Kotona ja kodin kynnyksellä : vanhusten kotona tapahtuva hoiva- ja hoitotyö muutoksessa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12600
Title: Kotona ja kodin kynnyksellä : vanhusten kotona tapahtuva hoiva- ja hoitotyö muutoksessa
Author: Kämäräinen, Anitta
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen
Date: 2008-04-10
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12600
Thesis level: master's thesis
Discipline: Social Work
Sosiaalityö
Socialt arbete
Abstract: Kunnallinen kotipalvelujärjestelmä auttaa ikääntyneitä henkilöitä tukemalla heitä kotona selviytymisessä ja auttamalla niissä arkielämän askareissa, joista asiakkaat eivät enää selviä itse. Väestön ikääntyminen ja painopisteen siirtyminen vanhustenhuollon järjestämisessä laitoshoidosta avohuollon puolelle on lisännyt tarvetta kehittää kotiin annettavia hoiva-, hoito- ja kotipalveluita. Tutkielma on kvalitatiivinen tapaustutkimus, joka tutkii 1980-luvulta 2000-luvun alkuun kotipalvelutyön organisoinnissa tapahtunutta muutosta ja sen vaikutusta työntekijöiden ammatti-identiteettiin ja työntekijöiden suhtautumiseen työhönsä, asiakkaisiin ja työtovereihin.Tutkielman aineisto koostuu kahden Etelä-Suomessa sijaitsevan kunnan neljän kotipalvelu- tai kotihoitopiirin työntekijöiden haastatteluista (n=8). Työntekijöistä neljä oli kotipalveluohjaajia ja neljä ruohonjuuritason työntekijää. Haastateltavista nuorin oli 35-vuotias ja vanhin 60-vuotias. Kotipalveluohjaajilla oli joko ohjaajan, sosionomin tai sosiaalikasvattajan koulutus. Työntekijöiden koulutustaustana oli kotitalous-, kodinhoitaja- ja/tai lähihoitajakoulutus. Tutkielman teoreettinen viitekehys on sosiaalisen hoivatyön käsite (Daly & Lewis 1998), jonka avulla on mahdollista analysoida hoivatyötä ja siinä tapahtuvia muutoksia yhteiskunnan makro- ja mikrotasolla. Valtion ja kuntien tasolla tehdyt poliittisten päättäjien säätämät lait ja viranomaisten antamat asetukset ja suositukset määrittävät sen, mihin suuntaan vanhustenhuoltoa kehitetään ja kuinka paljon taloudellisia resursseja ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluihin suunnataan. Vanhustenhuollossa on tapahtunut laitoshoidon paikkojen väheneminen, mutta myös kotihoidon ja tukipalveluiden osalta palveluiden kattavuus on laskenut. Asiakakunnasta eniten apua saavien osuus on kasvanut. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhteenlaskettu määrä oli v. 2005 n. 15 000henkilöä. Lähihoitajakoulutuksen saaneet työntekijät ovat vähitellen korvaamassa kotiavustajat ja kodinhoitajat kunnallisessa vanhusten avohuollossa. Tutkimuksen kohteena olevien kotipalvelu- ja kotihoitopiirien toiminta oli järjestetty eri tavoin, Erot koskivat mm. kotipalveluohjaajien asemaa, ryhmien toimintatapaa ja työnkuvaa, tehtävien- ja vastuunjakoa kotipalvelun ja kotisairaanhoidon välillä ja ostopalveluiden käyttöä. Ohjaajille työntekijöiden siirtyminen yksintyöskentelystä ryhmätyöhön vähensi vastuuta asiakkaiden palveluiden päivittäisestä järjestelystä, mutta ryhmien sisäinen toimimattomuus ja ja työn uudelleenorganisoinnin aiheuttama suunnittelu aiheutti lisätyötä. Ryhmätyön aloittaminen antoi työntekijöille mahdollisuuden keskustella yhdessä asiakkaiden auttamiseen liittyvistä asioista ja saada tukea työtovereilta, mutta toi esiin myös työntekijöiden erilaisista näkemyksistä ja luonteista johtuvia ristiriitoja. Lähihoitajiksi valmistuneet kokivat ongelmallisena sen, että heillä ei ollut mahdollisuutta käyttää kaikkia koulutuksessa saamiaan taitoja johtuen kotipalvelun ja kotisairaanhoidon vastuukysymyksen epäselvyydestä. Ryhmä- ja vuorotyön ja kollektiivisesti tuotettujen palveluiden avulla voidaan taata asiakkaalle hoitojatkuvuus, palveluiden saanti ympärivuorokauden, mutta palveluorganisaation kyky antaa yksilöllisiä, asiakkaiden tarpeista lähteviä palveluita,heikkenee.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: hoivatyö
hoitotyö
kotipalvelut
kotihoito
vanhustenhuolto
kodinhoitajat
lähihoitajat
moniammatillisuus
yhteistyö
ryhmätyö


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.41Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record