"Suomi ei tarvitse pakolaisia" Schwartzin arvoteorian kvalitatiivinen soveltaminen internetissä käytyyn uutisryhmäkeskusteluun

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12324
Title: "Suomi ei tarvitse pakolaisia" Schwartzin arvoteorian kvalitatiivinen soveltaminen internetissä käytyyn uutisryhmäkeskusteluun
Author: Mäkinen, Hanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2002-09-23
URI: http://hdl.handle.net/10138/12324
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen lähtökohtana käytetään Schwartzin dynaamista arvoteoriaa. Sen avulla jäsennetään aineistossa esiintyviä arvoja ja niiden suhteita toisiinsa. Ajattelun apuvälineenä käytettävän retoriikan avulla kyseenalaistetaan Schwartzin ennalta määrittämiä arvotyyppikategorioita ja niiden suhdetta toisiinsa. Rohanin henkilökohtaisen ja sosiaalisen arvosysteemin avulla täydennetään Schwartzin arvoteoriaa kuvaamalla arvojen sosiaalista luonnetta. Tutkimuksen keskeisiä kysymyksiä ovat, kuinka hyvin Schwartzin dynaaminen arvoteoria kuvaa suomalaisten pakolaisiin liittämiä arvoja ja niiden dynamiikkaa, ja miltä osin teoria ei riitä aineistossa esiintyvien arvojen kuvaamiseen. Toisaalta tutkimuksessa on testattu Schwartzin arvoteorian käyttöä laadullisessa tutkimuksessa ja pohdittu, millä ehdoin sitä voidaan käyttää laadullisen tutkimuksen lähtökohtana. Tutkimuksen aineistona käytetään internetin uutisryhmässä käytyä keskustelua pakolaisista ja ulkomaalaisista Suomessa. Aineisto koostuu vuoden 2000 ja 2001 aikana lähetetyistä 134 viestistä, joissa otetaan kantaa pakolaisten puolesta ja vastaan. Aineiston analysoimiseksi on käytetty laadullis-argumentatiivista lähestymistapaa. Tutkimustulosten mukaan Schwartzin malli kuvaa kohtalaisen hyvin suomalaisten pakolaiskeskusteluun liittämiä arvoja ja niiden suhdetta toisiinsa. Pakolaisten vastustajat perustelevat asenteitaan turvallisuus- ja valta-arvotyypeillä, kun taas pakolaisten puolustajat perustelevat mielipiteensä universalismiarvotyyppiin perustuvilla arvoilla, kuten laajakatseisuudella, tasa-arvolla, ja itsenäisyysarvotyyppiin kuuluvalla vapausarvolla. Pakolaisia puolustavat ja vastustavat pitivät arvokkaana turvallisuutta, tasa-arvoisuutta, ympäristönsuojelua, avuliaisuutta ja vapautta riippumatta siitä, mitä asenteita he pakolaisiin liittivät. Voidaan olettaa, että kyseisten arvojen esiintyminen johtuu siitä, että niitä pidetään suomalaisessa yhteiskunnassa hyväksyttävinä: ne ovat sosiaalisesti yhteisiä. Schwartzin arvoteoriaa on mahdollista soveltaa myös laadulliseen tutkimukseen. Mitä hienosyisempi tutkimuskohde on kyseessä sitä paremmin siihen liittyviä arvoja pystytään kuvaamaan, koska silloin puheena olevat arvot liittyvät tarkasti juuri haluttuun kohteeseen. Tutkimuksen kannalta on kriittistä, että tekstin suhde arvoihin voidaan määrittää mahdollisimman yksiselitteisesti: toistettavuus lisää tutkimuksen luotettavuutta. Laadullisen tutkimusotteen etuja ovat arvojen merkitysten arvioinnin mahdollisuus ja toisaalta uuden, aikaisempiin teorioihin soveltumattoman aineksen havaitseminen. Tärkeimmät lähteet: Billig, M. (1987). Arguing and thinking. Cambridge University Press, Cambridge. Rohan, M. J. (2000). A Rose by Any Name? The Value Construct. Personality and Social Psychology Review 4, 255-277. Smith, P. B. & Schwartz, S. H. (1997). Values. Teoksessa Berry, J. H., Segall, M. H. & Kagitcibasi, C. (toim.): Handbook of Cross-Cultural Psychology, Vol. 3 Social Behaviour and Applications. 78-118.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: arvot
arvotyypit
Schwartzin arvoteoria
retoriikka
pakolaisuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.26Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record