Luottamuksen rakentuminen dialogisessa verkostopalaverissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12499
Title: Luottamuksen rakentuminen dialogisessa verkostopalaverissa
Author: Koskimies, Katja Mimosa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2008-05-12
URI: http://hdl.handle.net/10138/12499
Thesis level: master's thesis
Abstract: Luottamus ja sen puute ovat ihmisen elämän perusasioita. Asioihin ja ihmisiin on pystyttävä luottamaan. Ihmisen on myös luotettava omiin kykyihinsä ja selviytymistaitoihinsa. Jos luottamus toisiin ihmisiin, asioihin ja itseen on koetuksella, kohtaa ihminen erilaisia vaikeuksia elämässään. Luottamus liittyy ihmisen perusturvallisuuden tunteeseen ja sillä tai sen puutteella on todettu olevan merkitystä ihmisen hyvinvointiin ja elämässä selviytymiseen. Tällä tutkimuksella pyrittiin jäsentämään dialogisiin verkostopalavereihin, ennakointidialogeihin osallistuneiden perheiden kokemuksia ennakointidialogista ja yhteistyöstä sen jälkeen luottamus -käsitteen avulla. Ennakointidialogi on Stakesissa psykososiaaliseen asiakastyöhön kehitetty dialoginen verkostopalaverimuoto, johon osallistuu asiakasperhe, perheiden läheisiä ja tilanteeseen liittyviä työntekijöitä. Ennakointidialogissa käytetään ulkopuolisia vetäjiä ja dialogisuutta tukevaa rakennetta ja metodia. Tutkimuksessa tarkasteltiin syntyikö ennakointidialogissa perheiden mukaan luottamusta ja jos, niin mihin sekä jos luottamusta rakentui, niin mitkä tekijät sitä rakensivat ja jos ei rakentunut, niin mitkä tekijät estivät rakentumista. Aihetta ei ole aiemmin paljoakaan Suomessa tutkittu. Tutkimus on osa Stakesin ennakointidialogien seurantatutkimusta, mutta itsenäinen tutkimus. Tutkimus on laadullinen käytäntötutkimus, joka kiinnittyy myös fenomenologis-hermeneuttiseen lähestymistapaan. Tutkimusaineisto koostui 10 ennakointidialogeihin osallistuneen perheen, yhteensä 17 perheenjäsenen teemahaastatteluista. Aineiston analyysina käytettiin sisällön analyysia. Tutkimuksessa havaittiin, että perheiden ennakointidialogikokemukset olivat jäsennettävissä luottamus -käsitteen kautta. Perheiden elämäntilanteissa ja luottamussuhteissa oli ennakointidialogien jälkeen tapahtunut perheiden hyvinvointia tukevia muutoksia. Perheet arvioivat ennakointidialogilla olleen myönteistä vaikutusta tapahtuneisiin muutoksiin. Ennakointidialogissa rakentui luottamusta itseen ja omaan toimijuuteen, tulevaisuuteen, läheis- ja työntekijäsuhteisiin sekä verkoston tukeen. Olennaista myönteisissä muutoksissa oli miten luottamusta ylläpidettiin ennakointidialogin jälkeen. Tutkimus toi myös esiin, että perheet tarkkailivat koko ennakointidialogipalaverin ajan sitä miten tulivat kohdatuiksi. Toisten teoilla ja sanoilla oli merkitystä luottamuksen rakentumiseen. Luottamus rakentui ennakointidialogissa erilaisten vaiheiden kautta. Merkittävimpiä kokemuksia perheille oli ollut kuulluksi tulemisen kokemus sekä verkostoon liittyvät kokemukset. Näillä näytti olevan olennainen merkitys luottamuksen rakentumisessa ja tilanteiden muuttumisessa ennakointidialogien jälkeen. Ennakointidialogista oli myös erotettavissa luottamuksen rakentumisen kytkös- ja katkoskohtia.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: luottamus
ennakointidialogi
verkostopalaveri
Discipline: Social Work
Sosiaalityö
Socialt arbete


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.97Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record