Inhimillisen pääoman alueellisen kasautumisen vaikutus yritysten innovatiiviseen toimintaan

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära sv
dc.contributor.author Kiistala, Sanna
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:54:35Z
dc.date.available 2009-09-08T09:54:35Z
dc.date.issued 2003-01-31
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/12364
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Taloudellisessa kasvussa olennaista on innovaatioiden eli uusien, entistä parempien tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen. Innovaatioiden syntymiseksi taas tarvitaan sekä inhimillistä pääomaa että tutkimus- ja kehitystyötä, jota suoritetaan niin yritysten, yliopistojen kuin muidenkin tutkimuslaitosten toimesta. Innovaatioprosessissa olennaista on tiedon leviäminen eri yksilöiden, yritysten ja tutkimuslaitosten välillä, ja näiden eri osapuolten välinen kanssakäyminen ja ideoiden vaihto taas on sitä helpompaa, mitä lähempänä toisiaan ne sijaitsevat. Kun nämä innovaatioprosessin eri osapuolet sijoittuvat maantieteellisesti lähelle toisiaan, kasautuu talouden inhimillinen pääoma. Inhimillisen pääoman alueellinen kasautuminen edesauttaakin innovatiivista toimintaa juuri sen tiedon leviämistä tehostavan vaikutuksen vuoksi, sillä informaatioteknologian kehityksestä huolimatta uudet ideat edelleenkin leviävät parhaiten suusta suuhun. Kun inhimillisen pääoman kasautumisen vaikutusta yritysten innovatiiviseen toimintaan tarkastellaan lähemmin, huomataan, että vaikutus toteutuu useaa eri kautta. Yhtä kaiken kattavaa mallia inhimillisen pääoman maantieteellisen keskittymisen ja innovaatioiden synnyn välisestä yhteydestä ei voidakaan rakentaa, vaan aiheen tarkastelussa on otettava huomioon useat eri näkökulmat. Tämän tutkielman tarkoituksena on muodostaa kokonaiskuva inhimillisen pääoman alueellisen kasautumisen vaikutuksesta yritysten innovatiiviseen toimintaan ja selvittää, millä tavoin tuo vaikutus ilmenee. Tutkielmassa tarkastellaan inhimillisen pääoman keskittymisen ja innovatiivisen toiminnan välisen yhteyden eri osa-alueita käsittelevää kansainvälistä kirjallisuutta ja esitellään tärkeimmät aihetta koskevat teoreettiset ja empiiriset tutkimukset. Laajimmin tarkastellaan Isaksenin (1996) tutkimusta Norjassa esiintyvästä innovatiivisen toiminnan maantieteellisestä jakautumisesta inhimillisen pääoman alueellisen kasautumisen mukaan. Tutkielman perusteella voidaan todeta, että eräistä alueellisen keskittymisen haittapuolista huolimatta inhimillisen pääoman alueellinen kasautuminen kaiken kaikkiaan edistää innovatiivista toimintaa. Talouden eri toimijoiden välinen vuorovaikutus ja heterogeenisten ideoiden vaihto näyttää olevan välttämätöntä uusien innovaatioiden synnyn kannalta, ja vuorovaikutus taas on sitä tehokkaampaa, mitä lähempänä toisiaan talouden eri toimijat sijaitsevat. Yritysten innovatiivista toimintaa edesauttavat lyhyet välimatkat sekä eri yritysten välillä että yritysten ja yliopistojen tai muiden tutkimuslaitosten välillä. Lyhyen välimatkan taas tekee erityisen tärkeäksi läheisen sijainnin mahdollistama epämuodollinen kanssakäyminen. en
dc.language.iso fi
dc.subject innovaatiot fi
dc.subject alueellinen kasautuminen fi
dc.subject inhimillinen pääoma fi
dc.subject tutkimus- ja kehitystyö fi
dc.title Inhimillisen pääoman alueellisen kasautumisen vaikutus yritysten innovatiiviseen toimintaan fi
dc.identifier.laitoskoodi 711
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.90Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record