Erilainen nuoruus? Varhainen äitiys, ikä ja elämänkulku

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiologian laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen sv
dc.contributor.author Niemelä, Anna Riikka
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:57:12Z
dc.date.available 2009-09-08T09:57:12Z
dc.date.issued 2003-12-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/12543
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tutkimuksessa lähestytään varhaista äitiyttä elämänkulun ja kulttuuristen ikäjärjestysten näkökulmasta. Varhainen äitiys tarkoittaa tässä lapsen saamista alle 20-vuotiaana. Tutkimus kytkeytyy nuorisotutkimuksen, iän ja elämänkulun sosiologian sekä perhe- ja sukupuolen sosiologian keskusteluihin. Äidiksi tuleminen alle 20-vuotiaana poikkeaa monista elämänkulkuun liittyvistä normatiivisista odotuksista ja kulttuurisista käytännöistä länsimaisessa yhteiskunnassa. Vanhemmuus on ikärooli, joka yleensä liitetään vain aikuisuuteen; nuoruuden kulttuuriset sisällöt määrittyvät monella tavalla sille vastakkaisiksi. Varhainen äitiys on ristiriitainen ja usein ongelmallisena pidetty ilmiö individualistisessa yhteiskunnassa, jossa pitkää ja vapaata nuoruutta ihannoidaan ja perheen perustaminen lykkääntyy yhä myöhemmälle iälle. Varhaista äitiyttä pidetään riskinä sekä äidin että lapsen kehitykselle ja myöhemmälle elämänkululle. Tässä tutkimuksessa nostetaan esiin nuorten äitien oma näkökulma aiheeseen. Tutkimuksen pääaineistona ovat nuorten äitien (n = 11) teemahaastattelut ja sivuaineistona nuorten isien (n = 2) haastattelut. Haastatellut ovat 17-24-vuotiaita ja tulleet vanhemmiksi 16-19-vuotiaina. Teemoittain etenevässä analyysissa tarkastellaan nuorten äitien tapoja perustella varhaista äitiyttä. Perustelutapojen analysoinnin pohjalta hahmotetaan niitä kulttuurisia ikäjärjestyksiä sekä elämänkulun ja äitiyden malleja, joiden valossa varhainen äitiys tulee kulttuurisesti ymmärrettäväksi. Analyysin keskeisimmät näkökulmat ovat erilaiset ikämäärittelyt, nuoruuden ja aikuisuuden kulttuuriset ulottuvuudet ja niiden sukupuolittuneisuus sekä perheen perustamisen ja äitiyden problemaattisuus jälkimodernissa yhteiskunnassa. Tutkimuksen keskeiset tulokset liittyvät äitiyden, nuoruuden ja aikuisuuden kulttuurisiin sisältöihin. Äitiys määrittyy luonnolliseksi, myönteiseksi ja itsestäänselväksi tapahtumaksi elämässä. Hyvän äitiyden ajatellaan syntyvän luonnostaan, käytännön kokemuksen myötä. Valmius äidiksi ei edellytä tiettyä kronologista ikää, korkeaa koulutusta tai vakiintunutta taloudellista asemaa, vaan se riippuu yksilön omasta kokemuksesta sekä kyvystä ottaa vastuu. Lasten hankkiminen varhain nähdään edullisena sekä lapsen että äidin kannalta. Nuoruudesta tulee hyvän äitiyden resurssi, kun taas liika aikuisuus määrittyy kielteiseksi. Varhaisen äitiyden sijasta riskiksi määrittyy lasten hankkimisen lykkääminen. Vapaan nuoruuden ihanne saa ristiriitaisen aseman: toisaalta nuoret äidit ottavat siihen etäisyyttä yhdistämällä sen vastuuttomuuteen ja itsekkyyteen, toisaalta he korostavat riittävän vapauden säilymistä elämässään perheestä huolimatta. Varhaisen äitiyden perustelussa keskeiseksi nousee keskiluokkaisen arvomaailman kyseenalaistaminen. Kun keskiluokkaisen elämänkulun itsestäänselvyys murtuu, tulee varhainen äitiys uudella tavalla ymmärrettäväksi. Nuorten äitien näkemykset osoittavat, että helposti itsestäänselvästi oikeina pidetyt elämänkulun ja vanhemmuuden normit ovat kulttuurisesti ja sosiaalisesti rakentuneita. en
dc.language.iso fi
dc.subject nuoret - vanhemmuus - elämänkaari fi
dc.subject naiset - äidit - äitiys fi
dc.subject miehet - isät - isyys fi
dc.subject poikkeavuus fi
dc.subject kontrollipolitiikka - 1960-luku fi
dc.subject sosiaalipolitiikka - Suomi fi
dc.subject nuoruus - aikuistuminen - elämänhallinta fi
dc.subject perheet - nuoret - tilastot fi
dc.title Erilainen nuoruus? Varhainen äitiys, ikä ja elämänkulku fi
dc.identifier.laitoskoodi 707
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.36Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record