Tyttöjen huolenaiheet ja niiden liittymäkohdat

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12540
Title: Tyttöjen huolenaiheet ja niiden liittymäkohdat
Author: Anttila, Tuula
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 1999-11-01
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12540
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa on tarkasteltu nuorten tyttöjen huolenaiheita ja huolestuneisuuteen liittyviä psykososiaalisia tekijöitä. Tutkimusten mukaan nuoret voivat olla huolissaan hyvin monenlaisista asioista. Ympäristön saastumiseen ja muihin globaaleihin ongelmiin liittyvät huolenaiheet ovat tavallisia. Myös henkilökohtaista elämää ja omaa tulevaisuutta koskevat ongelmat saattavat huolestuttaa nuoria. Lähes poikkeuksetta tyttöjen on todettu olevan poikia huolestuneempia. Tutkielmassa taustaoletuksena on ollut, että huolestuneisuus on ilmiönä hyvin moniulotteinen. Huolenaiheet liittyvät erilaisiin elämänalueisiin ja huolestuneisuuteen vaikuttavat niin psyykkiset ja sosiaaliset kuin yhteiskunnalliset ja globaaliset tekijät. Tutkimus on osa suurempaa Kansanterveyslaitoksessa vuosien 1990-91 vaihteessa toteutettua nuorten mielenterveyttä koskevaa tutkimushanketta. Tässä tutkimuksessa tutkittavat (n=825) olivat 14 - 20-vuotiaita aineiston keruuvaiheessa ja opiskelivat lukiossa Helsingissä tai Jyväskylässä. Lomakekyselyllä selvitettiin, kuinka huolestuneita tytöt ovat 11 erilaisesta, lähinnä tulevaisuuteen liittyvästä huolenaiheesta, joiden ajateltiin olevan tavallisia nuorten keskuudessa. Tarkastelunkohteeksi valittiin lisäksi seuraavat persoonallisuutta ja hyvinvointia kuvaavat tekijät: tulevaisuuden koherenssin tunne, negatiiviset ja positiiviset elämäntapahtumat, ahdistustaipumus, itsetunto ja psyyken puolustustyylit sekä ikä. Faktorianalyysin avulla huolenaiheiden keskuudesta etsittiin perusulottuvuuksia. Regressioanalyysien avulla tarkasteltiin em. tekijöiden yhteyttä huolestuneisuuteen erikseen saaduilla perusulottuvuuksilla (faktoreilla). Tavoitteena oli löytää ne tekijät, jotka parhaiten olisivat yhteydessä tyttöjen huolestuneisuuteen. Keskeisenä tuloksena voidaan pitää sitä, että vaikka tytöt yleisesti ottaen ilmaisivat paljon huolta erilaisista ympäristöllisistä ongelmista, ympäristöllinen huolestuneisuus oli kuitenkin merkitsevästi yhteydessä siihen, että oma tulevaisuus nähtiin merkityksellisenä, hallittavana ja kiinnostavana. Keskimääräistä vähemmän tytöt olivat huolissaan henkilökohtaisemmista, lähinnä omaa terveyttä ja olemassaoloa koskevista asioista. Henkilökohtaisemmista uhkista ja vaaroista huolestuminen oli kuitenkin tavallisempaa niiden vastaajien keskuudessa, joilla oli suurempi taipumus ahdistua erilaisten asioiden vuoksi. Kaiken kaikkiaan tulokset ilmentävät huolenaiheiden ja huolestuneisuuden moniulotteisuutta ja -merkityksellisyyttä. Toisin sanoen erilaiset huolenaiheet saattavat eri tavoin ilmentää tyttöjen hyvinvointia. Tärkeimpinä lähteinä on käytetty P. Niemelän ym. (1991, 1993, 1994a, 1994b, 1997) suomalaisten turvattomuuskokemuksia koskevia tutkimuksia sekä suomalaisia ja ulkomaisia huolestuneisuutta ja erityisesti nuorten huolenaiheita ja huolestuneisuutta käsitteleviä julkaisuja.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: tytöt
tulevaisuudenodotukset
huolestuneisuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.08Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record