Työ vanhuspalveluissa : Näkökulmia työn muotoilusta, stressiteorioista, informaatioprosessoinnista ja organisaatiokulttuureista

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12459
Title: Työ vanhuspalveluissa : Näkökulmia työn muotoilusta, stressiteorioista, informaatioprosessoinnista ja organisaatiokulttuureista
Author: Sinervo, Timo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2000-01-01
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12459
Thesis level: Doctoral thesis
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida työtä ja henkilöstön hyvinvointia vanhustenhuollossa useista näkökulmista. Tutkimuksessa kuvattiin vanhustenhuollon työtä ja sen ongelmia, selvitettiin stressiä ja työtyytyväisyyttä selittäviä tekijöitä, työn piirteiden ja stressitekijöiden yhteyksiä, asiakkaiden kuntoisuuden, stressitekijöiden, fyysisen kuormittavuuden ja stressioireiden yhteyksiä tuki- ja liikuntaelinten oireisiin sekä kuvattiin työntekijöiden asiakasta koskevaa tietoa ja sen kulttuurisia piirteitä. Tutkimusaineistoina käytettiin henkilöstökyselyä, henkilöstöhaastattelua ja asiakasmittauksia. Tutkimusaineistot kerättiin vanhainkodeista, terveyskeskuksen vuodeosastoilta sekä kotipalvelusta ja kotisairaanhoidosta. Aineistojen analyysiin käytettiin t-testiä, regressioanalyysiä sekä konfirmatorista faktorianalyysiä (LISREL-ohjelma). Laadullisessa osassa työntekijöiden vanhuksia koskevat käsitykset jaettiin kategorioihin sekä kvantifioitiin. Kategorioiden käyttöä ja tietorakenteita analysoitiin korrelaatiotarkastelun avulla. Työ vanhusten laitoshoidossa todettiin sekä psyykkisesti että fyysisesti erittäin kuormittavaksi. Kotihoidossa psyykkisiä ja fyysisiä oireita oli vähemmän. Laitoshoidossa suurimpia ongelmia olivat ergonomiset ongelmat, kiire, asiakassuhteiden rasittavuus, haasteettomuus, työn sirpaleisuus, vähäinen itsenäisyys ja palaute. Eri stressioireita ja työtyytyväisyyttä voitiin selittää pääasiassa eri tekijöillä. Hyvin organisoidulla työllä todettiin voitavan vähentää kiireen tunnetta ja tätä kautta myös fyysistä kuormittavuutta. Työn psykososiaalisten ominaisuuksien yhteyden todettiin kuitenkin välittyvän fyysisiin rasitusoireisiin selkeämmin psyykkisen stressin kuin fyysisen kuormituksen kautta. Asiakkaiden kuntoisuudella todettiin olevan merkitystä kuormittumisessa. Kuormittuminen liittyi työntekijöiden tulkintaan siitä, miten rasittaviksi asiakkaat koettiin. Työntekijöiden työtä ohjaava tieto oli hyvin erilaista ja työkulttuurien todettiin olevan ristiriitaisia. Silloin, kun vanhuksia kuvattiin avun tarpeen tai sairauden kautta, yhteyksiä muihin käsitejärjestelmän osiin oli vähän. Tällöin korostettiin harvoin asiakkaiden sosiaalisten suhteiden, elämän mielekkyyden, yksilöllisyyden tai sosiaalisen tuen merkitystä. Kun asiakkaita kuvattiin persoonallisten ja sosiaalisten tekijöiden avulla, käsitejärjestelmän osilla oli runsaasti yhteyksiä toisiinsa ja perushoito, sosiaaliset suhteet ja psyykkiset tekijät yhdistyivät kokonaisuudeksi. Stressin ja työtyytyväisyyden pääteltiin olevan erillisiä ilmiöitä, mutta niitä selittävillä tekijöillä on keskinäisiä yhteyksiä. Tutkimus antoi tukea oletuksille, että työn psykososiaalisilla tekijöillä ja erityisesti psyykkisellä stressillä on merkitystä tuki- ja liikuntaelinten oireiden esiintymisessä, ja että järjestämällä työ hyvin voidaan vaikuttaa fyysiseen kuormitukseen. Koska asiakkaisiin liittyvät stressitekijät osoittautuivat merkittäviksi stressitekijöiksi ja toisaalta käsitykset asiakkaista vaihtelivat voimakkaasti, saattaa työorientaatiolla olla yhteys myös työntekijöiden stressiin ja työssä viihtymiseen. Laitoshuollon kehittämisessä haastavammaksi ja vähemmän rasittavaksi olisi otettava huomioon työntekijöiden erilaiset tiedot ja erilaiset työorientaatiot. Jatkotutkimuksissa olisi siirryttävä pitkittäisasetelmien ja laajempien otosten käyttöön, jotta voidaan selvittää kausaalisuuden suuntaa toisaalta erilaisten organisaatioratkaisujen merkitystä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: stressi - työ
vanhustenhuolto
informaatio - prosessointi
organisaatiokulttuuri
vanhainkoti
laitoshoito
terveyskeskussairaala


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.42Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record