Aikalaisdiagnostiikka ja työmarkkinakeskusjärjestöjen työajanlyhennysargumentaatio

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/12515
Titel: Aikalaisdiagnostiikka ja työmarkkinakeskusjärjestöjen työajanlyhennysargumentaatio
Författare: Hiltunen, Jussi Tapio
Medarbetare: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen
Datum: 2000-11-10
Språk: fi
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/12515
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Abstrakt: Yleiset työajanlyhennykset ovat 1990-luvun laman jälkeen nousseet Suomessakin entistä suuremman mielenkiinnon kohteeksi. Työssä selvitetään suomalaisten työmarkkinakeskusjärjestöjen työajanlyhennykseen liittyvän argumentaation ja keskieurooppalaisen aikalaisdiagnostisen keskustelun suhdetta. Tutkimustehtävä on kolmijakoinen. Aluksi selvitetään käsitteellisenä tutkimustehtävänä yleisiin työajanlyhennyksiin liittyvän yhteiskuntateoreettisen ja kansantaloustieteellisen tutkimuskirjallisuuden pohjalta lyhennyskysymyksen luonnetta. Keskeisen teoreettisen taustan muodostaa Ulrich Beckin, Jürgen Habermasin, Claus Offen, Ralf Dahrendorfin ja André Gorzin ajattelu täydennettynä eräillä yhdysvaltalaisilla ja kotimaisilla teoreetikoilla. Teoreettisen taustan kannalta keskeistä on mainittujen kirjoittajien edustaman työyhteiskunnan kriisikeskustelun aikalaisdiagnostisen mallin hahmottaminen. Tämän mallin tärkeimpiä piirteitä ovat työjärjestelmien kriisiytyminen osana perustavaa laatua olevaa koko yhteiskuntajärjestelmän muutosta, täystyöllisyyden muuttuminen mahdottomaksi, työaikakysymyksen elämänpolitisoituminen, työaikojen lyhentämisen välttämättömyys ja työstä vapautumisen mahdollisuus. Empiirisenä tutkimustehtävänä luokitellaan ja analysoidaan suomalaisten työmarkkinakeskusjärjestöjen lyhennysargumentaatiota 74 dokumenttia sisältävän ja vuodet 1994-1999 kattavan tiedote-, tavoiteohjelma- ja lehdistöaineiston perusteella. Palkansaajakeskusjärjestöille oli tarkasteluajanjaksolla yhteistä työllisyyden korostaminen perusteltaessa yleisten työajanlyhennysten tarpeellisuutta. Muista perusteista tärkeimmiksi nousivat työssä jaksaminen, tuottavuuden kasvun tulouttaminen ja kansainvälinen kehitys. STTK suhtautui ehdottomasti myönteisimmin yleisiin työajanlyhennyksiin ja otti aktiivisimmin kantaa kysymykseen. Huolimatta periaatteellisesta sitoutumisestaan lyhennystavoitteisiin SAK esitti useita lyhennysten realistisuutta epäileviä kannanottoja kilpailukykyyn ja yleiseen mielipiteeseen vedoten. Akavan kriittisyys lyhennyksiä kohtaan perustui huoleen työn muuttuvan luonteen ja työaikojen eriytymisen vaikutuksista. Työnantajakeskusjärjestöt TT ja PT perustelivat kielteistä suhtautumistaan yleiseen työaikojen lyhennyksiin kilpailukyvyllä ja siihen vaikuttavalla kustannuskehityksellä. Näihin perusteisiin liittyi myös vertailu työaika- ja kustannustilanteeseen tärkeimmissä kilpailijamaissa. Toinen keskeinen argumentti oli lyhennysten työllisyysvaikutusten kiistäminen, joka pohjautui erityisesti työn jaettavuuden ajatuksen kritiikkiin. Erityisesti PT:lle oli ominaista pyrkimys keskustelun kääntämiseen yleisistä ratkaisuista joustoja ja eriytymistä koskevaksi keskusteluksi. Diagnostisena tutkimustehtävänä suhteutetaan lopuksi keskusjärjestöjen argumentaatio aikalaisdiagnostiseen viitekehykseen. Suhteessa keskieurooppalaiseen aikalaisdiagnostiikkaan suomalainen työmarkkinakenttä näyttää tulkinneen aikalaisdiagnostisen keskustelun työajanlyhennyksiin liittämiä trendejä varsin konservatiivisesti. Palkansaajapuoli näyttää varauksellisesti hyväksyneen lähinnä täystyöllisyyden ongelmallisuutta ja tuottavuuden kasvun kielteisiä työllisyysvaikutuksia koskevat teesit. Työaikakysymyksen elämänpolitisoitumista koskeva teesi näyttää myös saavuttaneen hyväksyntää palkansaajakeskusjärjestöjen ja jossain määrin PT:n taholta. Aikalaisdiagnostiikan suuri linja - työjärjestelmän kokonaisvaltainen kriisi osana laajaa yhteiskunnallista muutosta - ei näytä saaneen juuri lainkaan hyväksyntää työmarkkinaosapuolilta. Lähinnä STTK on joissakin kannanotoissaan viitannut riskiyhteiskuntaan ja eräisiin muihin myöhäismodernia tai postmodernia kuvaaviin keskeisiin käsitteisiin. Lyhennyskeskustelua on kuitenkin kokonaisuudessaan enimmäkseen käyty olettaen perinteisen työmarkkinajärjestelmän toimintalogiikan pysyvän voimassa.
Beskrivning: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: työaika - yhteiskuntateoriat
työmarkkinajärjestöt - argumentointi - työaika
aikalaisdiagnoosit - työajan lyhennys


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
abstract.pdf 49.60Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post