Henkinen väkivalta ja johtaminen työyhteisössä :diskurssianalyyttinen tutkimus työpaikkakiusaamisesta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12597
Title: Henkinen väkivalta ja johtaminen työyhteisössä :diskurssianalyyttinen tutkimus työpaikkakiusaamisesta
Author: Lindholm, Tiina Tuulikki
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2008-11-03
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12597
Thesis level: master's thesis
Abstract: Työpaikkakiusaaminen on merkittävä yhteiskunnallinen ongelma, jonka tutkimus käynnistyi vasta vuonna 1984, mutta jota on viime vuosina tutkittu runsaasti. Kiusaamista ei ole kuitenkaan onnistuttu poistamaan työpaikoilta. Tutkielmassani tarkastelin niitä valtarakenteita, jotka ylläpitävät työpaikkakiusaamista. Tarkastelin myös, minkälaisia subjektipositioita kiusatuille on tarjolla, ja minkälaisena työpaikkakiusatut näkevät johtamisen. Tutkimuksen teoreettisena taustana oli sosiaalinen konstruktionismi ja tutkimusmenetelmänä foucaultlainen diskurssianalyysi. Tutkimusaineistoni oli otos niistä 148:sta kertomuksesta, jotka saatiin Työterveyslaitoksen, TJS Opintokeskuksen, Johtamistaidon opiston ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 9.1 - 30.6.2006 järjestämästä keräyksestä, jossa koottiin kertomuksia työpaikkakiusaamisesta, otsikkona ”Näin selvisin työpaikkakiusaamisesta”. Otos koostui joka viidennestä kirjoituksesta. Tulosten perusteella työpaikkakiusaaminen näyttäytyi johtamisen ongelmana. Vaikeneminen pönkittää vallitsevaa tilannetta ja näyttäytyy yhtenä kiusaamisen keinoista. Aikajatkumolla tarkasteltuna kiusaaminen pahenee. Työpaikkakiusattu vaiennetaan ja eristetään, ja avoimen vuorovaikutuksen puute ja pelko vaikeuttavat kiusatun asemaa. Kiusatun avunpyyntöjen torjuminen on tavallista sekä organisaation sisällä että sen ulkopuolella. Usein kiusaamisen uhri syyllistetään. Kiusaaminen muuttaa kiusatun minuutta, ja kiusaamisprosessin aikana kiusatulle oli tarjolla varsin epäedullisia subjektipositioita. Kelpaamaton, sairas, pakenija ja ulkopuolinen kertovat kiusatun identiteettimahdollisuuksista työyhteisössä. Näiden identiteettien omaksuminen on kiusaamisen seuraus ja samalla myös tekijä, joka tekee kiusaamisen jatkumisen mahdolliseksi. Kiusatut kertoivat olleensa hyviä työntekijöitä, ja monet kirjoittivat, etteivät olleet työpaikallaan ainoita kiusattuja. Kiusattujen kuva työelämästä oli muuttunut synkäksi, ja he kokivat olleensa aiemmin sinisilmäisiä. Taistelijan subjektipositio oli harvinainen, ja kiusattujen tilannetta kuvasi vahvasti avuttomuus. Kiusatun persoonallisuus ei ollut kiusaamisen alkamisen syy, mutta kiusaamisprosessissa kiusatun persoonallisuus muuttui. Työpaikkakiusattujen työpaikoilla johtajat ovat kirjoitusten mukaan välinpitämättömiä ja johtavat laissez-faire -tyylillä. He eivät auta kiusattuja, ja johdon vallankäytössä on usein epäselvyyksiä. Johtajat osallistuvat kiusaamiseen ja ovat usein pahimpia kiusaajia. Kiusaavaa johtajaa kuvataan epäreiluna, pelottavana, valehtelevana, vallan väärinkäyttäjänä ja joskus luonnevikaisena. Kiusaamisen syy nähdään siinä, että kiusaajat kokevat toisen henkilön hyvän ominaisuuden, kuten osaamisen, uhkana itselleen. Teoreettisesti tätä selitti Baumeisterin (1999) näkemys uhatun, mutta vahvan itsetunnon seurauksena olevasta aggressiivisuudesta. Aineiston perusteella kiusaamisen alkamiselle oli kriittinen tilanne uuden henkilön, varsinkin johtajan, tulo organisaatioon. Työpaikkakiusaamisilmiön ensisijaisina lähteinä käytin Leymannin ja Vartia-Väänäsen tutkimuksia. Analyysitapani sai vahvoja vaikutteita Foucaultilta. Tulosten tulkinnassa auttoivat Baumeisterin ja Suttonin näkemysten lisäksi monet 2000 -luvulla julkaistut tutkimukset työpaikan henkisestä väkivallasta.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: työpaikkakiusaaminen
sosiaalinen konstruktionismi
diskurssianalyysi
johtaminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.39Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record