Seeing Good and Evil - A Narrative Approach to Understanding America's Response to the Events of September 11, 2001

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära sv
dc.contributor.author Sydänmäki, Veera Katariina
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:55:23Z
dc.date.available 2009-09-08T09:55:23Z
dc.date.issued 2005-10-10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/12419
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tässä tutkielmassa käsitellään syyskuun 11. päivän tapahtumien ja Yhdysvaltain näiden tapahtumien jälkeen muotoileman, terrorismin vastaiseen sotaan perustuvan ulkopolitiikan välistä yhteyttä. Työn teoreettisena lähtökohtana on, että Yhdysvaltain poliittinen eliitti joutui määrittelemään ja antamaan merkityksen syyskuun 11. päivän tapahtumille luodakseen lähtökohdan merkitykselliselle vastareaktiolle. Analyysissa pyritään kuvaamaan tätä merkityksenannon prosessia ja sitä, miten merkityksenannon prosessissa syntyneet representaatiot mahdollistivat terrorismin vastaiseen sotaan perustuvan ulkopolitiikan muotoilun. Lähestyn tätä aihetta kolmen analyyttisen vaiheen avulla. Ensinnäkin, esittelen työni teoreettisen lähtökohdan - narratiivisen lähestymistavan - jonka tarkoituksena on kuvailla merkityksenannon yleistä logiikkaa. Narratiivisen lähestymistavan perusolettamuksena on, että kansalliset narratiivit kontekstualisoivat poliittisia ongelmia ja kehystävät niiden mahdollisia ratkaisuja. Esittelen tämän jälkeen diskursiivisten rakenteiden kerrosmallin, jonka olettamuksena on, että poliittiset diskurssit (ja kansalliset narratiivit, jotka muodostavat poliittisten diskurssien perustan), ohjaavat poliittisia ratkaisuja ja politiikan yleistä suuntaa. Toiseksi, tulkitakseni kansallisten narratiivien ja poliittisten linjausten välistä yhteyttä teen katsauksen Yhdysvaltain historialliseen omakuvaan sisältyviin narratiiveihin. Identifioin tässä osuudessa Yhdysvaltain omakuvalle tyypillisen, Yhdysvaltain "ainutlaatuisuutta" (exceptionalism) korostavan narratiivin. Identifioin aimman tutkimuksen pohjalta myös neljä muuta Yhdysvalloille tyypillistä narratiivista traditiota - "Jeffersonianismin", "Hamiltonianismin", "Wilsonianismin" ja "Jacksonianismin". Kolmanneksi, luodakseni yhteyden narratiivisten rakenteiden ja syyskuun 11. päivän tapahtumien tulkinnassa käytettyjen diskursiivisten representaatioiden välillä analysoin diskurssianalyysin avulla syyskuun 11. päivän tapahtumien jälkeisiä poliittisia puheita. Analyysin tarkoituksena on kartoittaa tapahtumia koskevaa poliittista argumentointia ja kuvailla kansallisten narratiivien vaikutuksia argumentoinnin rakenteiden muodostumiseen. Analyysissa tulkitaan, miten kansalliset narratiivit ja niiden vaihtelevat diskursiiviset representaatiot kehystivät ja mahdollistivat terrorismin vastaisen sodan poliittisen agendan, ja sen taustalla olevien poliittisten periaatteiden muotoilun. Työn johtopäätöksenä on, että Yhdysvaltain "ainutlaatuisuutta" korostava narratiivi tarjosi kehyksen syyskuun 11. päivän tapahtumien tulkinnalle Yhdysvalloissa. Tässä kehyksessä korostuivat "ainutlaatuisuuden" narratiivin yleinen retorinen rakenne ja sille tyypilliset, keskeiset metaforat. Edelleen, syyskuun 11. päivän tapahtumia koskevassa argumentoinnissa korostuivat "Jacksonianismille" ja "Wilsonianismille" luontaiset narratiiviset rakenteet. Työssä päätellään lopuksi, että "Jacksonianismille" ja "Wilsonianismille" tyypillisten narratiivisten rakenteiden yhdentymä mahdollisti terrorismin vastaisen sodan sotilaallista väliintuloa korostavan ja potentiaalisesti "rajattoman" luonteen omaavan poliittisen linjan. Jos Yhdysvallat olisi määritellyt ja antanut merkityksen syyskuun 11. päivän tapahtumille joidenkin muiden narratiivien pohjalta, olisi sen valitsema poliittinen linja myös todennäköisesti ollut huomattavan erilainen. en
dc.language.iso fi
dc.subject narratiivisuus fi
dc.subject terrorismin vastainen toiminta fi
dc.subject ulkopolitiikka - Yhdysvallat fi
dc.subject diskurssianalyysi fi
dc.title Seeing Good and Evil - A Narrative Approach to Understanding America's Response to the Events of September 11, 2001 en
dc.identifier.laitoskoodi 711
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.20Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record