Nätbaserad gruppundervisning och dess instrument - Användningen av det delade utrymmet i nätbaserad undervisning och forskning

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12426
Title: Nätbaserad gruppundervisning och dess instrument - Användningen av det delade utrymmet i nätbaserad undervisning och forskning
Author: Vilkki, Olli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2003-03-22
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/12426
Thesis level: Doctoral thesis
Abstract: Undersökningen kan karakteriseras som ett utvecklingsarbete som fokuserades på en förmedlad handling i inlärningsprocessen. Undersökningen behandlade instrument som stödde grupparbete. Det delade utrymmet användes som ett medel för att främja samarbete mellan studerandena och som en främjande bas för de kognitiva medlen. Undersökningens kontext var förändringen i arbetslivet och i fackets operativa modell. Undersökningen utfördes på de förtroendemannakurser som fackinstituten ordnade. Resultatet av utvecklingsarbetet var en nätbaserad gruppinlärningsmodell. Utvecklingsprocessen skapade många modeller för den nätbaserade inlärningen och för förtroendemännen. Den nätbaserade modellen ledde till en mera självständig och självstyrd metod än vad som ursprungligen avsågs. Inlärningsuppgiften, tillgången till material och att förbinda detta med hjälp av användargränssnitt till en orienterande agenda stärkte denna självständighetsprocess. Lärarna upplevde sig som onödiga, tills de kom på att använda nätet för inlärning som ett verktyg till att följa upp och stöda gruppaktiviteter. Utgångspunkten för utvecklingsarbetet var en modernisering av förtroendemännens verksamhetsmodell, där arbetsutvecklingen, förtroendet och det samhälleliga ansvaret möts. Modellens centrala område är att utveckla arbetsplatsens flexibilitet och medarbetarnas yrkeskunskap. Målet är att bättre kunna tillvarata medarbetarnas kapacitet. Den operativa modellen förutsätter sådana verktyg, som främjar samarbete, databehandling och networking, som i en alltmer invecklad produktion lämpar sig för att bilda en gemensam opinion. Det delade utrymmet är det centrala konceptet för denna undersökning. Det delade utrymmet, som förverkligades med hjälp av en väggtavla, displayen för en dator eller genom en virtuell gemenskap, frestade gruppens medlemmar till en självständig och intensiv kunskapsbildning. En medveten användning av detta medium främjade en dialog mellan lärare och studenter. Det delade utrymmet kan förstås som ett fysiskt, virtuellt, kognitivt, affektivt, kulturellt utrymme, där en grupp människor samarbetar. Inlärningsuppgiften visade sig vara det viktigaste kognitiva verktyget för den gruppbaserade inlärningen. Användargränssnit förenade inlärningsuppgifter som kompletterade varandra. Lärarens uppgift förändrades till att upprätthålla och styra en dialog i inlärningsprocessen. Överstor kognitiv börda, tekniska störningar och svåranvändbara medel förorsakade frustration bland studenterna. Användningen av aktiva metoder och gruppdynamik ledde till goda resultat. Nätbaserade aktiviteter och ett lekfullt närmande skapade en fri atmosfär. Enligt undersökningen prefererade lärarna individuellt arbete och en lätt nätbaserad modell, vars olika nivåer var individuellt arbete, pararbete, pararbete i kors, teambaserat pararbete och gemensamt nätbaserat arbete. Teamets och forskarens roll i utvecklingsarbetet var att upprätthålla en dialog. Användningen av det delade utrymmet som medel främjade planeringen och utvecklingsarbetet. Aktionsforskning, aktiverande metoder, arbetsutveckling, det delade utrymmet, dialog, förtroendemannaverksamhet, förändringslaboratorium, gruppundervisning, kognitiva medel, lärarens arbete, nätbaserad undervisning.Tutkimus oli luonteeltaan kehittämistyötä, jonka keskiönä oli verkkopohjaisen opintoryhmän toiminta ja välineiden käyttö. Jaettua tilaa käytettiin yhteistoimintaa edistävänä välinenä ja tietojenkäsittelyä tukevien kognitiivisten välineiden alustana. Tutkimuksen kontekstina oli työelämän ja ammattiyhdistysliikkeen toimintamallin murros. Tutkimus toteutettiin ammattiyhdistysliikkeen opistojen luottamusmieskursseilla. Kehittämistoiminnan tuotos oli ryhmäpohjainen verkko-opetusmalli. Kehittämisprosessin aikana tuotettiin lukuisia verkko-opetuksen ja luottamusmiestoiminnan välineitä. Verkko-opetusmalli johti tarkoitettua itsenäisempään ja itseohjautuvampaan ryhmäopetukseen. Oppimistehtävien ja materiaalin linkittäminen käyttöliittymän avulla orientoivaksi työjärjestykseksi vahvisti itsenäistymisprosessia. Opettaja koki itsensä tarpeettomaksi kunnes oivalsi käyttää opetusverkkoa ryhmien toiminnan seurannan ja tukemisen välineenä. Kehittämistoiminnan pohjana oli uudistuva luottamusmiesten toimintamalli, jossa yhdistyy työn kehittäminen, luottamussuhteet ja yhteiskunnallinen vastuu. Työpaikan toiminnan ja työntekijöiden ammattitaidon kehittäminen on mallin keskeinen alue. Tavoitteena on työntekijöiden kykyjen parempi käyttö. Toimintamalli edellyttää yhteistoiminnallisia, tietojen käsittelyä ja verkostoitumista tukevia välineitä, jotka soveltuvat monimutkaistuvassa tuotannossa osapuolten yhteisen käsityksen muodostamiseen. Jaetun