Interwell Oyj:n ohjausmekanismit : Keskusjohto ja tulosyksiköt Michael Gooldin ja Andrew Campbellin keskusteorian näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12591
Title: Interwell Oyj:n ohjausmekanismit : Keskusjohto ja tulosyksiköt Michael Gooldin ja Andrew Campbellin keskusteorian näkökulmasta
Author: Kilappa, Janne
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2006-05-02
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/12591
Thesis level: Master’s thesis
Abstract: Viime vuosina kilpailu on kulutustavarakaupan alalla lisääntynyt uusien toimijoiden saapuessa markkinoille. Markkinoille on saapunut suuria kauppaketjuja, jotka toimivat maailmalaajuisesti yhtenäisen konseptin mukaisesti. Suomen Euroopan unioniin liittymisen myötä eurooppalaisten kauppaketjujen Suomeen kohdistuva kiinnostus on lisääntynyt. Tässä pro gradu -työssä tutkitaan, millä ohjausmekanismeilla Kesko Oyj:n tytäryhtiössä Interwell Oyj:ssä keskusjohto ohjaa tulosyksiköitään muuttuvassa toimintaympäristössä. Ohjausmekanismeja tutkitaan Michael Gooldin ja Andrew Campbellin esittelemän kolmikohtaisen jaottelun pohjalta, jossa ohjausmekanismit esitellään kolmella tavalla: A) strateginen suunnittelu, B) taloudellinen kontrolli ja C) strateginen kontrolli. Organisaation rakenne, toimintatavat ja tehtävät ovat organisaation johdon päätettävissä. Tämän pro gradu -työn lähtökohta on se, että organisaatio voi muotoilla ja johtaa omaa toimintaansa ja rakennettaan. Interwellin strategista johtamista tutkitaan keskusteorian viitekehyksen kautta. Keskusteorian avulla selvitetään, miten ohjausmekanismit vaikuttavat strategian johtamiseen ja strategialla johtamiseen. Tutkin Gooldin ja Campbellin teorian näkökulmasta Interwellin organisaation johtamiskäytäntöjä ja –malleja. Tutkimukseni empiirinen aineisto on kerätty haastattelemalla organisaation johtajia. Haastattelujen ja dokumenttien tulosten analyysin perusteella pyrin selvittämään vastaukset tutkimuskysymyksiin. Tutkimukseni rakenne on seuraava. Luku yksi on johdanto. Luvussa kaksi esitetään tutkimuksen tausta, organisaatioita käsitteleviä aikaisempia tutkimuksia, strategisen johtamisen taustoja ja tutkimuskysymykset. Luvussa kolme analysoin tutkimusmenetelmät, aineiston keräysmenetelmät ja aineiston käsittely- ja tulkintamenetelmät. Lisäksi kuvaan Interwellin organisaatiota ja toimialuetta kaupan alalla. Luvussa neljä pohdin keskeisiä tutkimustuloksia ja analysoin organisaation ohjausmekanismeja keskusteorian näkökulmasta. Luvussa viisi esitellään tutkimukseni johtopäätökset. Tulosten mukaan Interwellin keskusjohto käyttää erilaisia keskusteorian mukaisia ohjausmekanismeja tulosyksiköiden johtamiseen. Yhteistoiminnan rakenteet ovat tulosten mukaan keskeneräiset. Organisaation yhtenäisen toiminnan kehittäminen perustuu suullisiin sopimuksiin. Organisaatiolla on resursseja ja osaamista toiminnan kehittämiseksi. Tutkimus on ollut laadullinen yhden tapauksen tapaustutkimus. Aineisto koostuu Interwellin johtajien haastatteluista ja Keskon julkaisuista. Keskeisiä lähteitä: Goold, Michael & Campbell, Andrew (1987): Strategies and styles, the role of the centre in managing diversified corporations. Haastattelut
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: strateginen johtaminen
strategia
keskusjohto
tulosyksikkö
ohjausmekanismit


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.01Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record