Normaalin rajan molemmilla puolilla. Tutkimus huumehoitoyksikön nuorten identiteettien rakentumisesta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12531
Title: Normaalin rajan molemmilla puolilla. Tutkimus huumehoitoyksikön nuorten identiteettien rakentumisesta
Author: Virokannas, Elina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2004-08-20
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12531
Thesis level: Doctoral thesis
Discipline: Social Work
Sosiaalityö
Socialt arbete
Abstract: Tutkimus käsittelee huumehoidossa olevien alaikäisten nuorten haastattelutilanteessa tuottamaa puhetta elämästään ja päihteiden käytöstään. Tarkemman tarkastelun kohteena on, millaisia merkityksiä huumeiden käyttö nuorten puheessa saa ja minkälaisia identiteettejä haastatteluissa muodostuu niin nuorille itselleen kuin kertomuksissa esiintyville muille toimijoille sekä haastattelijalle. Identiteetti ymmärretään konstruktionistisen viitekehyksen mukaisesti vuorovaikutuksessa rakentuvana ja tilannesidonnaisena minä-konstruktiona. Keskeisimpänä tutkimusmenetelmänä on käytetty diskurssianalyysia. Tutkimuksen aineisto koostuu 17 yksilöhaastattelusta, jotka on tehty eräässä lasten ja nuorten huumehoitoyksikössä tutkijan ja nuorten välisinä kahdenkeskisinä keskusteluina. Nuoret olivat hoidettavana kyseisessä yksikössä ensisijaisesti huumeiden ongelmakäytön vuoksi. Nuorten käyttämistä huumeista kannabistuotteet olivat yleisimpiä mutta kaikilla haastatelluilla nuorilla oli ollut myös lääkkeiden, opiaattien tai amfetamiinin käyttöä tai näiden sekakäyttöä. Iältään nuoret olivat 14 - 18 -vuotiaita. Tyttöjä oli yhdeksän ja poikia kahdeksan. Nuorten kertomuksia on tarkasteltu erilaisten teemojen kautta viidessä eri artikkelissa. Ensimmäinen artikkeli käsittelee normaalin merkityksiä nuorten puheessa, toinen haastattelutilanteessa rakentuvia yllättäviä puhuja-asemia, kolmas huumetestien saamia merkityksiä, neljäs nuorten keskinäisiä kaverisuhteita ja viides nuorten suhteita viranomaisiin. Työn yhteenvedossa muodostetaan kokonaiskuvaa nuorten tavoista tuottaa identiteettiään suhteessa normaalisuuteen sekä huumeiden käyttöön. Työn tuloksena todetaan, että nuorten kertomuksille oli tyypillistä omaan elämään ja päihteiden käyttöön liittyvien asioiden jäsentäminen selkeiden rajojen kautta. Rajat liittyivät konventionaalisen normaalin ja sen ulkopuolisuuden erotteluun. Päihteiden käyttö sijoittui normaalin ulkopuoliseen olemiseen ja selvänä oleminen luokiteltiin normaaliin elämään kuuluvaksi. Nuoret liikkuivat kertomuksissaan määrittelemiensä rajojen molemmilla puolilla asettumatta pysyvästi mihinkään kohtaan. Identiteetti rakentui sen mukaan, kummalle puolelle rajaa puhe sijoittui. Liikkeen ääripäinä tutkimuksessa käsitellään poikkeavuudestaan tietoisen puhujan asemaan asettumista ja sen vastaparina raitistumisen jo aloittaneen ja ”normaalia” elämäntapaa tavoittelevan asemaa. Toisena ulottuvuutena analysoidaan oman toiminnan määrittelyä yhtäällä alisteisena toisille toimijoille ja toisaalla omaehtoisuuden korostamista. Tuloksena käsitellään myös nuorten kertoja-asemissa korostunutta yksinäisyyttä, joka näkyi liittolaisten vähäisyytenä tai puutteena. Keskeisimpinä lähteinä työssä on käytetty konstruktionistista identiteettitutkimusta, diskurssianalyyttista vuorovaikutuksen tutkimusta ja kvalitatiivista huumetutkimusta.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: identiteetti
nuoret
narkomaanit
huumeet
huumeidenkäyttö
normaalius
diskurssianalyysi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.27Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record