the analyses of experienced quality, the study aimed at identifying ways to develop and organise the social and health care services so that they would provide high quality services also for the elderly clients belonging to ethnic minorities. The data of this study consisted of two samples. The service user sample included constructed interviews with 119 Russians, 50 Vietnamese and 126 Sami respondents. The service provider sample consisted of 71 respondents, from whom data were gathered by postal survey with a questionnaire. Both of the samples were analysed by using quantitative, statistical methods. The area where quality was experienced as poorest, both among the service users and service providers, was access to services. The individual aspect that was most connected to the quality experiences of the service users, was the experience of racial harassment in the services. In the service user data, differences in the experienced quality of care were strongly connected to the ethnic group. This was the case partly because the respondents in different ethnic groups had different expectations and perceptions about the services, and partly because they emphasised different aspects of the services as being important to them. The results highlight the importance of equal treatment, cultural sensitivity and the principles and praxis of non-discrimination in the health and social services, in order to guarantee high quality care for all the service users. This forms a challenge to be taken into account in basic education and in the in-service training of social and health care professionals. Also the service design and culture should be developed towards care based on the individual. In order to provide high quality services for the aged, the unique situation of the individual should always be thoroughly examined and taken into account. This includes also acknowledging the ethnic background of the client.Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää sosiaali- ja terveyspalveluiden laatua etnisiin vähemmistöihin kuuluvien ikääntyneiden näkökulmasta. Tutkimus selvitti niitä palveluiden osa-alueita, joilla laatu koettiin huonoimmaksi. Lisäksi mielenkiinto kohdistui niihin muuttujiin, jotka vaikuttivat asiakkaiden kokemaan palveluiden laatuun. Asiakaslähtöistä laatua analysoitiin asiakkaiden palveluihin kohdistuvien odotusten ja havaintojen yhdenmukaisuutena. Etnisiin vähemmistöihin kuuluvilta ikääntyneiltä kerättyä tietoa verrattiin palveluiden tarjoajilta kerättyyn aineistoon. Palveluiden koettua laatua koskevien analyysien avulla tutkimus pyrki selvittämään sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisen ja organisoinnin tapoja, joiden avulla pystyttäisiin takaamaan korkeatasoiset palvelut myös etnisiin vähemmistöihin kuuluville ikääntyneille. Tutkimuksen aineisto koostui kahdesta erillisestä otoksesta. Palveluiden käyttäjien otos muodostui 119 venäläisen, 50 vietnamilaisen ja 126 saamelaisen yli 50 vuotiaan henkilön haastatteluista. Sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön otos koostui yhteensä 71 vastaajasta. Tämä otos kerättiin postikyselyllä. Molempien otosten analysoinnissa käytettiin määrällisiä, tilastollisia menetelmiä. Sekä sosiaali- ja terveysalan henkilöstö, että palveluiden käyttäjät kokivat palveluiden laadun olevan huonointa niiden saatavuuden osalta. Rasistinen häirintä osoittautui merkittävimmäksi yksittäiseksi muuttujaksi, joka vaikutti etnisiin vähemmistöihin kuuluvien ikääntyneiden kokemaan palveluiden laatuun. Palveluiden käyttäjien aineistossa oli suuria eroavaisuuksia eri etnisiin ryhmiin kuuluvien vastaajien välillä. Tutkimuksen tulokset painottivat tasapuolisen kohtelun, monikulttuurisen tiedon ja syrjimättömyyden tärkeyttä palveluissa, jotta korkealaatuiset palvelut pystytään turvaamaan kaikille palveluiden käyttäjille. Tämä muodostaa haasteen, joka tulisi ottaa huomioon sosiaali- ja terveydenalan ammattilaisten sekä perus- että jatkokoulutuksessa. Lisäksi on tärkeää, että palvelukulttuuria kehitetään kohti yksilöperustaista hoivaa, jossa yksilön ominaisuudet, elämäntilanne ja toiveet otetaan laajamittaisesti huomioon palveluja suunniteltaessa. Tämänlainen käytäntö mahdollistaisi myös etnisiin vähemmistöihin kuuluvien asiakkaiden kulttuurin huomioimisen hoidon suunnittelussa.
Beskrivning: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: service quality
social and health services
ethnic minorities
elderly people
palvelut
sosiaali- ja terveyspalvelut
laatu
vähemmistöt - etniset
ikääntyneet


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
abstract_en.pdf 48.81Kb PDF Granska/Öppna
abstract_fi.pdf 48.84Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post