Kaaoksesta tasapainoon, tasapainosta kaaokseen : tapaustutkimus muutoksesta, organisaatiokulttuurista ja johtamisesta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12337
Title: Kaaoksesta tasapainoon, tasapainosta kaaokseen : tapaustutkimus muutoksesta, organisaatiokulttuurista ja johtamisesta
Author: Maula, Jesse
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2003-06-26
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/12337
Thesis level: Master’s thesis
Abstract: Tässä tutkimuksessa tarkastellaan muutoksen, organisaatiokulttuurin ja johtamisen suhdetta. Työn tarkoituksena on selvittää, miten nämä käsitteet liittyvät toisiinsa sekä mikä on organisaatiokulttuurin ja johtamisen rooli muutostilanteessa. Tutkimuksessa tarkastellaan, minkälaiset kulttuurilliset tekijät voivat edesauttaa tai hankaloittaa muutosta sekä missä määrin johto voi muokata organisaatiokulttuuria sekä helpottaa muutostyötä. Tutkimusongelmia lähestytään sekä kirjallisuuskatsauksen että empiirisen tapaustutkimuksen kautta. Tutkimuksen teoriaosuudessa perehdytään organisaatio- ja johtamiskirjallisuuteen sekä kulttuurin tutkimukseen. Perinteisestä näkökulmasta poiketen tutkimuksessa nostetaan esiin myös kaaosteoreettisia näkökulmia muutokseen. Teoriaosuuden lopussa luodaan malli, jota peilataan myöhemmin empiiriseen aineistoon. Tutkimuksen empiirinen osin on toteutettu tapaustutkimuksena. Tutkimuksessa tarkastellaan kansainvälisen konsernin tuotekehitysyksikön työntekijöiden kokemuksia strategian muutoksesta. Aineisto koostuu 9 teemahaastattelusta, jotka on analysoitu teemoittelemalla. Tutkimus osoittaa, että muutos, johtaminen ja organisaatiokulttuuri ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa. Käsitteet menevät osittain jopa päällekkäin, joten niiden erottaminen toisistaan on vaikeaa. Ne vaikuttavat toisiinsa, mutta vaikutussuhteet ovat hankalasta eksplikoitavissa, sillä kysymyksessä on monimutkainen ja -muotoinen ilmiö, ja eri ilmiöiden väliset vaikutussuhteet vaihtelevat myös tilannekohtaisesti. Tutkimuksessa esitetyn muutoksen kaaosmallin mukaan organisaatiot kehittyvät jatkuvasti kaaoksen ja tasapainon vuorotellessa. Syvällinen muutos edellyttää myös kulttuurin muuttumista. Toisaalta organisaatiokulttuuri vaikuttaa siihen, minkälaisia muutoksia organisaatiossa ilmenee. Muutoksen eri vaiheissa johdolla on erityisiä tehtäviä, joiden kautta se voi helpottaa muutosta ja tukea organisaation jäseniä. Tutkimuksen empiirisessa osuudessa kävi ilmi, että kerätyn aineiston perusteella on mahdollista eritellä kulttuurisia tekijöitä, joiden tapausorgamsaation työntekijät kokevat edesauttavan tai hankaloittavan muutosta. Tutkimus osoittaa, että johdolla on keskeinen rooli muutostilanteessa ja johto voi toimillaan helpottaa organisaation toimintaa muutostilanteessa. Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että erityisen tärkeä tekijä muutostilanteessa on aktiivinen viestintä. Johdon vaikutus organisaatiokulttuuriin näyttää tämän tutkimuksen valossa rajalliselta. Kulttuuri muotoutuu pikemminkin johdon ja organisaation jäsenten yhteisvaikutuksen tuloksena, ei pelkästään johdon ohjailemana.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: muutos
organisaatiokultuuri
johtaminen
kaaos
viestintä


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.91Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record