Kansainvälistymisen rajat: MAI-sopimuksen uusgramscilainen analyysi

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12336
Title: Kansainvälistymisen rajat: MAI-sopimuksen uusgramscilainen analyysi
Author: Isojärvi, Sven
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2003-05-05
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12336
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämä tutkimus tarkastelee OECD:n valmistelemaa monenkeskistä investointisopimusta, joka tunnetaan MAI-sopimuksena (Multilateral Agreement on Investment). Sopimuksen valmistelu aloitettiin teollisuusmaiden talousjärjestön puitteissa vuonna 1995 ja neuvotteluprosessi oli tarkoitus saattaa päätökseen keväällä 1998. Neuvotteluprosessiin liittyneiden konfliktien ja sopimusta kohtaan esitetyn voimakkaan kritiikin johdosta neuvottelut keskeytettiin ennalta määräämättömäksi ajaksi, kun Ranska ilmoitti vetäytyvänsä neuvotteluista syksyllä 1998. Tutkimuksen ensijaisena tavoitteena on selvittää investointisopimuksen normatiivisen sisällön ideologinen luonne, jonka pohjalta neuvotteluprosessin eri vaiheet tulevat ymmärrettäviksi. MAI-sopimusta koskevan analyysin avulla tutkimus pyrkii luomaan näkökulman kansallisvaltion roolista kansainvälisen järjestelmän muutoksessa. Tässä ongelmanasettelussa tutkimus pureutuu kansainvälisen poliittisen taloustieteen parissa kehittyneen uusgramscilaisen poikkikansallisen historiallisen materialismin valtion kansainvälistymistä koskevaan ajatteluun. Tutkielmani tutkimuksellinen näkökulma on kvalitatiivinen tapaustutkimus, jossa analysoin tutkimusaineistoa aikaisemman kansainvälisten suhteiden tutkimuskirjallisuuden pohjalta. Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä sovellan uusgramscilaista poikkikansallista historiallista materialismia, jonka metodi yhdistää marxilaiseen dialektiseen materialismiin tarkoituksia ja merkityksiä tarkastelevan hermeneuttisen metodin aineksia. Viitekehyksessä hyödynnän Antonio Gramscin ajattelun pohjalta syntyneitä käsitteitä, joista keskeisimpiä ovat uuskonstitutionalismi, hegemonia, poikkikansallinen historiallinen blokki ja maailmanjärjestys. Tutkimuksessa käytetty aineisto koostuu erilaisista teoksista, tieteellisistä sarjajulkaisuista ja sanoma- sekä aikakausilehdistä. Primaariaineisto mudostuu pääosin MAI-sopimuksen viimeisimmästä tekstiluonnoksesta ja OECD:n julkaisemista neuvotteluprosessia koskevista raporteista. Monenkeskisen investointisopimuksen tekstiluonnoksen analyysin pohjalta esitän, että sellaisenaan sopimuksen sisältö heijastaa monikansallisten yritysten ja merkittävimpien markkinatalouksien omaksumaa juridista ja poliittista strategiaa, joka pyrkii vapauttamaan pääoman poliittisen vastuunalaisuuden asettamista rajoitteista, joita kansallisella tasolla voidaan pääoman toiminnalle asettaa. MAI-sopimuksen voimaansaattamiseen tähdännyt prosessi oli näin ollen osa yleisempää päämäärää institutionalisoida uusliberalismi. MAI-sopimusta koskevassa tapaustukimuksessa osoitan, että poikkikansallisen pääoman intressien mukaisesti käynnistetty monenkeskisen investointisopimuksen valmistelu kariutui historiallisen blokin sisäisten ja historiallisen blokin ja alisteisten sosiaalisten voimien välisiin ristiriitoihin. Kolmen konfliktin ryhmä – OECD:n jäsenten välillä, OECD:n ja alisteisten sosiaalisten voimien välillä sekä viimekädessä OECD:n ja tärkeiden monikansallisten investointien elementtien välillä – paljastaa poikkikansallisen hegemonisen blokin ristiriitaisen luonteen, joka sijoittuu poikkikansallisen historiallisen materialismin kansainvälistymistä koskevan analyysin keskiöön. Epäonnistuminen MAI-sopimusta koskevissa neuvotteluissa viittaa siihen, ettei valtion kansainvälistyminen ole järkkymätön ja monoliitiinen kehityskulku, vaan dynaaminen ja ristiriitojen värittämä prosessi, jota muovaa pääoman, valtion ja alisteisten sosiaalisten voimien välinen konflikti.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: OECD
MAI-sopimus
hegemonia
kansainvälistyminen
multilateralismi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.34Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record