Selviytyminen muuttuvassa työelämässä: Haastattelututkimus 45 - 60-vuotiaista Nordean naistyöntekijöistä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/12614
Title: Selviytyminen muuttuvassa työelämässä: Haastattelututkimus 45 - 60-vuotiaista Nordean naistyöntekijöistä
Author: Laitinen, Jonna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Date: 2003-10-13
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/12614
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten Nordeassa työskentelevät ikääntyvät naiset ovat selviytyneet pankkimaailman kansainvälistymisen ja fuusioiden aiheuttamista muutoksista omassa työssään, mitä he tekevät ja ajattelevat muutosten keskellä sekä millaisia selviytymiskeinoja he käyttävät. Tavoitteena oli myös tutkia, näkyvätkö työelämässä yleisesti koetut ilmiöt, kuten kiireen ja vaatimusten kasvu näiden ikääntyvien naisten työssä. Tarkastelun kohteena oli lisäksi reagointi muutoksiin. Onko stressin tai työuupumuksen kokeminen lisääntynyt muutosten myötä? Tavoitteena oli myös tutkia koulutus- ja itsensäkehittämismahdollisuuksia sekä sosiaalisen tuen hakemista muutoksista selviämiseen. Lisäksi tarkoituksena oli tarkastella sukupuolen vaikutusta sekä ikäsyrjinnän esiintyvyyttä työyhteisössä. Tutkimusaineisto koostuu kymmenestä Nordean 45-60-vuotiaiden naistyöntekijöiden teemahaastattelusta, jotka suoritettiin tammi- helmikuussa 2003. Analysointi tapahtui tyypittelemällä haastatteluja teemoittain ja vertailemalla tuloksia aikaisempiin tutkimuksiin. Haastattelukatkelmia käytettiin paljon asioiden havainnollistamiseen. Tutkimuksen viitekehys nojaa aikaisempaan työelämäntutkimukseen sekä ikääntyvistä työntekijöistä ja naisten ikääntymisestä kertovaan kirjallisuuteen. Tulosten mukaan monien tapahtuneiden fuusioiden ei koettu vaikuttavan kovinkaan merkittävästi tavallisen ”rivityöntekijän” tasolla. Suurin ”rysäys” koettiin olleen SYP:n ja KOP:n fuusio. Keinoina muutoksista selviämiseen käytettiin paljon sosiaalista tukea, lähinnä työtovereiden kanssa keskustelua. Tässä myös tiimin tärkeys korostui. Kiireen ei koettu aiheutuvan fuusioitumisista, vaan se tuntui olevan yleistä työelämän muutosta ja sen ennustettiin lisääntyvän tulevaisuudessa entisestään. Sitä vastoin stressin lisääntymisen katsottiin aiheutuvan nopeista muutoksista. Varsinaista fuusioista johtuvaa työuupumista ei koettu, mutta motivaation puute uuden oppimisessa ja epävarmasta tulevaisuudesta johtuva väsymys rasittivat naisia. Koulutusmahdollisuuksia kerrottiin olevan vähemmän kuin entisinä aikoina. Koulutus oli myös paljon omasta aktiivisuudesta kiinni samoin kuin itsensäkehittäminenkin. Itseään voi kehittää työn puitteissa, mutta mahdollisuuksia urakehitykseen katsottiin olevan vähän. Tutkimuksen naisten voidaan katsoa olevan todellisia selviytyjiä. He ovat läpikäyneet monta fuusiota ja saneerauksista huolimatta säilyttäneet työpaikkansa. Lisäksi he ovat vielä työkykyisiä. Naisten puheesta paistaa läpi selviytyminen ja omanarvontunne. Ikä- ja sukupuolisyrjintä ei noussut aineistosta merkittävästi esille. Minkäänlaista valitusta omasta asemasta ei tullut esille, päinvastoin, naiset kokivat olevansa jokseenkin hyvässä asemassa sekä nuorempiin että miehiin nähden. Ikääntyvien naisten he kuitenkin katsoivat yleensä yhteiskunnassa olevan huonommassa asemassa kuin miesten.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: teemahaastattelut
naiset
ikääntyminen
työelämä
työelämä - muutos
muutos - selviytyminen
yritykset - fuusiot
pankkiala
pankkitoimihenkilöt


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.23Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record