Moraalista voimapolitiikkaa : Humanitaaristen interventioiden oikeutus kansainvälisten suhteiden moraalisuuden ja valtiopäämiesten vastuun näkökulmista

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12555
Title: Moraalista voimapolitiikkaa : Humanitaaristen interventioiden oikeutus kansainvälisten suhteiden moraalisuuden ja valtiopäämiesten vastuun näkökulmista
Author: Rilasti, Hanna-Mari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2002-03-06
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12555
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielman ajatuksellisena lähtökohtana on väittämä, jonka mukaan kylmän sodan loppuminen on nostanut esiin moraalisia dilemmoja ja uudenlaisia moraalisia periaatteita, jotka eivät perustu ideologisen vastakkainasettelun ajan välttämättömyyksiin. Tutkielmassa tarkastellaan humanitaarista interventiota tällaisena moraalisena dilemmana, johon sisältyy vaikeita valintoja, joita valtiopäämiehet joutuvat kohtaamaan. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, mitkä arvot ja periaatteet ovat merkityksellisiä ja mikä sija moraalilla on kylmän sodan jälkeisissä kansainvälisissä suhteissa. Tähän pyritään humanitaaristen interventioiden oikeutusta tarkastelemalla. Tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä hahmotetaan erilaisia mahdollisia traditioita, jotka antavat viitteitä siitä, mitkä arvot ja periaatteet kansainvälisissä suhteissa pitäisi olla merkityksellisiä. Liikkeelle lähdetään yleisemmältä tasolta pohtimalla kansainvälisen politiikan keskeisimpien teorioiden käsityksiä moraalisen valinnan mahdollisuudesta kansainvälisissä suhteissa. Näkökulmaa tarkennetaan kansallisen, kansainvälisen ja humanitaarisen vastuun käsitteillä, jotka kuvaavat erilaisia valtiopäämiehiä koskettavia moraalisen valinnan mahdollisuuksia. Vastuukäsitteet nojaavat erilaisiin näkemyksiin kansainvälisestä järjestelmästä ja sen toimijoiden välisistä suhteista sekä perustuvat eri arvoihin ja periaatteisiin. Tutkielmassa pohditaan sitä, miten kylmän sodan jälkeiset humanitaariset interventiot ja niihin liittyvät arvot ja ongelmat näyttäytyvät näiden eri lähtökohtien valossa. Tutkielmassa tarkastellaan myös Yhdysvaltojen, Ranskan ja Iso-Britannian ulkopoliittisen johdon lausuntoja Kosovoon tehdyn humanitaarisen intervention ajalta. Tarkoituksena on ollut selvittää, mitä arvoja ja periaatteita kyseisten valtiopäämiesten interventiopäätösten taustalla on ollut heidän lausuntojensa perusteella. Tutkielman keskeisenä johtopäätöksenä esitetään, että kylmän sodan jälkeiselle kansainväliselle järjestelmälle on ominaista arvomoninaisuus. Kansainvälisissä suhteissa vaikuttavat useat erilaiset arvot ja periaatteet, joiden yhteensovittaminen voi olla hyvinkin vaikeaa. Primääriaineiston tarkastelun valossa moraaliset periaatteet vaikuttaisivat hyvin merkityksellisiltä 1990-luvun kansainvälisissä suhteissa; erityisesti ihmisoikeudet ja yhteisen ihmisyyden periaate, jotka olivat myös humanitaarisen vastuun näkökulmaan liittyviä arvoja, korostuivat poliittisten johtajien lausunnoissa. Muita arvoja ja periaatteita, jotka tutkielmassa nousivat esiin, olivat esimerkiksi kansalliseen vastuukäsitteeseen liittyvä valtioiden edun ja kansalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Vastuukäsitteet osoittautuivat hyvin hedelmälliseksi teoreettiseksi valinnaksi tutkielman kannalta. Niiden avulla oli mahdollista jäsentää humanitaarisen intervention oikeutukseen liittyviä eri ulottuvuuksia ja arvoja. Vastuukäsitteet havainnollistivat myös antoisalla tavalla niitä vaikeita moraalisia valintoja, joiden eteen valtiopäämiehet kylmän sodan jälkeisessä kansainvälisessä järjestelmässä ovat joutuneet. Tässä järjestelmässä heidän vastuunsa ei määrity vain kansallisten velvollisuuksien myötä, vaan heihin kohdistuu myös kansainvälisiä ja humanitaarisia velvoitteita, jotka heidän tulee huomioida ulkopoliittisia päätöksiä tehdessään.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: humanitaarinen interventio
kansainvälinen järjestelmä
moraali
Kosovo


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.19Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record