Erään sairaalan sosiaalityöntekijöiden käsityksiä työstään ja sen toteutuksesta työtilanteen muutosvaiheessa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12469
Title: Erään sairaalan sosiaalityöntekijöiden käsityksiä työstään ja sen toteutuksesta työtilanteen muutosvaiheessa
Author: Nordström-Heliö, Annika
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2002-09-18
URI: http://hdl.handle.net/10138/12469
Thesis level: master's thesis
Abstract: Aiheeni valintaan ovat vaikuttaneet omat kokemukseni terveydenhuollon sosiaalityöstä sekä kiinnostus selvittää erään sairaalan käytännön sosiaalityön toteutusta sellaisena kuin sosiaalityöntekijät sen näkevät työtilanteen muutosvaiheessa. Työtilanteen muutos tarkoitti kahden vakituisen viran siirtämistä muualle ja työn suunnittelua jatkossa vähemmällä työntekijämäärällä. Tämä tarjosi mielestäni tutkittaville mahdollisuuden arvioida nykyistä ja tulevaa työn toteutusta uudella tavalla. Tutkimusongelmat koostuivat kolmesta kysymyksestä. Ensimmäiseksi pyrin selvittämään sitä, millaisena sosiaalityöntekijät näkevät työnsä toteutuvan tällä hetkellä. Toisena olen selvittänyt, millaisia alustavia toimintasuunnitelmia uusi työtilanne synnyttää jatkoa ajatellen. Kolmantena pyrin tuomaan esille sitä, millaisena sosiaalityöntekijät näkevät työtilanteensa yhteishaastattelun perusteella myöhemmin. Olen peilannut tutkimusaihetta aikaisempiin suomalaisiin terveydenhuollon sosiaalityötä käsitteleviin tutkimuksiin, sosiaalityön teoriaperustaan sekä työssä jaksamiseen liittyvään kotimaiseen ja ulkomaiseen kirjallisuuteen. Tutkimuksen empiirinen aineisto koostui tutkimushetkellä tutkitussa yksikössä työskentelevien sosiaalityöntekijöiden kuudesta teemahaastattelusta sekä yhteishaastattelusta. Aineisto oli rajoitettu, koska kyseessä oli tapaustutkimus. Mielestäni materiaali kuvasi tutkimusaihetta tutkimuksen kannalta riittävästi. Tuloksena oli, että sosiaalityöntekijät näkivät työnsä toteutuvan käytännön asiakastyönä hoito-osastoilla. Työssä korostuivat sosiaalisen tilanteen selvittäminen, tukeminen, ohjaus ja neuvonta sekä tiedon välittäminen. Sosiaalityöntekijöiden työtä haittasivat kiire, hoito-osastojen odotukset ja ristiriidat. Työtä jouduttiin sopeuttamaan hoito-osastojen odotuksiin. Sosiaalityön asiakasprosessia ei pyritty tuomaan esille hoito-osastoilla sen koko laajuudessa. Johtopäätöksenä oli, että sosiaalityöntekijät ymmärtävät työnsä prosessina, mutta se välittyy hoito-osastoille erilaisten tehtävien suorittamisena. Sosiaalityön tuntemattomuus ja näkymättömyys vaikeuttavat yhteistyötä, arviointia sekä toiminnan perustelemista. Sosiaalityöntekijät toivat esille kaksi uutta alustavaa toimintatapaa tulevaisuutta ajatellen. Ensimmäisen mukaan työtä haluttiin rajata ja selkiyttää sekä tehdä asiantuntevaa sosiaalityötä. Toisen mukaan uutta työtilannetta haluttiin suunnitella tarkemmin myöhemmin. Tässä vaihtoehdossa työmäärän ja kiireen katsottiin uhkaavan jatkossa työssä jaksamista ja asiantuntevaa sosiaalityötä. Yhteishaastattelu toi tietoa uudesta työtilanteesta yleisellä tasolla. Haastateltavat katsoivat, että rutiinitehtävistä luopuminen oli edistänyt oman työn ohjaamista. Johtopäätöksenä oli, että virkojen vähentäminen oli antanut oikeutuksen luopua sellaisista tehtävistä, joiden ei katsottu vaativan erityisesti sosiaalityön asiantuntemusta. Työtä haittasivat edelleen palvelujärjestelmän resursseihin liittyvät puutteet, mikä koettiin rasittavana. Työssä jaksamista edisti kuitenkin oman työn kokeminen mielekkäänä vaikeuksista huolimatta.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: sairaalan sosiaalityö
työtilanteen muutosvaihe
työn kuvaaminen
työn arviointi
Discipline: Social Work
Sosiaalityö
Socialt arbete


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.21Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record