Samarbete i miljöförvaltningen - nätverk och förändring

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12548
Title: Samarbete i miljöförvaltningen - nätverk och förändring
Author: Sahala, Jonna
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2001-04-04
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/12548
Thesis level: master's thesis
Abstract: I denna pro gradu avhandling granskas miljöförvaltningens förutsättningar att framgångsrikt implementera den nya miljöskyddslagen (86/2000). Miljöförvaltning här omfattar miljöministeriet, Finlands miljöcentral, de regionala miljöcentralerna och miljötillståndsverken. Implementeringsprocessen granskas med hjälp av nätverksaspekter så som kontakter, styrmedel, kunskapskällor, förvaltningsstruktur och aktörsroller. Forskningsintresset är fokuserat på hur den nya miljöskyddslagen påverkar behovet av samarbete för ärendens behandling och hur tjänstemännen inom miljöförvaltningen ställer sig till ökande kontakter och centrala frågor inom miljöområdet. Pro gradu avhandlingen är dels deskriptiv och dels explorativ. Den teoretiska referensramen utgår från implementerings- och organisationsteorier inom förvaltning. Nätverk har fungerat som analysaspekt på implementeringen. Implementeringsprocessen i förvaltningen beror på tjänstemännens förutsättningar att förstå innebörden av lagens målsättningar, vilja att implementera lagen och tillräckliga resurser, bl.a. kunskap, för att göra det. För att analysera miljöskyddslagen har därtill propositionen till lagen (84/1999) fungerat som viktig källa. Den empiriska delen bygger på en enkätundersökning om förvaltningskulturer i den nordiska miljöadministrationen. Det använda forskningsmaterialet är insamlat under åren 1996-1997 och täcker 710 anställda inom miljöförvaltningen. Svarsprocenten i undersökningen är 57 procent. Jag har utnyttjat valda delar av materialet i syfte att utreda tjänstemännens förutsättningar att fylla de krav på samarbete den nya miljöskyddslagen kräver och därigenom dragit slutsatser om förvaltningens förutsättningar att implementera lagen. Tjänstemännens roll är central eftersom den nya lagen i egenskap av ramlag gör att förvaltningens handlingsfrihet är betydande och frivilliga åtgärder är centrala. Utgående från de analysaspekter jag granskat kan slutsatsen dras att de olika förvaltningsenheternas tjänstemän till största del förhåller sig positivt till den nya miljöskyddslagen och de krav på samarbete och ökande kontakter den medför. Grundförutsättningarna för att implementera lagen och även en hållbar utveckling är goda utgående från gjorda förändringar i förvaltningsstrukturen. Kravet på interaktion mellan miljöaktörerna är en stor utmaning som kräver fortgående och målmedveten utveckling.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: implementering
samarbete
kontakter
nätverk
nätverksaspekter
förvaltning
styrmedel
kunskapskällor


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.85Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record