tilan käsite on tutkimuksen keskeisin käsite. Jaettu tila, joka toteutettiin seinätaulun, tietokoneen näyttöruudun ja virtuaaliyhteisön avulla, houkutteli opintoryhmän jäsenet itsenäiseen ja intensiiviseen tiedontuottamisyhteistyöhön. Välineen tietoinen ja opastettu käyttö edisti opettajien ja kurssilaisten välistä ja opettajien keskinäistä dialogia. Jaettu tila voi esiintyä fyysisenä, virtuaalisena, kognitiivisena, affektiivisena, kultuurisena tilana, jossa ryhmä ihmisiä tekee yhteistyötä. Toisiaan täydentävät prosessinomaiset opintotehtävät olivat ryhmäpohjaisen verkko-opetuksen tärkein kognitiivinen väline. Opettajan rooli muuttui dialogin ylläpitäjäksi ja oppimisprosessin ohjaajaksi. Tehtävät, joiden kognitiivinen kuorma oli suuri, tekniset häiriöt ja vaikeasti käytettävät välineet aiheuttivat opiskelijoissa turhautumista. Toiminnallisten menetelmien ja ryhmädynamiikan käyttö tuotti hyviä tuloksia. Tietoverkkopohjainen toiminnallisuus ja verkon leikinomainen käyttö vapautti ilmapiirin. Toiminnallisen oppimisen ja tietoverkkopohjaisen tutkivan oppimisen vuorottelu edistivät oppimista. Tutkimuksen mukaan opettajat suosivat yksintyöskentelyä ja heidän työnsä ja opetuksen kehittämiseen soveltuu kevyt, verkottunut työmalli, jonka tasot ovat yksintyöskentely, parityöskentely, ketjutettu parityöskentely, tiimitetty parityöskentely ja verkottunut kehittämisyhteisö. Kehittämistyön johtaminen on ennemminkin asioiden kypsyttelyä kuin hallinnointia. Jaetun tilan käyttö opettajien yhteistyön välineenä nopeutti suunnittelua ja kehittämistyötä.The research was defined as a development work and its focus was a mediated action in the learning process of a network-based group. The subjects of study were the instruments that support group work. The shared space was used as a media to improve co-operation and as a promoting base of cognitive tools. The context of the study was the change in working life and in the operation model of the trade unions. The result of the development work was a network-based group-learning model in the trade unions' shop steward training. The development process created various tools for network-based group learning and for the shop stewards. The network-based group-learning model led into a more self-directed method than originally intended. The learning task, access to materials and linking them by means of the user interface to an oriented agenda, intensified this self-learning process. Teachers felt themselves to be obsolete until they got the idea of using the learning-network as a tool to follow-up and support the group activity. The starting point for the development work was a model of modernizing the activity, where work development, fairness and social responsibility unite. The main focus of the model is to develop the functionality of working places and professional skills of employees. The target is to improve the usage of the employees' capacity. The operation model presumes tools, which support co-operation, data processing, networking and that suit into a complex production to co-operative concept building. The shared space is the main concept of this study. The shared space, which was implemented with a wall table, a display unit or a virtual community, tempted the group members to an intensive knowledge building. The conscious use of the media promoted a dialogue between teachers and students. The shared space can be understood as a physical, virtual, cognitive and cultural space, where a group of people co-operate. The complementary learning task proved to be the most important cognitive tool of network-based group learning. The role of the teacher changed into maintaining the dialogue and the learning process. Overloaded tasks, technical disorder and unsatisfactory tools in user interface led to frustration among the students. The use of action media and group dynamics brought good results. Network-based activities and playful approach generated a free atmosphere. Taking turns in action learning and network-based learning caused promoted learning. According to the study the teachers favoured individual working and a light net-work-based model, the levels of which were individual working, pair work, alternating pairs, team-based working pairs and a network-based community. The role of the team and the researcher in the development work was to keep up the dialogue. The use of the shared space as a tool of co-operation between the teachers promoted the planning and development work.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: nätundervisning
undervisningsgrupper
aktionsforskning
arbetsutveckling
lärare
gruppundervisning
aktiverande metoder
dialog
förändringslaboratorium
verkko-opetus
opetusryhmät
ryhmäopetus
toiminnalliset menetelmät
toimintatutkimus
työn kehittäminen
dialogi
jaettu tila
kognitiiviset välineet
luottamusmiesten toiminta
network-based learning
dialog
shared space
cognitive tools
boundary crossing laboratory
group learning
action research
work development


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_sv.pdf 49.30Kb PDF View/Open
abstract_fi.pdf 49.24Kb PDF View/Open
abstract_en.pdf 49.07Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record