Työpääoma liikkuvuuden kentällä. Sosiokulttuurisen pääoman ja sosiaalisen aseman periytyminen suurissa ikäluokissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12549
Title: Työpääoma liikkuvuuden kentällä. Sosiokulttuurisen pääoman ja sosiaalisen aseman periytyminen suurissa ikäluokissa
Author: Hietaniemi, Eila
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2001-02-19
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12549
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa on tarkasteltu sosiaalisen liikkuvuuden ja sosiokulttuurisen työpääoman yhteyksiä suurten ikäluokkien oletettuun palkkatyöorientoituneeseen elämäntapaan. Toisen maailmansodan jälkeisen yhteiskunnallisen rakennemuutoksen aiheuttama 'suuri muutto' merkitsi laajamittaisen sosiaalisen liikkuvuuden käynnistymistä. Yhteiskunnallisen todellisuuden ja suurten ikäluokkien oman koulutustaustan ohella lapsuuden perhetaustan sosiokulttuurisen pääoman oletetaan vaikuttaneen merkittävästi suurten ikäluokkien suuntauksiin ja valintoihin työelämän kentillä. Tutkielma perustuu Pierre Bourdieun teorioille pääomien, kenttien ja habituksen merkityksistä yksilöllisen elämänkulun ja viimekädessä kokonaisten yhteiskunnallisten luokkien muotoutumisen kannalta. Sukupolvien välinen liikkuvuus sekä sosiokulttuurisen työpääoman periytyminen habituksen ominaisuuksien kannalta ovat tutkimuksellisesti kaksi erillistä näkökulmaa. Näkökulmat yhdistyvät pääomien ja kentän käsitteessä, johon sosiaalinen liikkuvuus tutkimusasetelman mukaan vertautuu. Tutkielman tilastollisena aineistona on ollut valtakunnallisen kyselytutkimuksen 'Suomalaisen elämänkulku' – aineisto. Tutkimuksen toteuttivat Helsingin, Tampereen, Turun ja Jyväskylän yliopistot sekä Kela ja Stakes. Tilastokeskus keräsi toukokuussa 1998 otosaineiston, joka muodostuu 2629:stä vuosina 1935-1970 syntyneestä henkilöstä. Tämän tutkielman kohdejoukkona on 1429 vuosina 1945-1950 syntynyttä henkilöä ( naisia 776 ja miehiä 653). Tutkielma jakautuu analyyttisesti kahteen alueeseen siten, että siinä on tarkasteltu sekä suurten ikäluokkien sosiaalista liikkuvuutta että ikäluokkien habitusten (sosiokulttuurisen pääoman tiivistymä) taustoja. Tutkimusmenetelminä on sosiaalisen liikkuvuuden osalta käytetty ristiintaulukointia ja logistista regressiota. Sosiokulttuurista työpääomaa on mitattu rakennetun 'ruumiillistuneen työpääoman' summamuuttujan sekä keskiarvotaulukoiden ja varianssianalyysien avulla. Tuloksina todetaan mm., että sukupolvien välisen liikkuvuuden kaksi leimallista piirrettä ovat suurten ikäluokkien juurevat lähtökohdat maaseutuväestössä ja laajamittainen siirtyminen toimihenkilöluokkiin. Isän sosiaalisen aseman periytyminen on säilynyt vahvana toimihenkilöluokissa. Lapsen koulutuksen ja isän koulutuksen välinen yhteys on merkittävin tekijä sosiokulttuurisen pääoman kokoamisen kannalta. Suurten ikäluokkien habituksesta on löydettävissä 'ruumiillistunut työpääoma', joka ilmenee työorientoituneena elämäntapana. Tutkielman tekemisen kannalta antoisia kirjallisia lähteitä ovat olleet mm. P. Bourdieun, R. Erikson & J. H. Goldthorpen, S. Pöntisen, P. Alasuutarin, E. Allardtin, J. P. Roosin, A. Kariston, T. Airaksisen, P. Willisin, S. Ahon ja P. Ylöstalon teokset, artikkelit ja tutkimukset.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: pääomat - kentät - sosiaalinen liikkuvuus
sukupolvet - habitus -elämäntapa
palkkatyö - yhteiskunnan rakennemuutos


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.12Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record